Onderzoeksgroep

Expertise

Expertise in strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht.

De bewijswaardering in strafzaken: een blinde vlek in de strafrechtshervorming? Voorstellen tot bijsturing en hervorming van het Belgische bewijsrecht vanuit Europees en internationaal perspectief. 01/10/2010 - 24/10/2012

Abstract

Het vooropgestelde doctoraatsonderzoek concentreert zich op een blinde vlek in de strafrechtshervorming van België. De verzameling van bewijzen tijdens het vooronderzoek, de presentatie van de bewijzen op de terechtzitting en de uiteindelijke beoordeling van deze bewijzen door de rechter vormen de ruggengraat van het strafproces. Het is merkwaardig vast te stellen dat de regels over het bewijs in strafzaken vrijwel onaangeroerd bleven. De uit 1808 daterende artikelen over de zogenaamde "innerlijke overtuiging" van de rechter zijn nog steeds onverkort van toepassing. Als er dan toch wijzigingen aan het Wetboek van Strafvordering werden aangebracht, waren dit veelal voorstellen op louter pragmatische leest geschoeid.1 Het vooropgestelde doctoraatsonderzoek heeft tot doel de bewijsregels, meer in het bijzonder de regels over de bewijswaardering onder de aandacht te brengen. Dit aspect werd bij recente hervormingsstromen in België onterecht te weinig benaderd, terwijl andere procedureregels in de laatste tien jaar ingrijpend werden gewijzigd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De illegaliteit en criminaliteit van foltering - op zoek naar een absoluut verbod in de schaduw van de oorlog tegen de terreur. 01/10/2009 - 30/09/2011

Abstract

Het folterverbod vormt een van de hoekstenen van de mondiale samenleving, maar komt steeds meer onder druk te staan. Ten eerste wordt het principe niet ondersteund door de praktijk, daar men tot op vandaag in vele landen blijft folteren. In de context van de oorlog tegen de terreur raakt het verbod bovendien verder vertroebeld en het riskeert er zelfs het slachtoffer van te worden. Het onaantastbaar geachte beginsel wordt uitdrukkelijk in vraag gesteld en er gaan stemmen op om in het kader van deze strijd uitzonderingen toe te staan. De onzekerheid en onduidelijkheid die hierdoor is ontstaan neemt nog toe door aanverwante discussies die gevoerd worden over de exacte strekking van het folterverbod. Wat hier juist onder valt en wat de draagwijdte ervan is, is immers lang niet duidelijk. Door in te spelen op de twijfel en gebruik te maken van de vaagheden en andere loopholes, tracht men alsmaar meer het verbod te omzeilen en dreigt het te worden uitgehold, hiermee een vacuüm creërend. Opzet van het project is klaarheid te scheppen in deze juridische verwarring, die wezen en toekomst van het folterverbod op het spel zet. De studie wil achterhalen wat de precieze inhoud en de reikwijdte van het verbod is en daarbij tevens het strafrechtelijke kader dat bestaat tegen folterdelicten in kaart brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De bewijswaardering in strafzaken: een blinde vlek in de strafrechtshervorming? Voorstellen tot bijsturing en hervorming van het Belgische bewijsrecht van uit Europees en internationaal perspectief. 01/10/2008 - 30/09/2010

Abstract

Het vooropgestelde doctoraatsonderzoek concentreert zich op een blinde vlek in de strafrechtshervorming van België. De verzameling van bewijzen tijdens het vooronderzoek, de presentatie van de bewijzen op de terechtzitting en de uiteindelijke beoordeling van deze bewijzen door de rechter vormen de ruggengraat van het strafproces. Het is merkwaardig vast te stellen dat de regels over het bewijs in strafzaken vrijwel onaangeroerd bleven. De uit 1808 daterende artikelen over de zogenaamde "innerlijke overtuiging" van de rechter zijn nog steeds onverkort van toepassing. Als er dan toch wijzigingen aan het Wetboek van Strafvordering werden aangebracht, waren dit veelal voorstellen op louter pragmatische leest geschoeid.1 Het vooropgestelde doctoraatsonderzoek heeft tot doel de bewijsregels, meer in het bijzonder de regels over de bewijswaardering onder de aandacht te brengen. Dit aspect werd bij recente hervormingsstromen in België onterecht te weinig benaderd, terwijl andere procedureregels in de laatste tien jaar ingrijpend werden gewijzigd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De illegaliteit en criminaliteit van foltering: op zoek naar een absoluut verbod in de schaduw van de oorlog tegen de terreur. 01/10/2007 - 30/09/2009

