"De universiteit is geen politieke actiegroep of partij"

(English version below)

UAntwerpen wil een vrijhaven zijn die, vanuit actief pluralisme, ruimte biedt voor een open debat over alle maatschappelijke issues, in wederzijds respect. Een medewerker van UAntwerpen gebruikte de mailbox van de universiteit om naar alle studenten een open brief te sturen waarin een groep bezorgde studenten en personeelsleden zich keert tegen het huidige beleid van de staat Israël en de universiteit oproept om acties tegen dit land te ondernemen.

Het versturen van zulke mail vanuit UAntwerpen zelf kan de indruk wekken dat deze actie tevens het standpunt van de universiteit vertolkt. Dat is niet zo. De betrokken medewerker werd hierop aangesproken en heeft zich ook verontschuldigd.

Het is niet de rol van de universiteit om zulke standpunten in te nemen. De universiteit is geen politieke actiegroep of partij. Wel wordt vanuit ons actieve pluralisme verwacht dat de maatschappelijke vragen docenten en studenten inspireren in colleges en daarbuiten, in een context van academische vrijheid. Ze formuleren standpunten en opinies in eigen naam.

Welke conflicten ons ook beroeren, steeds moet de universiteit een vrijhaven zijn waar studenten zich, ongeacht hun opinie of afkomst, thuis voelen. Wanneer groepen verstrikt geraken in een context van toenemende polarisering, dan moet de universiteit de veilige plek zijn waarin we het groepsdenken doorbreken opdat studenten en medewerkers er elkaar kunnen ontmoeten en zo elkaar in dialoog leren kennen.

---

"The university is not a political action group or party"

The University of Antwerp wants to be a free port that, based on active pluralism, offers room for an open debate about all social issues, in mutual respect. An employee of UAntwerp used the university's mailbox to send an open letter to all students, in which a group of concerned students and staff members opposed the current policy of the State of Israel and called on the university to take action against it.

Sending such an email from a university’s mail address may give the impression that this action also represents the university’s point of view. This is not the case. The employee involved was called to account for this and also apologised.

It is not the university's role to take such positions. The university is not a political action group or party. However, our active pluralism does expect social questions to inspire lecturers and students, both during and after lectures, in a context of academic freedom. They formulate views and opinions in their own name.

Whatever conflicts may arise, the university must always be a free port where students feel at home, regardless of their opinion or origin. When groups become entangled in a context of increasing polarisation, the university must be the safe place where we break through groupthink so that students and staff can meet and get to know each other in dialogue.