De Interneauditdienst voert audits uit. Deze audits evalueren de effectiviteit en efficiëntie van risicobeheersing, controle en behoorlijk bestuur, en formuleren aanbevelingen en adviezen.

De Interneauditdienst is een interne onafhankelijke entiteit opgericht door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen. De Interneauditdienst ondersteunt het Auditcomité en de Raad van Bestuur in de uitoefening van hun toezichthoudende rol zoals gedefinieerd in het auditcharter.

Missie

Interne audit heeft tot doel op onafhankelijke en objectieve wijze redelijke zekerheid te verschaffen over de adequaatheid en doeltreffendheid van het internecontrolesysteem met betrekking tot alle activiteiten en processen behorend tot haar werkterrein, zoals bepaald in het auditcharter.

De belangrijkste opdracht van interne audit bestaat erin de gepastheid en doeltreffendheid, de kwaliteit en de efficiëntie van het systeem van risicobeheersing, interne controle en behoorlijk bestuur te evalueren. Deze taak omvat het uitvoeren van auditopdrachten zoals vastgelegd in het auditplan. Binnen de mogelijkheden kunnen ook ad hoc opdrachten aanvaard worden.

Interne audit helpt de universiteit haar doelstellingen te realiseren. Alle mogelijke risico’s die het bereiken van de doelstellingen kunnen verhinderen, kunnen door interne audit onderzocht worden. Enkele voorbeelden: financiële risico’s, operationele risico’s, wettelijke risico’s, reputatierisico’s, frauderisico’s, …

download het Charter AC (pdf - Mb)

Wat is de opdracht van het Auditcomité?

Het Auditcomité heeft adviserende bevoegdheid en staat de Raad van Bestuur bij in zijn toezichthoudende functie. Het Auditcomité verstrekt aan de Raad van Bestuur onafhankelijk advies en redelijke zekerheid over de adequaatheid en doelmatigheid van het risicomanagement, het internecontrolesysteem en behoorlijk bestuur.
 
Het Auditcomité ondersteunt en adviseert de raad van bestuur in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden op volgende domeinen:

 • het onderzoek en de evaluatie van risicobeheersing en interne controle;
 • de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering;
 • het naleven van wetten, decreten, besluiten, reglementeringen, richtlijnen van de betrokken overheden en interne reglementen en procedures;
 • de effectieve en efficiënte werking van activiteiten en processen;
 • de bescherming van de activa en het voorkomen van misbruiken;
 • de participatie van de UAntwerpen in andere rechtspersonen.

Hoe is het Auditcomité samengesteld?

Het Auditcomité bestaat uit drie leden.

Voorzitter

 • Dirk Fransaer (externe expert)

Leden

 • Anne Van de Vijver (intern expert)
 • Mark Lambrechts (extern expert)

Secretaris:        

Genodigden:   

 • Herwig Leirs, voorzitter Raad van Bestuur Universiteit Antwerpen
   

In functie van het thema kunnen andere deskundigen uitgenodigd worden.

Organisatie

Het Auditcomité werkt nauw samen met het hoofd van de interneauditdienst en steunt voor het beleidsvoorbereidend werk en de uitvoering van auditopdrachten op deze dienst.

De dienst Interne Audit bekleedt een ietwat bijzondere plaats in de organisatie. Om de onafhankelijkheid van de interne audit in zijn opdracht te waarborgen rapporteert het diensthoofd functioneel (inhoudelijke aansturing, opvolging, rapportering,…) aan het auditcomité en administratief aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Wat is de vergaderfrequentie?

Het auditcomité vergadert vier tot zes maal per jaar met een minimum van vier bijeenkomsten.

Werking

Interne audit werkt volgens standaarden en een ethische code berustend op algemeen aanvaarde normen voor de professionele uitoefening van interne audit. Interne audit opereert onder zijn eigen procedures die zijn opgenomen in een audithandboek dat goedgekeurd wordt door het auditcomité.

De interneauditdienst maakt op basis van een risicoanalyse en op basis van een bevraging en overleg met het hogere management en met de voorzitter van de raad van bestuur een voorstel van auditjaarplan op. Het auditcomité kijkt het werkprogramma van de interne auditor na en keurt het auditplan evenals de bijsturing ervan goed. In dit auditplan wordt rekening gehouden met de bestaffing van de auditdienst en met een voldoende spreiding van opdrachten over de te auditeren activiteiten. De risicoanalyse en het auditplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

Interne Audit

Het Auditcomité stuurt de Dienst Interne Audit aan en fungeert als het belangrijkste aanspreekpunt voor het hoofd van de Interne Auditdienst. Het Auditcomité waakt over de prestaties van de interneauditdienst. Het hoofd van de interneauditdienst rapporteert rechtstreeks aan het auditcomité.
 

Auditcharter Universiteit Antwerpen

Meer informatie over de opdracht en werking van het Auditcomité vindt u in het charter.

Download het charter (pdf - 2Mb).