Abstract

Het folterverbod vormt een van de hoekstenen van de mondiale samenleving, maar komt steeds meer onder druk te staan. Ten eerste wordt het principe niet ondersteund door de praktijk, daar men tot op vandaag in vele landen blijft folteren. In de context van de oorlog tegen de terreur raakt het verbod bovendien verder vertroebeld en het riskeert er zelfs het slachtoffer van te worden. Het onaantastbaar geachte beginsel wordt uitdrukkelijk in vraag gesteld en er gaan stemmen op om in het kader van deze strijd uitzonderingen toe te staan. De onzekerheid en onduidelijkheid die hierdoor is ontstaan neemt nog toe door aanverwante discussies die gevoerd worden over de exacte strekking van het folterverbod. Wat hier juist onder valt en wat de draagwijdte ervan is, is immers lang niet duidelijk. Door in te spelen op de twijfel en gebruik te maken van de vaagheden en andere loopholes, tracht men alsmaar meer het verbod te omzeilen en dreigt het te worden uitgehold, hiermee een vacuüm creërend. Opzet van het project is klaarheid te scheppen in deze juridische verwarring, die wezen en toekomst van het folterverbod op het spel zet. De studie wil achterhalen wat de precieze inhoud en de reikwijdte van het verbod is en daarbij tevens het strafrechtelijke kader dat bestaat tegen folterdelicten in kaart brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De bewijswaardering in strafzaken: een blinde vlek in de strafrechtshervorming? Voorstellen tot bijsturing en hervorming van het Belgische bewijsrecht vanuit Europees en internationaal perspectief. 01/10/2007 - 30/09/2008

Abstract

Het vooropgestelde doctoraatsonderzoek heeft tot doel de bewijsregels, meer in het bijzonder de regels over de bewijswaardering onder de aandacht te brengen. Dit aspect werd bij recente hervormingsstromen in België onterecht te weinig benaderd, terwijl andere procedureregels in de laatste tien jaar ingrijpend werden gewijzigd. Sleutelen aan bepaalde aspecten van de strafprocedure kan echter het evenwicht verstoren en leiden tot onwenselijke gevolgen voor wat betreft de bewijswaardering. Zo wordt de taak van de bewijswaardering, die vroeger alleen toekwam aan de (vonnis)rechter, vandaag de dag uitgesmeerd over het gehele proces en over meerdere personen. Er wordt de vraag gesteld of dit wel de bedoeling was en of deze nieuw samengestelde familie van oude en nieuwe procedureregels wel houdbaar is.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeksgerechten als rechterlijke schakel tussen vooronderzoek en onderzoek ten gronde in strafzaken : bestaat de noodzaak aan een rechterlijke controle op de beslissing tot vervolging voordat de zaak voor de strafrechter wordt gebracht ? 01/10/2004 - 30/09/2006

Abstract

Onderzoeksgerechten worden ingeschakeld om na te gaan of er voldoende bewijzen zijn tegen de verdachte, en spreken zich soms ook uit over de rechtsgeldigheid van de bewijzen die in het vooronderzoek vergaard zijn. Het onderzoek strekt ertoe de voor en de nadelen van dit systeem na te gaan: is het een essentiele waarborg voor de verdachte en voor een efficient onderzoek, of is het daartegen een nodeloze verzwaring van de procedure zonder kwaliteitsverbetering van het strafproces in zijn geheel?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De ernst van het misdrijf als criterium voor de bestraffing in de Europese en internationale rechtsorde. 01/01/2003 - 31/12/2006

Abstract

Nieuwe politieke objectieven in de Europese Unie zijn de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, het streefdoel van 'harmonisatie' en 'wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging' in strafzaken. Intussen ziet men een wildgroei aan teksten op diverse gebieden, gaande van terrorisme over mensen- en drughandel tot de seksuele uitbuiting van minderjarigen. Op het vlak van de sanctionering is er vooral nood aan een 'ius commune' omtrent de ernst van de misdrijven, daar het strafwaardig karakter van de misdrijven in vele rechtsstelsels een determinerend element is. Het project wil deze evolutie bestuderen en concrete voorstellen formuleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeksgerechten als rechterlijke schakel tussen vooronderzoek en onderzoek ten gronde in strafzaken : bestaat de noodzaak aan een rechterlijke controle op de beslissing tot vervolging voordat de zaak voor de strafrechter wordt gebracht ? 01/10/2002 - 30/09/2004

