Side header image

De Raad Dienstverlening

Het dienstverleningsbeleid brengt de interne en externe dienstverleningsprocessen samen onder de academische aansturing van de Raad Dienstverlening. Met het extern dienstverleningsbeleid beoogt de raad de brug te slaan tussen universiteit en samenleving.

De Raad Dienstverlening maakt het dienstverleningsbeleid, in samenwerking met het onderwijs- en onderzoeksbeleid én het facultair beleid efficiënt, sterk, transparant en zichtbaar. Dit laat de Universiteit Antwerpen toe zich duidelijk te profileren binnen een sociale, economische en cultuurrijke omgeving.

De Raad Dienstverlening is het gremium voor de academische aansturing van het universitaire beleid op het vlak van volgende activiteiten van dienstverlening:

  • gelijke kansen en diversiteit
  • identiteit en opdracht
  • levenslang leren
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • strategische netwerking
  • sociale, culturele en studentgerichte diensten

Voor elk van deze domeinen werd een stuurgroep opgericht. De stuurgroepen opereren als mini-denktanks. Zij hebben geen besluitvormings- of operationele rol, maar van hen worden wel beleidsimpulsen en -reflecties verwacht.

Bureau Raad Dienstverlening

Het bureau van de Raad Dienstverlening bestaat uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de betrokken departementshoofden.

Het bureau bereidt de vergaderingen van de raad voor. Deze kan op zijn beurt een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het bureau.