Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Stageplan

Stageplan indienen

Dien uw stageplan en bewijsstukken in via het e-loket van Zorg en Gezondheid: http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/stageplan/geneesheer

 

1.Volledig ingevuld en getekend stageplan

Het stageplan dient volgende gegevens te bevatten:

 • de betrokken specialiteit
 • de volledige opleidingsduur; onvolledige stageplannen worden niet aanvaard
 • de stagediensten
 • eventuele researchperiode (=toelichting of verantwoording in bijlage)
 • handtekening + naam van alle stagemeesters
 • handtekening + naam van de coördinerende stagemeester
 • handtekening van de ASO
 • de opgave van een adres in België voor het geval bepaalde stages in het buitenland verricht worden.

 

2.Attest van inschrijving bij de Orde van Geneesheren

https://ordomedic.be/nl/provinciale-raden/antwerpen/nieuws/

 

3.Kopie van de arbeidsovereenkomst(en)


Kopie van overeenkomst tussen de ASO en de stagemeester en/of verantwoordelijke instelling met nauwkeurige vermelding van de duur van de overeenkomst en met vermelding van het salaris en door wie de uitbetaling zal gebeuren.

Sommige perifere ziekenhuizen werken met hun eigen formulieren. Gelieve al zeker voor je eerste jaar een overeenkomst op te sturen, voor de jaren erna mag je later opsturen.

 

4.Attest van de faculteit geneeskunde


Indien u geslaagd bent, mag u het attest afhalen bij Mevrouw Ellen Jeursen de dag van uw proclamatie. De ASO-ers inwendige geneeskunde krijgen het attest van Mevrouw Mady Janssens.

 

5.Kopie van (voorlopig) diploma


Kan afgehaald worden bij Mevrouw Marina Van Duysen. Mevrouw Van Duysen zal u nog op de hoogte brengen van de datum.

 

6.Indien researchperiode tijdens de ASO-opleiding: toelichting/ verantwoording research.


*Indien het stageplandossier goedgekeurd is geeft de administratie van de FOD Volksgezondheid de nodige gegevens door aan het RIZIV. Daarna zal de ASO van het RIZIV zijn of haar RIZIV-nummer als arts-specialist in opleiding thuis ontvangen. Dit nummer is specifiek voor de gekozen discipline.

*Als het stageplan later wordt ingediend dan de eerste drie maanden van de opleiding, wordt de datum van het aangetekend schrijven beschouwd als de datum waarop de stage is begonnen. Dit houdt in dat de einddatum van uw opleiding met dezelfde periode wordt verlengd.

*Neem ten laatste 3 weken voor aanvang van de stage of wissel van ziekenhuis contact op met de personeelsdienst van het ziekenhuis. Dit is belangrijk voor de uitbetaling van uw loon.

*Kijk zeker uw eHealthBox na. U ontvangt uw RIZIV-nummer via de eHealthBox.

*Voor elk stagejaar moet een stageboekje ingevuld worden. Dit stageboekje moet jaarlijks binnen de 3 maanden na beëindiging van het stagejaar opgestuurd worden naar de erkenningscommissie.

De stageboekjes kan u online vinden op de website van de FOD Volksgezondheid.

http://www.zorg-en-gezondheid.be/stageboekjes-voor-de-titels-en-bekwaamheden-van-geneesheer-specialisten 

Stageplan wijzigen

Elke wijziging van een ingediend stageplan moet worden gemeld en doorgegeven aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

U kan dit doen door uw stageplan opnieuw in te vullen. Extra bewijsstukken zijn er verder niet nodig.

U dient uw gewijzigd stageplan op te sturen naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie & Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De behandeling van uw aanvraag is hetzelfde als bij de eerste indiening van uw stageplan.

