Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoek focust op online celebrity bashing. Dit is een specifieke vorm van cyberpesten waarbij celebrities het slachtoffers worden van negatief online gedrag. Ik bestudeer dit fenomeen met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. In mijn doctoraat heb ik onder andere gewerkt met focusgroepen, interviews, inhoudsanalyses, surveys en SEM-modellen. In mijn post-doc werk ik voornamelijk met experimenteel onderzoek waarbij jongeren blootgesteld worden aan celebrity bashing en zij vervolgens zelf de kans krijgen online reacties te plaatsen.

Meat, Men & Masculinites: Hoe het (niet) eten van vlees in verband staat met persoonlijke, interpersoonlijke en culturele communicatie, met een focus op "vlees", "mannen" en "mannelijkheid". 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Voeding gaat over gezondheid, en over communicatie. Voeding raakt aan onze identiteit, onze relaties en onze cultuur. Hoewel onderzoek naar voedsel en gezondheid overvloedig is, blijft onderzoek naar voedsel als communicatieproces schaars. Charlotte De Backer vult deze niche in met haar onderzoek (https://www.uantwerpen.be/en/projects/food-media-society/). De Backer en collega's onderzoeken momenteel hoe communicatie over voeding anders en beter kan (cSBO InFlOOD, FWO-project, VLAIO- Meat The Challenge). De focus van de lopende projecten ligt op hoe communicatie voedselkeuzes beïnvloedt. Het doel van dit voorstel is ook te onderzoeken hoe voedselkeuzes communicatie beïnvloeden. Het uitgangspunt van dit voorstel is de idee dat "echte mannen vlees eten", en de groeiende weerstand hiertegen. Samen met Gaëlle Ouvrein voert De Backer momenteel pilootstudies uit die aantonen dat vleeseters en vegetariërs/veganisten elkaar stereotyperen. Er lijkt, vooral bij mannelijke respondenten, sprake te zijn van een polarisatieproces. Ouvrein, een internationale expert op het gebied van bashing onderzoek, is ook copromotor van dit voorstel. Vertrekkend van een sociaalecologischemodel, zal dit Meat, Men & Masculinities-project bestuderen hoe keuzes om al dan niet vlees te eten interageren met communicatieprocessen op niveau van (1) het individu, (2) interpersoonlijke interacties en (3) cultuur. Ten eerste, is het op individueel niveau geweten dat mannen, in vergelijking met vrouwen, een sterkere attitude tegenover vlees hebben die zich manifesteert op zowel expliciet rationele als impliciet onbewuste niveaus. We hebben echter recent aangetoond dat niet alle mannen gelijk zijn, en dat verschillen in mannelijke identiteiten verschillen voorspellen in de expliciete houding van mannen ten opzichte van vleesconsumptie. Met dit project plannen we verder te onderzoeken of vergelijkbare verschillen in mannelijkheid ook verschillen in attitudes en motieven op onbewuste, impliciete niveaus kunnen voorspellen. Impliciete attitudes en motieven zijn minder vatbaar voor culturele verandering, maar bieden wel een krachtigere inzet voor interventies. Ten tweede, op het niveau van cultuur, nemen massamediaberichten over voedsel elke dag toe. Onderzoek heeft aangetoond dat massamedia overtuigingen als "{echte mannen eten vlees" versterken, maar deze onderzoeken zijn verouderd en er is weinig aandacht besteed aan online mediaberichten. We willen dus onderzoeken of en hoe de huidige print- en online media feitelijke informatie over vlees, mannen en mannelijkheid weergeven. Om online media te beperken, zullen we ons richten op Instagram en Twitter, bekend om hun overvloedige en vaak uitgesproken berichten over voeding. Ten derde, en gericht op het interpersoonlijke niveau, zijn er veronderstellingen dat vlees mensen polariseert in degenen die wel en geen vlees eten. We zijn van plan dit empirisch te onderzoeken, en ook hoe dit uiteindelijk samenhangt met communicatie op individueel en cultureel niveau. Kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyses zullen worden gebruikt om mediaberichten over vlees, mannen en mannelijkheid te bestuderen. (Online) enquêtes met zelfrapportage worden gecombineerd met psychofysiologische metingen om te onderzoeken hoe mannen zichzelf identificeren in relatie tot vlees, reageren op (sociale) mediaberichten over vlees en omgaan met vleeseters en vegetariërs/veganisten. Uiteindelijk zullen de multimethodische resultaten van dit project diepgaande kennis opleveren over hoe een ogenschijnlijk eenvoudige keuze om 'vlees te eten of niet' werkt als een belangrijke boodschap op het niveau van persoonlijke, interpersoonlijke en culturele communicatie. Deze kennis zal van belang zijn voor de communicatiestrategieën van gezondheidswerkers en marketeers die dringend oplossingen zoeken om fervente (meestal mannelijke) vleeseters te overtuigen hun vleesinname te verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een studie naar de effecten van blootstelling aan online celebrity bashing bij adolescente omstaanders op korte en lange termijn. 01/04/2020 - 31/03/2021

