Onderzoeksgroep

Expertise

Personeelsmanagement en sociale politiek in werkorganisaties.

Francqui Leerstoel 2010-2011 Prof. Geert Van Hootegem. 01/10/2010 - 30/09/2011

Abstract

Op voorstel van de Universiteit, kent de Francqui-Stichting elk jaar twee Francqui-Leerstoelen toe aan de UAntwerpen. Deze zijn bedoeld om de uitnodiging mogelijk te maken van een Professor van een andere Belgische Universiteit of uit het buitenland, voor een reeks van tien lesuren. De Francqui-Stichting betaalt aan de titularis van een Francqui-Leerstoel het honorarium voor deze tien lessen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Werkstress in universiteiten. 01/01/2003 - 31/12/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Tijdsbesteding en taakbelasting van leerkrachten. 01/12/2000 - 30/11/2002

Abstract

De bedoeling is een geobjectiveerd/representatief beeld te verwerven van de omvang en samenstelling van de taken/tijdsbesteding van leerkrachten in het basis-, secundair- en OSP-onderwijs (naar hun verschillende werkvormen). Een vergelijking met de nulmeting in 1991 maakt het mogelijk de transformatie in 2001 in kaart te brengen. Daarbij worden biografische en contextuele (organisatorische) variabelen in het onderzoek meegenomen (vgl. stressonderzoek STV, Steyaert 1998).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ideaal cultuurprofiel voor de geïntegreerde politie. 01/08/2000 - 30/11/2000

  Abstract

  Het onderzoek heeft als doel de gewenste organisatiecultuur voor de geïntegreerde politie in kaart te brengen en te benoemen. Deze cultuuranalyse zou als ondersteuning kunnen fungeren voor de cultuurveranderingsprocessen geïntroduceerd door een "change agent" in de lokale politiediensten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Differentiële waardering en verloning van leerkrachten als personeelswetenschappelijk vraagstuk. 01/12/1999 - 30/11/2001

   Abstract

   Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen (dynamisering, toenemende heterogeniteit samenleving, informatiemaatschappij) is er een toenemende aandacht ontstaan voor de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is in belangrijke mate afhankelijk van de inzet en capaciteiten van leraren. Sturen op de kwaliteit van het onderwijs vraagt dus om aandacht voor het functioneren van leraren en het gericht sturen op de professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun loopbaan. Het bieden van ondersteuning en het waarderen van de getoonde inzet en ontwikkeling zijn daarbij essentieel. In dit onderzoek zullen verschillende mogelijkheden bestudeerd worden om het leerkrachtensalaris te herdefiniëren. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt:' is het opportuun is om leerkrachten uit het secundair onderwijs differentieel te waarderen en te belonen

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Vergelijkende studie van het lokale stedelijke werkgelegenheidbeleid in Antwerpen en Rotterdam. 01/10/1999 - 31/12/1999

    Abstract

    Met het onderzoek beogen we vooral de realiteit en de grote verschilpunten tussen het Antwerpse en het Rotterdamse arbeidsmarktbeleid in kaart te brengen. De centrale vraag is: (a) 'Welke zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de lokale arbeidsmarkt in Antwerpen en in Rotterdam ?' en (b) 'Welke lokale (stedelijke)beleidsinterventies kunnen een hoger werkgelegenheidseffect bevorderen?' De doelstelling is bijgevolg overzichtelijke en geactualiseerde informatie aanbieden teneinde daadwerkelijk op lokaal niveau aanbevelingen om extra initiatieven te ontwikkelen die de lokale werkgelegenheid kunnen bevorderen

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Kwaliteit van zorgarbeid in Vlaamse residentiële zorgvoorzieningen - De relatie tussen personeelsbetrokkenheid, arbeidsorganisatie en personeelsbeleid. 01/09/1999 - 31/10/2001

     Abstract

     Doel van het onderzoek is een evaluatie te maken van het werk dat het personeel in de bijzondere jeugdsector heeft. We vertrekken vanuit de hypothese dat er een verband bestaat tussen de instellingen van de bijzondere jeugdsector waar een zorgprofessional is tewerkgesteld en de mate van voorkomen van personeelsbetrokkenheid of stress en vervreemding. Het onderzoek wil zowel een beschrijvende als een verklarende dimensie hebben. Enerzijds trachten we vergelijkend feitenmateriaal te verzamelen (arbeidskwaliteit bij Vlaamse zorgprofessionals, aard van de arbeidsorganisatie en het gevoerde personeelsbeleid). Anderzijds onderzoeken we het verband tussen de aard van de arbeidsorganisatie en het gevoerde personeelsbeleid. Het onderzoek loopt van januari 2000 tot december 2001. Na een literatuurstudie is er zowel een kwantitatief (enquêtes) als kwalitatief (diepte-interviews) luik gepland

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Sociaal kapitaal en de performantie van lokale ontwikkelingsprojecten. 01/01/1999 - 31/12/1999

      Abstract

      In dit exploratief, vergelijkend onderzoek wordt er nagegaan hoe de impact van kredietprojecten in relatie staat met de structuur en werking van de lokale netwerken. Twee kleine landbouwgemeenschappen in dezelfde zone in Nicaragua, met dezelfde fundamentele kenmerken (sociaal-economisch, klimatologisch, fysisch, omvang, samenstelling,'), scoren extreem verschillend in het terugbetalen en het besteden van hun kredieten. Dit onderzoek tracht determinanten te vinden in de lokale structuur.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Integratie van de verschillende politieculturen. 01/12/1998 - 30/11/1999

