Language in Use

In tegenstelling tot de formalistische benaderingen tot taal die nog steeds dominant zijn aan vele universiteiten, wordt het overgrote deel van het taalkundig onderzoek aan de Universiteit Antwerpen gekenmerkt door een focus op taal in gebruik: door de algemene gerichtheid op theoretische modellen die “usage-based” en “bottom-up” zijn (en dus vertrekken van de idee dat talige kennis essentieel wordt opgebouwd via ervaring), en/of door de aandacht voor de analyse van reëel en gesitueerd taalgebruik in specifieke contexten.

Interdisciplinair onderzoek

De benadering geldt voor beide onderzoeksgroepen actief binnen het Departement Taalkunde (CLiPS – Computationele Linguïstiek en Psycholinguïstiek – en GaP – Grammar and Pragmatics) en voor de onderzoeksgroep TricS van het Departement Toegepaste taalkunde.

'Language in Use' maakt van het vakspecifieke onderzoek per definitie ook een interdisciplinair gegeven: het empirisch onderzoek dat wordt uitgevoerd, combineert verschillende (complementaire of geïntegreerde) methodes, waaronder natuurlijke observatie (bv., corpusanalyse), experimenteel onderzoek en computationele modellering. Bovendien maakt het in belangrijke mate gebruik van methoden uit andere wetenschapsgebieden, waaronder experimentele psychologie, etnografie, sociologie, (sociale) geschiedenis en informatica/Artificiële Intelligentie.

Interfacultair onderzoek

Door de implicaties die dit taalkundig onderzoek doorgaans heeft voor (vaak maatschappelijk relevante) kwesties van cognitieve, sociale of culturele aard, nodigt het ook uit tot samenwerking met onderzoekers uit andere departementen en faculteiten (Geneeskunde, Sociale Wetenschappen (onderzoek naar het gebruik van media en ICT in de onderzoeksgroep MIOS, of naar interculturele thema’s in het onderzoekscentrum CeMIS), het Urban Studies Institute). Met name in verband met gedeelde methodologieën op het vlak van allerlei vormen van tekstanalyse bieden zich nog vele mogelijkheden tot samenwerking met andere disciplines, bv. in het zich snel ontwikkelende veld van de zogenaamde Digital Humanities. Er zijn tenslotte ook belangrijke toepassingen die nog uit dit onderzoek kunnen volgen, waaronder therapeutisch, onderwijskundig en op het vlak van software-ontwikkeling.

Thema's