Side header image

Testament - legateren

De erflater kan een specifieke bestemming aan het legaat geven, zoals:

 • het uitvoeren van onderzoek in een bepaald onderzoeksdomein;
 • het oprichten van een fonds aan de Universiteit Antwerpen met een specifieke doelstelling.


De Universiteit Antwerpen neemt deel aan de campagne van Testament.be

Om u wegwijs te maken in de wetgeving rond schenkingen aan een goed doel heeft Testament.be de gids 'Goed Geregeld, Goed Gegeven' uitgebracht.
Wenst u de gids gratis thuis te ontvangen?
Mail dan naar universiteitsfonds@uantwerpen.be en de gids wordt u thuis toegestuurd.

 

Soorten legaten

 • Algemeen legaat: Het algemeen legaat is de uiterste wilsbeschikking waarbij de erflater aan de Universiteit Antwerpen zijn ganse nalatenschap schenkt. Als u uw ganse vermogen wenst te schenken aan de Universiteit Antwerpen, maakt u de Universiteit Antwerpen tot algemeen legataris of erfgenaam.
   
 • Legaat onder algemene titel: Iemand is legataris onder algemene titel wanneer hij niet het ganse vermogen van een overledene krijgt, maar slechts een bepaald deel of een bepaalde algemene categorie van goederen, bijvoorbeeld het legaat van alle roerende goederen of alle onroerende goederen.
   
 • Elk legaat dat geen algemeen legaat of geen legaat ten algemene titel is, bijvoorbeeld een waardevolle collectie, is een bijzonder legaat
   
 • Duolegaat: Bij een duolegaat kan u als erflater een deel van uw bezittingen nalaten aan een goed doel (zoals de Universiteit Antwerpen) en een ander deel aan uw erfgenamen. Het duolegaat kan fiscaal interessant zijn als u iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. De successierechten van de legataris worden betaald door het goede doel (zoals de Universiteit Antwerpen), die zelf een voorbestemd deel van de erfenis krijgt. Vooral voor mensen die geen erfgenamen in de rechte lijn hebben, is deze techniek aantrekkelijk. Indien u uw vermogen wenst na te laten aan een buur of vriend, betalen deze begunstigden hoge successierechten. Via de techniek van het duolegaat worden deze successierechten betaald door de Universiteit Antwerpen. Zo blijft er netto een grotere som over van de erfenis.

Uw notaris kan u meer informatie geven over de beste manier om financiële middelen na te laten via testament.

Testament 

Als u op voorhand wenst vast te leggen wat er later met uw vermogen zal gebeuren, kunt u een testament opstellen. In een testament is vastgelegd wat u aan wie wenst na te laten. Helemaal vrij om te bepalen wie wat krijgt, bent u echter niet. De wet bepaalt de orde waarin geërfd wordt. In gewone omstandigheden erven de langstlevende echtgenoot en de (klein)kinderen alles. Na hen komen de ouders, broers en zussen, neven en nichten in aanmerking. Is er geen familie, dan gaat de volledige nalatenschap naar de staat. Men zal bij een nalatenschap eerst kijken of er erfgenamen zijn in de eerste categorie. Erfgenamen uit de tweede categorie komen pas in aanmerking indien er geen erfgenamen in de eerste lijn zijn.

Met een testament kunt u het beschikbare gedeelte van de nalatenschap vrij verdelen (dat is het gedeelte dat niet verplicht naar kinderen of partner hoeft te gaan). In een testament kunt u bepaalde personen of instellingen, zoals de Universiteit Antwerpen, begunstigen. Wanneer u geen kinderen of familie hebt, is het aangeraden een testament op te stellen.

Het eigenhandig geschreven testament is volledig zelf geschreven, gedateerd en ondertekend. U hoeft dit testament niet af te geven bij de notaris, maar het is veiliger dat wel te doen. Zo voorkomt u dat het verloren gaat of verdwijnt.

Het authentiek of notarieel testament wordt opgetekend door de notaris. U dicteert het testament aan de notaris in het bijzijn van twee getuigen. U ondertekent het testament en de notaris registreert het in een nationaal register. Het wordt eveneens door de notaris bewaard. Een notarieel testament kan moeilijk betwist worden.

Voor het internationaal testament is eveneens de aanwezigheid van de notaris en van twee getuigen vereist. U legt het testament voor aan de notaris nadat u het geschreven en ondertekend hebt. De notaris stelt dan een verklaring op die samen met het testament door de notaris bewaard wordt onder verzegelde omslag.

Indien u eraan denkt een testament op te maken, raadpleegt u best een notaris. De notaris kan u onpartijdig informeren.

In het verleden was de Universiteit Antwerpen al enkele keren begunstigde in een testament, waardoor enkele initiatieven konden worden opgestart.

Contact

Universiteitsfonds
Departement Universiteit & Samenleving
Campus Middelheim
A 223
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 88 36
universiteitsfonds@uantwerpen.be