Wijzigingen van uw stageplan dient u ook door te geven aan de opleidingscoördinatoren van het IZO. Aso-opleidingscoordinator@uza.be

Prof. dr. Danny Mathysen
Danny.Mathysen@uza.be

Dr. Ineke Meul
Ineke.Meul@uantwerpen.be

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/het-stageplan-wijzigen-van-een-geneesheer-specialist

Stageplan onderbreken

Als u over de looptijd van de hele opleiding de stage met meer dan 15 weken onderbreekt, dan moet u dat melden aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dit kan u doen door een “wijziging stageplan” in te dienen via de post

 • Geef daarin duidelijk elke onderbreking aan die de 15 weken overschrijdt.
 • Geef de reden op voor de onderbreking(en).
 • Geef aan hoe u uw stage zal verlengen. U moet ze verlengen met de tijd dat u de stage meer hebt onderbroken dan 15 weken (bij een onderbreking van bv. 18 weken, moet u de stage dus verlengen met 3 weken).


Onderbrekingen van uw stageplan dient u  door te geven aan de opleidingscoördinatoren van het IZO. Aso-opleidingscoordinator@uza.be

Prof. dr. Danny Mathysen
Danny.Mathysen@uza.be

Dr. Ineke Meul
Ineke.Meul@uantwerpen.be

Stageplan stopzetten

Indien u uw stageplan stopzet moet u de opleidingscoördinatoren van het IZO op de hoogte brengen.

Er zal een attest opgemaakt worden en aangetekend opgestuurd worden naar de erkenningscommissie.

Dit attest zal getekend worden door de coördinerend stagemeester, de decaan en door de ASO.

Andere procedures betreffende stages

Een meningsverschil tussen u en uw stagemeester?


Een meningsverschil tussen u en uw stagemeester kan u voorleggen aan de bevoegde kamer van de erkenningscommissie.

Stuur daarvoor een brief, waarin u het meningsverschil uitlegt, naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie & Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De commissie zal beide partijen horen.

Indien er geen oplossing kan gevonden worden, dan stelt de erkenningscommissie een onderzoekscommissie in. De onderzoekscommissie maakt een onderzoeksrapport op. Op basis van dit rapport stelt de erkenningscommissie een advies op. Zij deelt dit advies binnen de 30 dagen mee aan u en uw stagemeester.

 

Een ongewenste of ongeschikte kandidaat


Uw stagemeester kan vinden dat u niet geschikt bent om de gekozen discipline uit te oefenen of dat u ongewenst bent in zijn dienst.

De stagemeester meldt dat per brief aan u en aan de erkenningscommissie. Hij vermeldt daarbij ook de redenen.

De erkenningscommissie zal beide partijen horen.

Als de stagemeester bij zijn of haar standpunt blijft, stelt de kamer een onderzoekscommissie in. De commissie maakt een onderzoeksrapport op. Na analyse van het rapport adviseert de kamer:

 • ofwel dat de stage (of een deel ervan) wordt stopgezet
 • ofwel dat er een andere stagemeester wordt aangewezen, op voorstel van de kandidaat. De kamer bepaalt vervolgens in welke mate de stage die reeds afgelegd is, meetelt voor de totale duur van de stage.


Als de tweede stagemeester u ook ongunstig evalueert, kan de erkenningscommissie adviseren dat u uw opleiding in de desbetreffende discipline niet meer mag voortzetten.

 

Buitenlandse stages


U kan maximaal één derde van de duurtijd van uw stage in het buitenland verrichten.

Wil u een stage in een ander land volgen, dien dan een wijziging van het stageplan in met volgende documenten:

 • een overeenkomst tussen uzelf, de coördinerende stagemeester en de persoon of de structuur die u zal- superviseren in het gastland . In de overeenkomst staan minstens de modaliteiten van de stage, de billijke vergoeding, de eindtermen van de stage en de voordelen van een beroepsverzekering
 • een attest, uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van het land, dat bepaalt dat de persoon of de structuur die u zal superviseren, erkend is conform de nationale wetgeving van het gastland voor de opleiding die u volgt.