Abstract

Onderzoeksgerechten worden ingeschakeld om na te gaan of er voldoende bewijzen zijn tegen de verdachte, en spreken zich soms ook uit over de rechtsgeldigheid van de bewijzen die in het vooronderzoek vergaard zijn. Het onderzoek strekt ertoe de voor en de nadelen van dit systeem na te gaan: is het een essentiele waarborg voor de verdachte en voor een efficient onderzoek, of is het daartegen een nodeloze verzwaring van de procedure zonder kwaliteitsverbetering van het strafproces in zijn geheel?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Non bis in idem in het nationaal en internationaal strafrecht: is het individu in de "global village" voldoende beschermd tegen herhaalde vervolgingen wegens eenzelfde misdrijf ? 01/10/2002 - 30/09/2004

Abstract

Vonnissen op strafrechtelijk gebied, geveld in de ene staat, hebben meestal geen rechtskracht in andere staten, zodat dezelfde persoon het risico loopt meerdere malen voor hetzelfde feit te worden vervolgd. Deze studie analyseert de problemen, zowel vanuit het oogpunt van de doelmatigheid als t.a.v. de rechtsbescherming van het individu.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoeksgerechten als rechterlijke schakel tussen vooronderzoek en onderzoek ten gronde in strafzaken : bestaat de noodzaak aan een rechterlijke controle op de beslissing tot vervolging voordat de zaak voor de strafrechter wordt gebracht. 01/10/2001 - 30/09/2002

Abstract

Onderzoeksgerechten worden ingeschakeld om na te gaan of er voldoende bewijzen zijn tegen de verdachte, en spreken zich soms ook uit over de rechtsgeldigheid van de bewijzen die in het vooronderzoek vergaard zijn. Het onderzoek strekt ertoe de voor en de nadelen van dit systeem na te gaan: is het een essentiele waarborg voor de verdachte en voor een efficient onderzoek, of is het daartegen een nodeloze verzwaring van de procedure zonder kwaliteitsverbetering van het strafproces in zijn geheel?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De uitbreiding van de Europese Unie en de strafrechterlijke bescherming tegen EU-fraude en corruptie in de kandidaat-lidstaten. 01/01/2001 - 31/12/2004

  Abstract

  De toetreding van de nieuwe kandidaat-lidstaten, waartoe de Europese Unie besliste in 1999 (Top Helsinki) stelt de Unie voor een nieuwe uitdaging: de bescherming van haar financiële belangen tegen fraude en corruptie in deze staten. Deze studie heeft tot doel de wetgevingen in de kandidaat-lidstaten te onderzoeken vanuit een dubbel perspectief: zijn deze wetgevingen voldoende uitgerust om de locale vervolging en bestraffing van EU-fraude en corruptiedelicten mogelijk te maken en laten zij de internationale samenwerking voor de bestrijding van deze fenomenen toe?

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Non bis in idem in het nationaal en internationaal strafrecht: is het individu in de "global village" voldoende beschermd tegen herhaalde vervolgingen wegens eenzelfde misdrijf ? 01/10/2000 - 30/09/2002

  Abstract

  Vonnissen op strafrechtelijk gebied, geveld in de ene staat, hebben meestal geen rechtskracht in andere staten, zodat dezelfde persoon het risico loopt meerdere malen voor hetzelfde feit te worden vervolgd. Deze studie analyseert de problemen, zowel vanuit het oogpunt van de doelmatigheid als t.a.v. de rechtsbescherming van het individu.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De uitwerking van een coherente en transparante rechtshulpwetgeving voor België. 01/02/2000 - 30/11/2001

   Abstract

   België heeft nog steeds geen coherente en transparante rechtshulpwetgeving, wat vooral met het oog op het EU-voorzitterschap (tweede semester 2001) een verveldene zaak is. Doel project is de uitwerking van een wetgeving inzake uitlevering, kleine rechtshulp in strafzaken, overname en overdracht van strafvordering en van strafexecutie.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Openbaar ministerie en internationalisering van het strafrecht : de rol van internationale parketmagistraten bij de bestraffing van internationale misdrijven. 01/10/1999 - 30/09/2001

    Abstract

    Studie van het nieuwe fenomeen "internationaal openbaar ministerie" in de internationale strafhoven (Arusha, den Haag) en in het voorstel tot invoering van een Europees openbaar ministerie in de Europese Unie.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De bestrijding van georganiseerde criminaliteit in het Belgisch strafrecht: de subtiele grens tussen waarheidsvinding en grondrechten. 01/10/1999 - 30/09/2001