Abstract

This project covers a study on a very specific, though, prominent type of online aggression: online celebrity bashing. Celebrity bashing refers to the negative and scandal-inspired way of commenting toward and about celebrities, and can be performed by journalists, the audience and other celebrities. This project aims to enrich our knowledge on this phenomenon by investigating what happens both in the short and in the long run, when adolescent bystanders are regularly confronted with this practice online. More specifically, we will investigate the causal link between being a bystander of the different types of celebrity bashing and becoming a perpetrator, and the role of attitudes as mediating variable within this relationship. This project will build on previous research on celebrity bashing, taking into account their main shortcoming, namely their cross-sectional nature. By making use of a daily diary method and a self-constructed app that will be used to collect the data, we will be able to gain insights into adolescents' confrontation with celebrity bashing and the potential influences on their own behavior in the long run and in a natural context. This project will increase our insights on the impact of celebrity bashing on adolescents and celebrities, and thus provide evidence for the development of effective prevention and intervention initiatives.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

In the Spotlight: Het effect van Celebrity Bashing op (jonge) Omstaanders en Slachtoffers. 01/10/2019 - 30/09/2022

Abstract

Dit project stelt een studie voor rond een zeer specifieke, maar vaak voorkomende vorm van online agressie: Celebrity bashing. Celebrity bashing verwijst naar het negatief berichten over en becommentariëren van celebrities. De celebrity-bashers kunnen zowel journalisten, mensen uit het publiek als andere celebrities zijn. Het doel van dit project is om meer kennis te verwerven over dit fenomeen door zowel het perspectief van jonge daders als van de celebrity-slachtoffers beter in kaart te brengen. Langs de kant van de daders ligt de focus van dit onderzoek vooral op de causale link tussen blootstelling aan de verschillende types van celebrity bashing en zelf een dader worden van celebrity bashing, de onderliggende processen (mediatoren) die deze relatie kunnen verklaren en contextuele factoren (i.e., type dader en type celebrity-slachtoffer) die deze relatie kunnen modereren (moderatoren). Het onderliggende theoretische model voor deze studie is het General Aggression Model (GAM). Daarnaast zal dit project ook focussen op de kant van het slachtoffer en meer kennis genereren over de gevoelens en copingstrategieën van celebrities die geconfronteerd worden met bashing. Door deze combinatie zal dit project in staat zijn om een beter zicht te krijgen op de impact van celebrity bashing op adolescenten en celebrities, wat essentieel is voor de ontwikkeling van effectieve preventie- en interventie-initiatieven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een onderzoek naar de effecten van "celebrity bashing" en "celebrity testimonials" op cyberpestgedrag bij adolescenten. 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

In dit project wordt de invloed onderzocht van verhalen over beroemdheden op cyberpesten bij jongeren. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven. Vanuit een nieuwseffecteninvalshoek, is de voornaamste vraag of de blootstelling aan "celebrity bashing" leidt tot cyberpestgedrag bij jongeren. Vanuit het oogpunt van gezondheidsinterventies, is de vraag of getuigenissen van beroemdheden a) jongeren kunnen overtuigen om niet te cyberpesten en b) jongeren die zelf ook het slachtoffer zijn van cyberpesten, steun kunnen bieden. Het project speelt op deze manier in op belangrijke leemtes in de huidige wetenschappelijke kennis over macro- (in casu : media-) invloeden op cyberpestgedrag, en over methodieken die cyberpesten (en de impact daarvan op de mentale gezondheid) kunnen reduceren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject