Side header image

Antwerp School of Education

De Academische lerarenopleiding (ALO) voor wie voor de klas wil staan, het Centrum Nascholing Onderwijs voor ondersteuning en bijscholing en het Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO) die de onderwijskundige professionalisering van assistenten en docenten voor haar rekening neemt, slaan de handen in elkaar en vormen de Antwerp School of Education.

Met deze oprichting wil UAntwerpen een antwoord bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs en bundelt ze een uitgebreid aanbod voor onderwijsprofessionals. 

De drie verschillende entiteiten werken intensief samen waardoor ze winnen aan expertise en kwaliteit. Een ideaal kader voor kruisbestuivingen wat het onderwijs en het onderzoek alleen maar ten goede komt.  

Deelentiteiten

Deelentiteiten

Academische lerarenopleiding

De academische lerarenopleiding is ingebed in de Educatieve master (regulier of verkort traject) en bereidt voor op een baan als leraar secundair onderwijs. Referentiekader voor de opleiding is het decretaal vastgelegde functieprofiel en de hieruit afgeleide basiscompetenties van de leraar. De component lerarenopleiding omvat 60 studiepunten, waarvan de eereste 15 studiepunten kunnen worden opgenomen tijdens de bacheloropleiding indien de keuzeruimte dit toelaat. De component leraarschap omvat een theoretische component van 30 studiepunten en een praktijkcomponent van 30 studiepunten – en leidt tot het een bekwaamheidsbewijs voor het secundair onderwijs op basis van de gevolgde vakdidactiek.

Het diploma leraar is nodig om als leraar in het secundair onderwijs vast aangesteld en volledig verloond te worden. Het is aanbevolen voor wie lector of docent wil worden in het hoger onderwijs of in het volwassenenonderwijs, maar ook voor wie geïnteresseerd is in bedrijfsopleidingen en -trainingen.

De doelstellingen en eindtermen van de academische lerarenopleiding zijn afgeleid uit het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs en de hierbij aansluitende basiscompetenties . De basiscompetenties omschrijven de kennis, vaardigheden en attitudes, waarover een beginnend leraar moet beschikken om op een volwaardige manier te kunnen fungeren. De basiscompetenties stellen een beginnend leerkracht in staat door te groeien naar het beroepsprofiel.