De Universiteit Antwerpen sluit zich naar aanleiding van Black Lives Matter aan bij de wereldwijde oproep om in verzet te komen tegen racisme en discriminatie.

Elke vorm van ongelijke behandeling op basis van persoonlijke kenmerken is verwerpelijk en wordt door de universiteit met klem veroordeeld.

De Universiteit Antwerpen wil een inclusieve universiteit zijn waar iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt.

Om haar overtuiging om te zetten in concrete acties, investeert de universiteit in een doordacht diversiteitsbeleid dat breed wordt uitgerold in de centrale diensten en in alle faculteiten.

Het diversiteitsbeleid van het team Diversiteit (Departement Universiteit & Samenleving) van UAntwerpen bestaat uit verschillende langlopende projecten waaronder een diversiteitsactieplan voor studenten. Centrale doelstelling is om de studentenpopulatie diverser te maken en te zorgen dat alle studenten gelijke onderwijskansen hebben.  

Enkele concrete voorbeelden:

  • UAntwerpen sensibiliseert en professionaliseert het docentenkorps rond het thema diversiteit. Zo is er de screencast over hoe je op een diversiteitsensitieve manier kan lesgeven.  
  • UAntwerpen ontwikkelt een methode om te analyseren welke vakken een struikelblok vormen voor bepaalde groepen waaronder studenten met een migratieachtergrond, en gaat aan de hand van deze informatie de vakken toegankelijker maken.
  • UAntwerpen vernieuwt curricula van verschillende faculteiten om diversiteit een meer prominente plek te geven en de lesinhoud niet alleen te benaderen vanuit het Eurocentrische perspectief.

UAntwerpen gelooft sterk in een beleid dat van onderuit wordt vorm gegeven. Verschillende faculteiten organiseren gespreksgroepen met studenten om het diversiteitsbeleid uit te tekenen. Studenten met een migratieachtergrond of studenten van kleur krijgen in de toekomst – nog meer dan vandaag – een belangrijke plek in beslissingsorganen.

Een tweede belangrijk project is het diversiteitsactieplan voor personeel. Er werden ronde tafels, brainstorm sessies en focusgroepen georganiseerd om knelpunten te definiëren. Op basis van deze bevindingen komt er een actieplan dat tot doel heeft om het personeelsbestand meer divers te maken en een aantrekkelijke werkomgeving te creëren waar ieder personeelslid zich goed voelt.

UAntwerpen investeert ook al jaren in verschillende mentorwerkingen, waaronder Mentoraat Plus, waarbij startende studenten rechtstreeks worden gekoppeld aan een mentor die hen extra begeleiding en ondersteuning op maat biedt. In het kader van Tutoraat engageren studenten van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen zich om de leer- en ontwikkelingskansen van leerlingen uit het secundair onderwijs te vergroten.

Tot slot maakt UAntwerpen deel uit van YUFE, een alliantie van tien Europese universiteiten. Binnen de werkgroep ‘Diversity & Inclusivity’ zijn verschillende krachtige acties geformuleerd om, naast andere uitdagingen, ook discriminatie en racisme tegen te gaan.

Een samenleving waarin elke burger dezelfde rechten en kansen heeft, mag niet langer een droom zijn.  Om van onze universiteit een inclusieve, antiracistische universiteit te maken, wil UAntwerpen daarom haar inspanningen op het vlak van een gedegen diversiteitsbeleid de komende tijd verder opvoeren. U hoort nog van ons!

Team Diversiteit blijft paraat voor vragen en opmerkingen. Gebruik je stem en strijd mee. Racisme is ons probleem. 

diversiteit@uantwerpen.be