Antwerp School of Education

Missie

Door bruggen te bouwen tussen de initiële lerarenopleiding, de aanvangsbegeleiding en de nascholing wil de Antwerp School of Education een meerwaarde bieden en een traject realiseren met professionele opleidingen. Deze zijn afgestemd op de noden van de veranderende maatschappij in het algemeen en de nieuwe opportuniteiten in het onderwijs en aanverwante sectoren in het bijzonder.

De Antwerp School of Education heeft als doel een state – of – the – art, continu en multidisciplinair opleidingstraject voor onderwijsprofessionals te ontwikkelen.

Het opleidingstraject voor leerkrachten omvat een initiële opleiding met onmiddellijk daaraan gekoppeld een aanvangsbegeleiding en later verschillende nascholingstrajecten. Het doel van dit continu traject is competente, geëngageerde, ontwikkelingsgerichte en zorgzame leerkrachten op te leiden die hun sleutelrol in een diverse en internationaal gerichte samenleving kunnen blijven vervullen.

Het opleidingstraject heeft tot doel om op permanente basis structuur en inhoud te bieden voor een loopbaantraject van leraren in samenwerking met de scholen en de gemeenschap waar de scholen toe behoren. Coaching, feedback, reflectie, herbronning, heroriëntatie... worden de kerninstrumenten om een loopbaan in het onderwijs attractief te houden.

Ook aan de professionalisering van schoolleiders en van school- en beleidsondersteunende medewerkers wil de Antwerp School of Education een grote bijdrage blijven leveren door een breed aanbod aan nascholings- en begeleidingsinitiatieven. Dit aanbod is niet enkel gericht op actuele maar ook op toekomstige noden en uitdagingen die een interdisciplinaire samenwerking vereisen.

Daarnaast wil de Antwerp School of Education via ECHO (Expertisecentrum Hoger Onderwijs) het opleidingstraject voor docenten hoger onderwijs verder vormgeven, en de onderwijsinnovatie een nieuw elan geven in de onderwijskundige professionalisering van het academisch personeel.

In al deze trajecten willen we  onderwijsprofessionals laten reflecteren over hun onderwijspraktijk en hun onderwijsmethoden gevoed door wetenschappelijk onderzoek. Actief pluralisme en duurzaamheid worden verankerd in de opleidingstrajecten.