College van Decanen

De decanen vormen een college, dat wordt voorgezeten door de rector. Dit College van Decanen adviseert op verzoek of op eigen initiatief het universiteitsbestuur over alle strategische academische aangelegenheden.

Het College van Decanen fungeert als adviesorgaan voor de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege inzake aangelegenheden die door hun aard van primordiaal en strategisch belang zijn voor de universiteit.

De Raad Dienstverlening

Het dienstverleningsbeleid brengt de interne en externe dienstverleningsprocessen samen onder de academische aansturing van de Raad Dienstverlening. Met het extern dienstverleningsbeleid beoogt de raad de brug te slaan tussen universiteit en samenleving.

De Raad Dienstverlening maakt het dienstverleningsbeleid, in samenwerking met het onderwijs- en onderzoeksbeleid én het facultair beleid efficiënt, sterk, transparant en zichtbaar. Dit laat de Universiteit Antwerpen toe zich duidelijk te profileren binnen een sociale, economische en cultuurrijke omgeving.

De Raad Dienstverlening is het gremium voor de academische aansturing van het universitaire beleid op het vlak van volgende activiteiten van dienstverlening:

  • gelijke kansen en diversiteit
  • identiteit en opdracht
  • levenslang leren
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • strategische netwerking
  • sociale, culturele en studentgerichte diensten

Voor elk van deze domeinen werd een stuurgroep opgericht. De stuurgroepen opereren als mini-denktanks. Zij hebben geen besluitvormings- of operationele rol, maar van hen worden wel beleidsimpulsen en -reflecties verwacht.

Bureau Raad Dienstverlening

Het bureau van de Raad Dienstverlening bestaat uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de betrokken departementshoofden.

Het bureau bereidt de vergaderingen van de raad voor. Deze kan op zijn beurt een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het bureau.

De Stuvoraad

De Stuvoraad maakt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen en legt die ter goedkeuring voor aan het instellingsbestuur. Binnen dit kader staat de stuvoraad in voor de aanwending van de sociale toelagen en van de inkomsten uit de werking betreffende studentenvoorzieningen. De stuvoraad adviseert het instellingsbestuur over personeelsbezetting die hij nodig acht voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen.

De stuvoraad is paritair samengesteld. De helft van de leden is verkozen door en onder de studenten, de andere helft is aangewezen door het instellingsbestuur.

De Industrieel Onderzoeksfondsraad

De Industrieel Onderzoeksfondsraad brengt advies uit over de besteding van de middelen van het industrieel onderzoeksfonds. Ook treedt de raad op als academisch adviesplatform voor het innovatiebeleid en bewaakt de coördinatie ervan.

De Industrieel Onderzoeksfondsraad telt 16 leden en wordt om de vier jaar door het Bestuurscollege samengesteld. Acht leden zijn afkomstig vanuit de Universiteit Antwerpen, vier vanuit de hogescholen van de Associatie Antwerpen en vier vanuit het bedrijfsleven.

De Onderwijsraad

De Onderwijsraad bestaat uit:

  • de voorzitter van de Onderwijsraad
  • voor elke faculteit: één vertegenwoordiger van het ZAP, tevens onderwijsverantwoordelijke in de faculteit, één vertegenwoordiger van het AAP en één vertegenwoordiger van de studenten.

De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan voor alle academische en administratieve aangelegenheden in verband met onderwijs en in het bijzonder het onderwijs dat leidt tot een diploma.

De Onderwijsraad heeft ten aanzien van het universiteitsbestuur en de faculteiten een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdracht.

Bureau onderwijsraad

Het bureau van de onderwijsraad bestaat uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en telkens één lid van het AAP en de studenten, conform de samenstelling van de Onderwijsraad.

Het bureau bereidt de vergaderingen van de onderwijsraad voor. Deze kan op zijn beurt een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het bureau.

De Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad telt, naast de voorzitter, 20 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden. De looptijd van het mandaat van de leden van de Onderzoeksraad bedraagt vier jaar. De samenstelling van de Onderzoeksraad vormt een afspiegeling van de aan de universiteit beoefende wetenschapsgebieden.

De Onderzoeksraad is het hoogste adviesorgaan van de Universiteit Antwerpen voor alle academische en administratieve aangelegenheden in verband met het wetenschappelijk onderzoek, het wetenschapsbeleid en zijn financiering.

Bureau Onderzoeksraad

Het bureau van de Onderzoeksraad bestaat uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters van de raad, en één vertegenwoordiger per wetenschapsgebied..

Het bureau bereidt de vergaderingen van de Onderzoeksraad voor. Deze kan op zijn beurt een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het bureau.

De Studentenraad

Alle opleidingen, faculteiten en geledingen van de universiteit worden vertegenwoordigd in de Studentenraad, waardoor een breed gedragen standpunt kan worden ingenomen. Deze vertegenwoordigers zitten geregeld samen om te overleggen en te vergaderen en zorgen er zo voor dat de stem van de studenten aan UAntwerpen wordt meegenomen.

Verder werkt de Studentenraad er ook aan om de studentenparticipatie binnen de UAntwerpen te verbeteren en wil hij ook ondersteuning bieden aan de studentenvertegenwoordigers binnen elke faculteit en opleiding.

Deze raad zorgt er eveneens voor dat de belangen van de UAntwerpen-studenten op hogere niveaus worden verdedigd door vertegenwoordigers te sturen naar de Associatie Studentenraad Antwerpen (ASRA), het Antwerps Studentenoverleg (ASO), de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)

Op internationaal niveau werkt de studentenraad ook mee aan de YUFE-alliantie: Young Universities for the Future of Europe.