Side header image

Onderwijsvisitaties

Het onderwijsevaluatiesysteem houdt in dat elke universitaire opleiding elke 8 jaar een visitatie doorloopt.

Een visitatie omvat volgende stappen:

  1. Zelfevaluatie
    Twee jaar voor de visitatie start binnen de opleiding een interne evaluatie. Het resultaat is een zelfevaluatierapport dat een systematische en kritische reflectie omvat over het eigen onderwijs. Het rapport vormt de basis voor het bezoek van de visitatiecommissie aan de opleiding.
  2. Visitatie
    Een commissie van 3 tot 4 experts uit het vakgebied, door VLIR samengesteld, evalueert de kwaliteit van de opleiding en het onderwijsproces. De evaluatiecommissie spreekt vervolgens met alle betrokkenen bij het onderwijs: universiteitsbestuur, professoren, assistenten, studenten en afgestudeerden.
  3. Rapportering
    De visitatiecommissie geeft haar bevindingen weer in een visitatierapport dat publiek wordt gemaakt. Deze rapporten kan u vinden op de website van de VLIR