Antwerp School of Education

Organisatiemodel

Organisatie

Hoe is de Antwerp School of Education georganiseerd?

Bestuursorganen

Samenstelling Raad Antwerp School of Education

De Raad is het hoogste bestuursorgaan van de school en bepaalt binnen de centraal vastgelegde algemene beleidslijnen en de decretale normen onder meer de strategie van de school, de interne allocatie van de budgetten en de interne kwaliteitszorg. De Raad bekrachtigt de adviezen van de Onderwijscommissie Academische Lerarenopleiding naar de Onderwijsraad (inhoudelijk) en naar de Faculteit Sociale Wetenschappen (personeel).

De Raad zorgt voor de uitwisseling van informatie en de afstemming van het strategisch beleid van de afzonderlijke deelentiteiten, voor de rapportering naar de Onderwijsraad, en voor de verankering in de faculteiten. De Raad betrekt ook het werkveld bij het uittekenen van het strategisch beleid.

De Raad heeft een aantal beslissingsbevoegdheden, en verder adviesbevoegdheden naar het centrale bestuur, naar de Onderwijsraad en naar de Faculteit SW. Deze zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Bureau Antwerp School of Education

Het Bureau staat in voor het operationeel beheer van de school op administratief, financieel en logistiek vlak en oefent daartoe de bevoegdheden uit die eraan zijn toegekend door het universiteitsbestuur en door de Raad van de school. Het Bureau rapporteert aan de Raad.

De beslissings- en adviesbevoegdheden van het Bureau zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Deelentiteiten van de Antwerp School of Education

Academische lerarenopleiding (ALO)

Samenstelling Onderwijscommissie ALO

Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO)

Werkgroep

Centrum Nascholing Onderwijs (CNO)

Bestuursraad CNO