     Abstract

     De georganiseerde criminaliteit heeft overal ter wereld initiatieven uitgelokt om een meer efficiënte bestraffing ervan mogelijk te maken. Nieuwe onderzoeksmethodes zoals het gebruik van infiltranten en informanten, gesofistiqueerde bespiedingstechnieken, enz. worden uitgewerkt. De studie heeft tot doel na te gaan in welke mate deze nieuwe methodes verenigbaar zijn met de klassieke grondrechten.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Het conflict tussen het accusatoire en het inquisitoire procesmodel in de internationale en supranationale samenwerking in strafzaken. 01/01/1999 - 31/12/2000

      Abstract

      Studie van de problemen die kunnen rijzen bij de toepassing van tussenstaatse samenwerkingsmodellen (uitlevering, kleine rechtshulp), die bedoeld zijn voor horizontale rechtsverhoudingen tussen staten, op de samenwerking tussen staten en internationale strafhoven, waar de rechtsverhouding in wezen vertikaal is (Tribunalen van Den Haag en Arusha).

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Krachtlijnen voor een hervorming van de uitleveringswetgeving aan te passen in functie van de Octopus-wetten. 01/01/1999 - 15/09/1999

       Abstract

       Uitwerking van concrete voorstellen tot hervorming van de Uitleveringswet 1874 en tot aanpassing van de Belgische regeling inzake uitlevering aan hedendaagse internationale rechtsnormen die voortvloeien uit verdragen, opgemaakt in het kader van de Raad van Europa, de Europese Unie en de Verenigde Naties. Aanpassing van bestaande voorstellen aan de herschikking van politie en justitie ingevolge de Octopus akkoorden

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        De beoordelingsvrijheid van de rechter bij de sanctionering van vormverzuimen in het strafproces. 01/10/1998 - 30/04/2001

        Abstract

        Studie over de draagwijdte van de uitsluitingsregel en over de criteria die in rekening kunnen worden gebracht om vormverzuimen te relativeren en weg te werken. Is het voor een efficiente en eerlijke rechtshandhaving nodig dat de rechter de regelmatigheid van handelingen beoordeelt ?

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Opvolging van de "Corpus Juris" in de 15 Europese lidstaten en Zwitserland. 01/04/1998 - 30/11/1999

         Abstract

         Studie van de wettelijke en grondwettelijke obstakels voor een eventuele inplanting van de Corpus Juris in de Belgische rechtsorde, en voorstellen tot wetswijziging teneinde een dergelijke implanting mogelijk te maken.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          De bestrijding van georganiseerde criminaliteit in het Belgisch strafrecht: de subtiele grens tussen waarheidsvinding en grondrechten. 01/10/1997 - 30/09/1999

          Abstract

          De georganiseerde criminaliteit heeft overal ter wereld initiatieven uitgelokt om een meer efficiënte bestraffing ervan mogelijk te maken. Nieuwe onderzoeksmethodes zoals het gebruik van infiltranten en informanten, gesofistiqueerde bespiedingstechnieken, enz. worden uitgewerkt. De studie heeft tot doel na te gaan in welke mate deze nieuwe methodes verenigbaar zijn met de klassieke grondrechten.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Een studie inzake de bevoegdheden van de Belgische rechtbanken voor misdrijven die in het buitenland gepleegd zijn. 15/09/1997 - 14/09/1998

           Abstract

           In dit project wordt een studie gemaakt van de nieuwe normen inzake extraterritoriale toepassing van het strafrecht, o.m. inzake sexuele misdrijven die in het buitenland werden gepleegd.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Het conflict tussen het accusatoire en de inquisitoire procesmodel in de internationale en supranationale samenwerking in strafzaken. 01/01/1997 - 31/12/1998

            Abstract

            Het project heeft tot doel een aantal algemene rechtsbeginselen te identificeren die er zouden kunnen toe bijdrage dat de conflicten tussen accusatoire en inquisitoire rechtssystemen zouden kunnen worden overbrugd. Deze overbrugging is nodig, zowel in het kader van de tussenstaatse samenwerking in strafzaken (horizontaal model) als in het kader van de samenwerking tussen staten en het internationaal strafhof (verticaal model).