       Abstract

       Om te komen tot een efficiënte en effectieve nieuwe politieorganisatie, is het van het grootste belang om ook op het vlak van culturele verschillen tot integratie te komen.Cultuurverschillen en knelpunten zullen in kaart worden gebracht en er zullen gefundeerde beleidsaanbevelingen op het vlak van cultuurinterventie en 'beïnvloeding worden geformuleerd.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Employabiliteit, onderzoek naar actuele mobiliteitsknelpunten in de beroepsloopbanen en beleidsinstrumenten. 01/01/1997 - 31/12/1998

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Competentiemanagement als personeelsstrategie in publieke organisaties: een onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van functiebeschrijvingen en competentieprofielen als hefboom voor een resultaatgericht personeelsmanagement. 20/12/1996 - 19/12/1999

         Abstract

         Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van het bestuur voor verbetering vatbaar is. Aangezien het menselijk kapitaal de bron bij uitstek is voor vrijwel elke overheidsorganisatie om haar missie waar te maken, zal een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening dan ook in sterke mate worden gedetermineerd door de personele component. Recent werd in diverse publieke organisaties de techniek van functiebeschrijvingen geïntroduceerd. Tot op heden wordt niet altijd voldoende de link gelegd tussen deze personeelsinstrumenten en een ge'ntegreerd vormings-, annex stroombeleid. De bedoeling van deze studie is na te gaan in welke mate functiebeschrijvingen en competentieprofielen de basis kunnen vormen voor een performantiegericht vormingsbehoeftenonderzoek en in hoeverre de resultaten van deze matching mede een bijdrage kunnen leveren in het raam van het stroombeleid. De achterliggende wetenschappelijke hypothese is dat het mogelijk moet zijn aan de hand van functiebeschrijvingen en competentieprofielen een efficiënt vormingsbeleid te voeren dat tevens dienstig kan zijn met het oog op het verhogen van de mobiliteit.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Arbeidsorganisatie in het verlengde van multimediale toepassingen en zijn implicaties op het vlak van sociaal recht. 01/11/1996 - 31/10/1999

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Strategische beloningssystemen voor middenmanagement-functies. 01/05/1995 - 30/04/1996

           Abstract

           Aansluitend bij het lopend onderzoek worden minimum een 6-tal gevalsstudies ontwikkeld. Het is de bedoeling aan de hand van deze dieptestudies na te gaan in hoeverre het eigen ontwikkelde model teruggevonden wordt in de bedrijfsrealiteit.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Loopbaanvraagstukken bij leerkrachten. Beleidsvoorbereidend onderzoek naar knelpunten en oplossingen voor intreders in het Vlaams onderwijsbestel. 01/11/1994 - 31/10/1996

            Abstract

            Beleidsvoorbereidende studie naar loopbaanknelpunten bij beginnende leerkrachten in het kader van een personeelsbeleidsmatige en organisatorische aanpak binnen scholen. Het opzet is inzicht te verwerven in de variabelen die van invloed zijn op het al dan niet intreden in het onderwijs en bij intreden het al dan niet 'blijven' in het onderwijs. O.a. volgende variabelen komen aan bod: aard van het werk, wijze van solliciteren, ervaren begeleiding, motivatie, arbeidsbelasting, enz.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en de voorwaarden van een organisa-tie(vorm) voor innovaties m.b.t. arbeids- en produktietijd. 01/11/1994 - 31/10/1995

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Bijdrageverschillen van de bejaarden in rusthuizen, rust- en verzorgingsinstellingen en serviceflats. 01/03/1994 - 28/02/1995

              Abstract

              De klemtoon wordt gelegd op mogelijke verschillen in kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek naar de verklarende factoren en het effect van overheidssubsidiëring in de prijsbepaling.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Implicaties van technologische innovaties binnen ziekenhuizen m.b.t. het personeelsbeleid en de arbeidsbeleving van verpleegkundigen in het kader van het STV-onderzoeksluik "Informatisering in de gezondheidszorg". 01/04/1993 - 30/06/1994

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Gezondheids- en veiligheidsrisico's in de Mechelse gezondheids- en verzorgingsinstellingen. 01/04/1993 - 28/02/1994

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 De personeelskosten in de welzijnssector, loonsituatie en loonevolutie. 01/02/1993 - 31/03/1994

                 Abstract

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Grensoverschrijdende arbeidsvraagstukken Schelde-Kempen. 01/12/1992 - 30/11/1993

                  Abstract

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   De effectiviteit en efficiëntie van de belastingsadministratie op het vlak van organisatie en personele inzet in het kader van haar missie. 01/03/1992 - 31/12/1995

                   Abstract

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Le travail infirmier et l'organisation du travail dans les unités de soins des établissements hospitaliers et des cliniques. 01/01/1992 - 31/12/1992

                    Abstract

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Een beschrijvend en comparatief onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het personeelsbeleid binnen overheidsinstellingen, ter ondersteuning van een sociaal innovatorisch beleid. 01/12/1991 - 31/05/1995

                     Abstract

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Determinanten van beloningssystemen voor managers - Ingegeven door de strategie-ondersteunende rol. 01/10/1991 - 30/09/1992

                      Abstract

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Studie van de actuele ontwikkelingen op technisch en arbeidsorganisatorisch vlak en de onderlinge verwevenheid tussen beide: een aanzet naar internationaal vergelijkend en longitudinaal onderzoek. 01/02/1991 - 31/01/1994

                       Abstract

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Via een kwalitatief personeelsbeleid naar een kwalitatief onderwijsbeleid - Een evaluatie van het personeelsbeleid in het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO) gericht op het formuleren van concrete beleidsvoorstellen. 01/02/1990 - 31/01/1992

                        Abstract

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject