Onderzoeksgroep

Gedragsecologie & Ecofysiologie

Expertise

Mijn expertisedomeinen zijn ecotoxicologie, beoordeling van milieurisico’s en conservatie. Eén van de lijnen binnen mijn onderzoek spitst zich toe op de risico’s van pesticide behandelde zaden voor vogels. Behandeling van zaden is een algemeen gebruikte methode om gewassen te beschermen, maar vormen tevens een risico voor vogels en zoogdieren die zaden hebben als voorname voedselbron. In mijn doctoraatsproject beschreef ik de toxicologische effecten van verteerde zaden die behandeld werden met pesticiden (insecticiden en fungiciden) op de gezondheid en reproductief succes van rode patrijzen (Alectoris rufa). Een tweede doel was om het risico in te schatten van blootstelling van patrijzen aan behandelde zaden in het veld. Momenteel onderzoek ik de negatieve effecten van perfluoralkyl componenten op vogels. Deze componenten hebben een brede waaier aan toepassingen zoals oppervlaktelagen van tapijten, textielkleuringen, afweermiddelen, inpakpapier en brandvertragers. Het frequent gebruik van perfluoralkyl componenten, samen met hun hoge persistentie, heeft geresulteerd in een globale contaminatie van zowel omgeving, dieren als mensen. De alomtegenwoordigheid van deze componenten staat is scherp contrast met de beperkte hoeveelheid informatie van hun effecten op organismen. Met dit project willen we zowel het toxiciteitsmechanisme van perfluoralkyl componenten begrijpen, alsook de biologische gevolgen nagaan van blootstelling aan de dosis in de hedendaagse omgeving. Voor mijn doctoraal onderzoek werkte ik vijf jaar in de Ebro Delta als ornitholoog en vogelringer.

Cascade effecten van PFAAs bij vogels. 01/01/2019 - 31/12/2021

Abstract

Perfluor alkylzuren (PFAAs) zijn erg persistente componenten die wereldwijd kunnen worden aangetroffen in allerlei organismen inclusief in de mens. Ondanks hun wereldwijde verspreiding, werden hun toxicologische en biologische effecten nog niet goed beschreven en gekarakteriseerd. In deze studie zullen we de effecten van PFAA componenten nagaan op een modelsoort namelijk de Europese kanarie, bij omgevingsrelevante concentraties. Hierbij zullen de effecten onderzocht worden op verschillende niveaus van biologische organisatie. Hierbij zal een integratieve benadering worden gevolgd die de allernieuwste technieken in de moleculaire biologie zal combineren met de studie van traditionele biomerkers. Bovendien zullen eveneens gedragseffecten (zoals zang) worden nagegaan, wat nog maar zelden gebeurt in ecotoxicologische studies. Het nagaan van al deze effecten zal ons in staat stellen om verbanden te leggen tussen de belangrijkste responsen in de biologische cascade, en aan te duiden welke aanleiding zullen geven aan effecten op de overleving en reproductie van de onderzochte individuen. Al de verkregen informatie zal, samen met de bestaande kennis verzameld uit de literatuur, op een gestandaardiseerde manier geordend en geëvalueerd worden. Op die manier zal de informatie bruikbaar zijn voor regelgeving. Het uiteindelijke product, de "Adversed Outcome Pathway (AOP)" zal aan de OECD gepresenteerd worden en zal helpen om belangrijke hiaten in de kennis op te vullen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatie van de effecten van perfluoralkyl componenten op vogels: een geïntegreerde veld en laboratorium benadering met zangvogels als modelsysteem 01/10/2017 - 30/09/2021

Abstract

Perfluorverbindingen zijn persistente organische verbindingen met een hoog productievolume, een breed gamma aan toepassingsmogelijkheden en een wereldwijde verspreiding. Alhoewel ze reeds meer dan 50 jaar geproduceerd worden, worden ze echter slechts sinds een tiental jaren bestudeerd in wetenschappelijke milieustudies. Er is nog maar weinig geweten over het voorkomen van deze verbindingen en over hun effecten bij zangvogels. De bedoeling van deze studie bestaat er in om kennishiaten met betrekking tot 'Adverse Outcome Pathways' (AOPs) voor perfluorverbindingen op te vullen door gebruik te maken van koolmezen als modelsysteem. Veldwerk in een pollutiegradiënt zal gecombineerd worden met experimenten in labo-omstandigheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Cascade effecten van PFAAs. Studie van de transcriptoom respons van kanaries op PFAAs en van de relaties met effecten op verschillende niveaus van biologische organisatie. 01/04/2019 - 30/03/2020

Abstract

Perfluorverbindingen (PFAAs) zijn persistente organische verbindingen met een hoog productievolume, een breed gamma aan toepassingsmogelijkheden en een wereldwijde verspreiding. Alhoewel ze reeds meer dan 50 jaar geproduceerd worden, worden ze echter slechts sinds een tiental jaren bestudeerd in wetenschappelijke milieustudies én is er nog maar weinig geweten over hun biologische effecten. In dit project bestuderen we de transcriptoom respons bij kanaries die experimenteel worden blootgesteld aan ecologisch relevante concentraties door gebruik te maken van 'high throughput sequencing'. Op deze manier kunnen we de moleculaire 'key events' bestuderen die de 'toxicity pathway' initiëren van deze verbindingen. Daarnaast zullen we ook in staat zijn om biomerkers (blootstelling en effect) te identificeren en karakteriseren op verschillende niveaus van biologische organisatie. De bekomen resultaten zullen ons toelaten om kennishiaten met betrekking tot 'Adverse Outcome Pathways' (AOPs) voor perfluorverbindingen op te vullen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opvullen van kennishiaten met betrekking tot 'Adverse Outcome Pathways' (AOPs) voor perfluorverbindingen: een geïntegreerde veld en laboratorium benadering bij zangvogels. 01/10/2016 - 30/09/2017

Abstract

Perfluorverbindingen zijn persistente organische verbindingen met een hoog productievolume, een breed gamma aan toepassingsmogelijkheden en een wereldwijde verspreiding. Alhoewel ze reeds meer dan 50 jaar geproduceerd worden, worden ze echter slechts sinds een tiental jaren bestudeerd in wetenschappelijke milieustudies. Er is nog maar weinig geweten over het voorkomen van deze verbindingen en over hun effecten bij zangvogels. De bedoeling van deze studie bestaat er in om kennishiaten met betrekking tot 'Adverse Outcome Pathways' (AOPs) voor perfluorverbindingen op te vullen door gebruik te maken van koolmezen als modelsysteem. Veldwerk in een pollutiegradiënt zal gecombineerd worden met experimenten in labo-omstandigheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)