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Opleiding in het internationaal strafrecht. 01/01/1997 - 31/12/1997

             Abstract

             Organisatie van opleidingen in het internationale strafrecht voor Zuidafrikaanse studenten, academici en praktijkbeoefenaars d.m.v. inrichting van trainingsseminars internationaal strafrecht aan diverse Zuidafrikaanse universiteiten, de inschakeling van Zuidafrikaanse studenten in onderwijs-programma's internationaal strafrecht in Vlaanderen en de opleiding van een onderwijskundig medewerker in het internationaal strafrecht in België.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Het Corpus juris De Angelis als mogelijke uitweg voor de problemen ivm. de fraudebestrijding in de Europese Unie; welke wetswijzigingen zijn hiervoor in België vereist ? 01/01/1997 - 31/12/1997

              Abstract

              Studie van de wettelijke en grondwettelijke obstakels voor een eventuele implanting van de Corpus Juris in de Belgische rechtsorde, en voorstellen tot wetswijziging teneinde een dergelijke implanting mogelijk te maken.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Aanmaak van een Nederalndstalige versie van het Corpus iuris houdende starferechtelijke bepalingen voor de vrijwaring van de financiële belangen van de EU. 01/01/1997 - 30/06/1997

               Abstract

               Het project strekt ertoe het Corpus Juris houdende strafrechtelijke bepalin-gen voor de vrijwaring van de financiële belangen van de EU in het Nederlands te vertalen. Deze tekst werd in 1996 door een expertengroep van de EU, waartoe de promotor behoorde, opgesteld in het Frans.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                De bestrijding van georganiseerde criminaliteit in het Belgisch strafrecht : de subtiele grens tussen waarheidsvinding en grondrechten. 01/10/1996 - 30/09/1997

                Abstract

                In België zijn het materieel strafrecht en het strafprocesrecht op het eerste gezicht niet aangepast om het hoofd te bieden aan de georganiseerde criminaliteit. De centrale vraagstelling in dit project is in welke mate de voorstellen tot "verscherping" van het straf(proces)recht in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, verenigbaar zijn met de grondrechten in het algemeen (belang van alle burgers in een rechtsstaat), en met de rechten van de verdediging van verdachte delinquenten in het bijzonder.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Het gerechtelijk onderzoek in strafzaken. 01/10/1996 - 31/12/1996

                 Abstract

                 De figuur van de onderzoeksrechter, een typisch kenmerk voor continentale rechtsstelsels, staat ter discussie. De studie analyseert de argumenten pro en contra het behoud van deze figuur en formuleert aanbevelingen.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Belgische praktijken inzake uitlevering. 15/09/1996 - 14/09/1997

                  Abstract

                  Studie van de Belgische uitleveringspraktijk aan de hand van een analyse van de uitleveringsdossiers op het Ministerie van Justitie. Alle dossiers sedert 1980 zullen in een databank worden verwerkt.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   De internationale strafrechterlijke dimensie van de strafrechtshervorming in België. 01/01/1996 - 31/12/1997

                   Abstract

                   Het onderzoek slaat op de internationale aspecten van de strafrechtshervorming in België, met name de noodzakelijke vernieuwingen op het gebied van het uitleveringsrecht, de zgn kleine rechtshulp, de overdracht van strafvervolging en de overdracht van strafexecutie.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    De supranationale dimensie van de strafrechtshervorming in België, meer bepaald op het gebied van de overlevering aan internationale tribunalen. 01/01/1996 - 31/12/1996

                    Abstract

                    Studie van de problemen die kunnen rijzen bij de toepassing van tussenstaatse samenwerkingsmodellen (uitlevering, kleine rechtshulp), die bedoeld zijn voor horizontale rechtsverhoudingen tussen staten, op de samenwerking tussen staten en internationale strafhoven, waar de rechtsverhouding in wezen verticaal is (Tribunalen van Den Haag en Arusha).

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Onderzoek betreffende de voorwaarden tot realisatie van een Europese juridische ruimte ter vrijwaring van de financiële belangen van de Gemeenschap. 01/01/1996 - 30/06/1996

                     Abstract

                     Het onderzoek strekt ertoe na te gaan welke de hinderpalen zijn voor de verwezenlijking van een Europees rechtsgebied op strafrechtelijk vlak, meer bepaald ter bestrijding van de financiele criminaliteit. Gepeild wordt naar de mogelijke oplossingen voor traditionele hinderpalen zoals de exceptie voor fiscale misdrijven, de afwezigheid van dubbele incriminatie, enz.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Verzoening en mensenrechten. 01/10/1995 - 30/09/1996

                      Abstract

                      Studie van de mogelijke oplossingen voor de overgang van autoritaire regimes naar een meer democratisch georiënteerde staatsstructuur. Vraag of bestraffing van personen die zich, tijdens het vorig regime hebben schuldig gemaakt aan misdrijven, het meest aangepaste mechanisme is. Vraag naar de wenselijkheid van een internationale bestraffing (internationaal strafhof), of naar een niet-repressief alternatief (bv. amnestie).

