Side header image

De Stuvoraad

De Stuvoraad maakt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen en legt die ter goedkeuring voor aan het instellingsbestuur. Binnen dit kader staat de stuvoraad in voor de aanwending van de sociale toelagen en van de inkomsten uit de werking betreffende studentenvoorzieningen. De stuvoraad adviseert het instellingsbestuur over personeelsbezetting die hij nodig acht voor de werking en organisatie van de studentenvoorzieningen.

De stuvoraad is paritair samengesteld. De helft van de leden is verkozen door en onder de studenten, de andere helft is aangewezen door het instellingsbestuur.