Antwerp School of Education

Deelentiteiten

Antwerp School of Education

De Academische lerarenopleiding (ALO) voor wie voor de klas wil staan, het Centrum Nascholing Onderwijs voor ondersteuning en bijscholing en het Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO) die de onderwijskundige professionalisering van assistenten en docenten voor haar rekening neemt, slaan de handen in elkaar en vormen de Antwerp School of Education.

Met deze oprichting wil UAntwerpen een antwoord bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs en bundelt ze een uitgebreid aanbod voor onderwijsprofessionals. 

De drie verschillende entiteiten werken intensief samen waardoor ze winnen aan expertise en kwaliteit. Een ideaal kader voor kruisbestuivingen wat het onderwijs en het onderzoek alleen maar ten goede komt.  

Deelentiteiten

Academische lerarenopleiding

De academische lerarenopleiding is ingebed in de Educatieve master (regulier of verkort traject) en bereidt voor op een baan als leraar secundair onderwijs. Referentiekader voor de opleiding is het decretaal vastgelegde functieprofiel en de hieruit afgeleide basiscompetenties van de leraar. De component lerarenopleiding omvat 60 studiepunten, waarvan de eereste 15 studiepunten kunnen worden opgenomen tijdens de bacheloropleiding indien de keuzeruimte dit toelaat. De component leraarschap omvat een theoretische component van 30 studiepunten en een praktijkcomponent van 30 studiepunten – en leidt tot het een bekwaamheidsbewijs voor het secundair onderwijs op basis van de gevolgde vakdidactiek.

Het diploma leraar is nodig om als leraar in het secundair onderwijs vast aangesteld en volledig verloond te worden. Het is aanbevolen voor wie lector of docent wil worden in het hoger onderwijs of in het volwassenenonderwijs, maar ook voor wie geïnteresseerd is in bedrijfsopleidingen en -trainingen.

De doelstellingen en eindtermen van de academische lerarenopleiding zijn afgeleid uit het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs en de hierbij aansluitende basiscompetenties . De basiscompetenties omschrijven de kennis, vaardigheden en attitudes, waarover een beginnend leraar moet beschikken om op een volwaardige manier te kunnen fungeren. De basiscompetenties stellen een beginnend leerkracht in staat door te groeien naar het beroepsprofiel.

 

Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO)

Het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs (ECHO) ontwikkelt en ondersteunt activiteiten die het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen  en de hogescholen in de Associatie (AUHA) verbeteren en vernieuwen.

Dit creëert een onderwijscultuur die een rijke leeromgeving biedt voor studenten en een sterke aantrekkingskracht heeft op onderwijzend personeel. Bovendien houden de medewerkers van het ECHO relevante onderwijskundige literatuur bij en voeren ze (toegepast) onderwijskundig onderzoek uit ter ondersteuning van de professionaliseringsdoelstelling. Het ECHO organiseert o.a. een docentenopleiding en assistentenopleiding, namiddagsessies en lunchseminaries, en verspreidt didactische tips.

www.uantwerpen.be/echo

Centrum Nascholing Onderwijs (CNO)

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel, met activiteiten voor  leerkrachten, middenkaders, directies, secretariaatspersoneel, CLB-personeel en andere betrokkenen uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO en KSO) en de hogescholen. Ook schoolgerichte cursussen, seminaries en studiedagen op aanvraag in de scholen behoren tot het pakket. De deelnemers kunnen hiervoor vrij inschrijven, de groepen zijn samengesteld met deelnemers uit diverse scholen en regio's. Nascholing in schoolbeleid gebeurt in samenwerking met het Centrum voor Andragogiek (CVA).

Het CNO wil een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van onderwijspersoneel en scholen. Het centrum organiseert cursussen en symposia om een vertaling van wetenschappelijke inzichten en vaardigheden naar de klas en de school te brengen, en een sterke link met de onderwijspraktijk te leggen. Daarom behoren zowel universiteitsmedewerkers als ervaren leerkrachten en directies uit diverse scholen tot onze docenten. Het CNO respecteert ieders overtuiging(en) en werkt met scholen uit alle netten samen.

www.uantwerpen.be/cno

www.uantwerpen.be/cva