Side header image

Netwerk Verbonden in Veiligheid

Verbonden in Veiligheid startte op 8 november 2011 binnen een Europees Interreg-project. Doel van het netwerk is de link tussen veiligheidsopleidingen en het werkveld versterken.

Een belangrijk en vernieuwend aspect  is de integrale benadering van veiligheid die het netwerk hanteert. Preventie, milieu, beveiliging, enz. worden vaak los van elkaar gezien, zowel in de organisaties als in de opleidingen. Verbonden in Veiligheid brengt deze thema’s samen en ervaart dit als een meerwaarde. Het netwerk differentieert zich hierbij van bestaande netwerken waarbij er vertrokken wordt vanuit één domein van veiigheid.

De betrokken onderwijsinstellingen zijn Antwerp Management School, Avans Hogeschool (NL), VIVES, AP en UAntwerpen. Ondertussen tekenden meer dan 200 organisaties uit België en Nederland de samenwerkingsovereenkomst en traden toe tot het netwerk. 

Concreet vertaalt deze samenwerking zich in volgende punten:

  • Het netwerk Verbonden in Veiligheid biedt een forum aan de betrokken deelnemers om hun noden, vragen en bemerkingen te delen met de andere betrokken organisaties algemeen en met de opleidingsinstellingen in het bijzonder. Via het netwerk zal er een constante afstemming gebeuren tussen wat er leeft in het werkveld en het programma en de inhoud van de opleidingen en vice versa.
  • Het netwerk is grensoverschrijdend en brengt Belgische en Nederlandse bedrijven, opleidingsinstellingen en instellingen samen. Het netwerk beperkt zich niet enkel tot de private sector, maar betrekt evenzeer de publieke organisaties en tracht hen aan te zetten tot kennis- en ervaringsdeling.
  • Het werkveld draagt inhoudelijk bij tot de organisatie en realisatie van de veiligheidsopleidingen. Dit kan door het zetelen in de adviesraad van één of meerdere veiligheidsopleidingen, door het verstrekken van stageplaatsen, door het geven van gastlessen, door het ter beschikking stellen van opleidingsinfrastructuur en het voorzien van bedrijfsbezoeken, door het aanleveren van onderwerpen/ vraagstukken voor leeronderzoek, colleges en thesissen, door het aanbrengen van onderwerpen voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
  • Via het netwerk kunnen de opleidingsinstellingen de coherentie en samenwerking tussen de betrokken veiligheidsopleidingen versterken. De opleidingsprogramma’s worden op elkaar afgestemd. Er is een kennis- en docentenuitwisseling waar mogelijk. De verschillende opleidingen zullen o.a. samen investeren in de integrale en interdisciplinaire benadering van veiligheid.

Voor alle vragen omtrent het netwerk Verbonden in Veiligheid kan u terecht bij:

Ad Schenkels (ajj.schenkels@avans.nl) of Leen Herrijgers (leen.herrijgers@uantwerpen.be)

Contact

Leen Herrijgers
Ad Schenkels (Avans Hogeschool)
Blindestraat 14
2000 Antwerpen
leen.herrijgers@uantwerpen.be