Side header image

Hoe kan u uw schenking vorm geven?

Er zijn verschillende manieren waarop u de Universiteit Antwerpen financieel kan steunen, afhankelijk van uw persoonlijke wensen en het bedrag dat u wenst te doneren.
Naast de bestaande mogelijkheden (leerstoel, fonds op naam, onderzoekscentrum) kunnen er ook “pakketten” op maat worden aangeboden en uitgewerkt. U kunt een gift doen via het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen met als vermelding “fiscaal attest”. Als uw gift 40 euro of meer bedraagt, ontvangt u hiervoor een fiscaal attest.

U kunt ook een rechtsreekse gift doen voor een van onze projecten.


Andere voorbeelden zijn:


Fonds op naam
Een “fonds op naam” komt tot stand door een geldelijke bijdrage die ter beschikking wordt gesteld voor financiering van onderzoek, onderwijs en/ of wetenschappelijke dienstverlening. De oprichting van een fonds kan op verschillende manieren gebeuren en ook verschillende doelstellingen hebben:

  • Kennis uitbouwen binnen een bepaald onderzoeksdomein.
  • Een prijs of een beurs uitreiken aan bepaalde studenten.
  • Onderzoeksinstrumentarium financieren.
  • Studiereizen mogelijk maken.
  • Kansen bieden aan buitenlandse studenten om aan de Universiteit Antwerpen te studeren.
  • Minder vermogende studenten ondersteunen.

Als een bedrijf, organisatie of financier academische activiteiten wenst te ondersteunen volgens andere modaliteiten dan die voor een leerstoel, dan wordt dit aangeduid met de benaming “fonds op naam”. Aan een “fonds op naam” kunnen in overleg met de financier meer specifieke benamingen of titels worden toegekend, zoals fellowship, grant, stipendium, conference, …

Een fonds op naam kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn.

Een fonds op naam wordt opgericht voor een periode van ten minste twee jaar. Toewijzing van een hoger bedrag of een langere duurtijd zijn mogelijk.


Onderzoekscentrum op naam 
De oprichting van een onderzoekscentrum biedt onderzoekers van de Universiteit Antwerpen een ruimere financiële armslag voor onderzoek. Het toegekende bedrag moet het mogelijk maken dat een volledig onderzoeksteam gedurende minstens vijf jaar kan functioneren. Een schenker kan aan het onderzoekscentrum zijn persoonlijke naam toekennen of die van een bedrijf, een vereniging of iemand die hij wenst te gedenken.

Er wordt een contract opgesteld. De Universiteit Antwerpen behoudt de eigendomsrechten op eventuele onderzoeksresultaten. De financier kan ook kiezen voor een legaat, een notariële schenkingsakte of een handgift, waarvoor de reeds beschreven procedures gelden.
De wetenschappelijke inhoud van het nieuwe onderzoekscentrum wordt bepaald door de Onderzoeksraad  – in functie van de wensen van de schenker. De Onderzoeksraad kan dit delegeren aan de onderzoekscommissies of departementen van één of meerdere faculteiten.
De benoeming van de academisch verantwoordelijke van het onderzoekscentrum gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Basisnota Academische Structuur.
Het kapitaal moet het mogelijk maken dat het onderzoekscentrum gedurende een periode van minimum vijf jaar kan bestaan.