Side header image

Preventie en Bescherming op het Werk

De Dienst Preventie en Bescherming op het Werk doet meer dan het voorkomen van werkongevallen en beroepsziekten. Bovenaan onze agenda staat ‘welzijn’, in de ruime betekenis van het woord.

De medewerkers van de Universiteit Antwerpen zijn het menselijk kapitaal waaruit alle creativiteit, onderzoek en enthousiasme ontspruit. Garanderen dat die medewerkers kunnen werken in een veilige, gezonde en aangename werkomgeving is onze zorg.

Taken van de Preventiedienst

Wetteksten omzetten in praktijkgerichte richtlijnen,  adviezen verstrekken op basis van risicoanalyses, rondgangen met de arbeidsgeneesheer, de milieucoördinator en de bioveiligheidscoördinator, toezicht op installaties met ioniserende straling, adviezen bij de inrichting van gebouwen en laboratoria, ergonomie … .Het is maar een greep uit de taken waar de medewerkers bij de preventiedienst mee bezig zijn.

Noodprocedures en veiligheidsvoorschriften uitstippelen, arbeidsongevallen en (bijna-)incidenten onderzoeken, zorgen voor zelfredzaamheid van de collega’s door opleidingen kleine blusmiddelen en EHBO aan te bieden, evacuatieleiders opleiden … . We hopen dat het nooit misgaat maar we willen wel zo goed mogelijk voorbereid zijn!

Daarnaast wordt er vooral ingezet op permanente vorming voor het personeel. Tijdens onze aangename Lunch&Learn vergaderingen worden tal van nuttige veiligheidsitems toegelicht.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Ook de periodieke oproepen voor medische controle en  de organisatie van de jaarlijkse griepvaccinatie worden vanuit de preventiedienst gecoördineerd.Het medische luik wordt verzorgd door de externe dienst PBW, die twee artsen heeft toegewezen aan onze universiteit.

Het psychosociaal aspect vraagt natuurlijk ook aandacht. Onder deze noemer vallen stress op het werk, conflicten op de werkvloer, grensoverschrijdend gedrag, … kortom alles wat een goede werksfeer in de weg staat. Voor deze aspecten doen we een beroep op de preventieadviseur van de externe dienst PBW. Ter ondersteuning zijn er binnen de universiteit 11 vertrouwenspersonen aangeduid.

Werking van de dienst

Per campus is er een campusadviseur die de praktijk opvolgt en het aanspreekpunt is voor de diensten en voor individuele werknemers.

In de campuswerkgroepen wordt de dagelijkse werking per campus besproken. Afgevaardigden van de verschillende faculteiten en centrale diensten overlopen er maandelijks gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en formuleren voorstellen voor verbetering.

Het Comité PBW (overkoepelend) is het officiële overlegorgaan, waar elke maand verslag wordt uitgebracht.

Arbeidsveiligheid en welzijn zijn een verantwoordelijkheid van iedereen!

Als we ons allemaal houden aan de afspraken over verantwoorde werkmethoden, is de kans dat er wat misgaat veel kleiner. Voorkomen is beter dan genezen!

Contact

Preventie en bescherming op het werk Campus Middelheim, Gebouw I
M.I.243
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 26 60
preventiedienst@uantwerpen.be