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       De gevolgen van de internationalisering van de misdaad. 01/04/1995 - 31/12/1995

                       Abstract

                       Het onderzoek slaat op een welbepaald aspect van de internationalisering van de misdaad, met name de bestraffing van oorlogsmisdaden en genocide door internationale tribunalen zoals het Tibunaal van den Haag betreffende de misdaden begaan in voormalig Joegoslavie en het Tribunaal van Arusha betreffende misdaden begaan in Rwanda.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        De internationale strafrechterlijke dimensie van de strafrechtshervoming in België, meer bepaald op het gebied van de uitlevering. 01/01/1995 - 31/12/1995

                        Abstract

                        Studie van de rechtsgevolgen, op strafrechtelijk gebied en meer bepaald op het gebied van de uitlevering, van de Europese eenmaking. Analyse van de Belgische wetgeving en rechtspraak op het gebied van de uitlevering, de stand van zaken m.b.t. de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens m.b.t. de uitlevering en studie van de noodzakelijke wetswijzigingen die voortvloeien uit de akkoorden van Schengen en recente initiatieven van de Justitieraad Europese Unie.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Het gerechtelijk onderzoek in strafzaken: is afschaffing, handhaving of aanpassing gewenst? 01/10/1994 - 30/09/1996

                         Abstract

                         In het verlengde van de voorstellen van de zogenaamde "Bendecommissie" wordt onderzocht of de onderzoeksrechter in zijn huidige vorm moet behouden blijven dan wel of hij moet worden vervangen door een rechter van het onderzoek, naar Duits en Italiaans model.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Descriptief onderzoek van de organisatie en werking van het gerechtelijk apparaat met betrekking tot verkeersovertredingen. 01/11/1993 - 31/10/1995

                          Abstract

                          Het project heeft tot doel de werking van het gerechtsapparaat inzake verkeersmisdrijven in de praktijk te bestuderen. Empirische gegevens worden verzameld ivm het verbaliseren van verkeersmisdrijven door de politie, het vervolgen van deze misdrijven door het parket en de bestraffing ervan door de rechtbanken.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Studie over het strafprocesrecht. 15/09/1993 - 14/09/1996

                           Abstract

                           Het project is geconcentreerd rond 2 specifieke probleemgebieden in het strafprocesrecht : de verjaring, en het probleem van de gevolgen van procedurele onregelmatigheden (nietigheden, uitsluitingsregel).

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            De herziening van het strafprocesrecht in België 01/01/1993 - 31/12/1993

                            Abstract

                            Het studieproject strekt ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Commissie Strafprocesrecht, die belast werd met het formuleren van voorstellen ter herziening van de regels inzake het vooronderzoek in strafzaken.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Het gerechtelijk onderzoek in strafzaken : moet de rol van de onderzoeksrechter als leider van het gerechtelijk onderzoek worden versterkt of moet het openbaar ministerie de dominus litis worden ? 01/10/1992 - 30/09/1994

                             Abstract

                             In het verlengde van de voorstellen van de zogenaamde "Bendecommissie" wordt onderzocht of de onderzoeksrechter in zijn huidige vorm moet behouden blijven dan wel of hij moet worden vervangen door een rechter van het onderzoek, naar Duits en Italiaans model.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Studie van het strafprocesrecht. 15/09/1992 - 14/09/1993

                              Abstract

                              Het project is geconcentreerd rond 2 specifieke probleemgebieden in het strafprocesrecht : de verjaring, en het probleem van de gevolgen van procedurele onregelmatigheden (nietigheden, uitsluitingsregel).

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               De verhouding tussen de politie en het parket. 15/09/1991 - 14/09/1992

                               Abstract

                               In het kader van de herziening van het strafprocesrecht in België wordt de relatie tussen politie en parket onderzocht, m.n. de vraag naar de controle op de politiediensten en de feitelijke leiding van de parketmagistraat t.a.v. de politieambtenaar.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject