Onderzoeksgroep

Transport en ruimtelijke economie

Expertise

Transporteconomie, stedelijke logistiek, spoorvervoer

Onderzoek naar 'how to make SNCB future-proof'. 15/11/2019 - 31/12/2021

Abstract

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van strategieën voor de NMBS om het hoofd te bieden aan onzekere toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de vraag naar passagiersvervoer per spoor. Deze strategieën zullen worden ontwikkeld op basis van meerdere scenario's, die op hun beurt worden geïdentificeerd op basis van wetenschappelijke literatuur, trends en voorspellingen. Er worden best-practices van buitenlandse spoorwegexploitanten geïdentificeerd. De belangrijkste focus van de scenario's ligt op verstoringen van het reizigersgedrag, die leiden tot een mogelijke verandering in de vraag naar reizigersvervoer per spoor. In de analyse worden onder meer verouderings- en sanitaire verstoringen, zoals bijvoorbeeld COVID-19, meegenomen. Vergrijzing wordt in brede zin behandeld, dat wil zeggen met betrekking tot digitalisering en fysieke mobiliteit. Voor elk scenario wordt een strategie ontwikkeld, goed gedefinieerd in het kader van de prioritaire doelstellingen van de NMBS. De strategieën houden ook rekening met de doelstelling van de NMBS om een deel van de piekvraag te verschuiven naar de dalperiode. Bijgevolg wordt een optimale strategie geformuleerd die door de NMBS moet worden gevolgd, d.w.z. een strategie die zo robuust mogelijk is met betrekking tot de verschillende hierboven vermelde scenario's.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Responsive sustainable urban logistics - Best practices last mile en samenwerkingsmodellen in stadsdistributie (R!sult). 01/04/2019 - 31/03/2020

Abstract

This project involves bringing together knowledge on finished, running and planned projects on last mile and more collaborative co-operation models in city distribution, and the state of the art on what moves in this market.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Responsieve Duurzame Stedelijke Logistiek 01/03/2019 - 30/09/2020

Abstract

Dit projectvoorstel behandelt volgende onderzoeksvraag: RQ: Wat zijn potentiële duurzame en geïntegreerde samenwerkingsmodellen voor stedelijke goederenstromen, gegeven een bepaalde stad? De focus ligt op het testen van duurzame en geïntegreerde business cases binnen de stedelijke logistieke context, met inbegrip van alle mogelijke soorten stromen (B2B, B2C, retour, enz.). Dit voorstel tracht deze doelstelling te behalen door drie sub-onderzoeksvragen te beantwoorden in drie opeenvolgende werkpakketten. Om de duurzaamheid van de verschillende business cases te testen wordt eerst een data-driven rekenmodel opgesteld. Dit rekenmodel moet toelaten om de verschillende opties op een objectieve manier te vergelijken. RQ1: Wat zijn de belangrijkste componenten van een rekenmodel voor een duurzaam stedelijk logistiek beleid, zowel langs input- als outputzijde? Recente data over goederenstromen, zowel binnen als buiten steden, is echter zeer schaars. Dit verhindert een objectief overzicht op de stedelijke logistiek, wat het identificeren van opportuniteiten bemoeilijkt. RQ2: Welke goederenstromen vinden er plaats in de betrokken steden? De bevindingen uit de eerste twee werkpakketten worden vervolgens gebruikt om voorstellen tot pilootprojecten te becijferen. Deze pilootprojecten dienen uitgevoerd te worden in de betrokken steden en helpen met het identificeren van de barrières tussen de berekeningen en de werkelijke toepassingen. RQ3: Wat zijn de barrières om de resultaten van het rekenmodel te vertalen naar een effectieve, geïntegreerde reorganisatie van de stedelijke goederenstromen?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)