Kawtar El Abdellati

Kawtar El Abdellati

Contact

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk, BEL

Kawtar obtained her master’s degree in Biomedical Neurosciences at the University of Antwerp in 2018 and is since then pursuing her PhD at the department of Adult Psychiatry (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) within the faculty of Medicine. She has a strong interest in the role of inflammation in serious mental illness. In her current research she explores the prevalence and impact of COVID-19 exposure in newly admitted patients with serious mental illness at the University Psychiatric Centre in Duffel.

As a supporter of diversity in academia, she is committed to the transfer of disadvantaged groups to higher education by volunteering as a tutor in STEM and as a coach at PEP!.


Kandidatuur voor de Raad van Bestuur UAntwerpen

Beste collega's

Ik stel me graag kandidaat als AAP/BAP-vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van UAntwerpen.

De AAP / BAP-leden hebben een unieke positie, met sterke behoeftes en een zekere beleving van hoe het beleid van onze universiteit eruit moet zien. Mijn interesse voor het beleid van de UAntwerpen is iets dat sinds de laatste jaren steeds sterker groeit. Haar visie heeft mij in de eerste plaats aangetrokken en ertoe geleid dat ik mijn gehele studentencarrière hier heb doorgebracht.

Wat ik over de jaren heen heb geleerd, is dat ons instituut voor een groot deel afhankelijk is van de prestaties van AAP / BAP-medewerkers op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening. Als student en BAP-lid wil ik pleiten voor een betere begeleiding van onze jonge onderzoekers. Omdat ik reeds twee jaar die positie bekleed, begrijp ik niet alleen, maar deel ik ook dezelfde zorgen en visies als andere AAP / BAP-leden. In die zin wil ik ook bijdragen aan de aandacht voor mentale gezondheid en welzijn van al onze AAP / BAP-leden, die tijdens de Covid-19-pandemie te weinig aan de orde is geweest. De crisis van dit jaar heeft niet enkel invloed op het wetenschappelijk werk van onze nieuwe collega's, maar ook op onze meer ervaren postdocs in verschillende wetenschappelijke domeinen. Door toegankelijkheid tot ondersteuning op wetenschappelijk en individueel niveau te faciliteren, kunnen we onze jonge onderzoekers in staat stellen om optimaal gebruik te maken van hun talenten en capaciteiten, hun groei te stimuleren en hun carrière helpen voortzetten.

Om dit waar te kunnen maken, moeten we ook streven naar meer gelijke kansen voor alle AAP- en BAP-leden. De AAP / BAP-staf als een groep van zowel in- als buitenlandse leden vormt een extra drijfveer om ons te richten op inclusiviteit. Betrekking van alle AAP / BAP-medewerkers bij dialogen op verschillende niveaus van onze universiteit vormt een van de eerste stappen om dit doel te bereiken. Diversiteit is natuurlijk niet alleen gebaseerd op etnische, religieuze of genderverschillen, maar op alle lagen die identiteit vormen, en ik wil graag zoveel meer leren over alle lagen die het AAP / BAP-personeel vormen. Op deze manier kan ik, indien verkozen, de stem zijn van elk AAP / BAP-lid en proberen onze gedachten te vertalen naar acties binnen de Raad van Bestuur.

Uiteindelijk moeten we allemaal deel uitmaken van de verandering die we willen zien.

Bedankt om me als kandidaat te overwegen.

Candidacy for the Board of Governers UAntwerp

Dear colleagues

I would like to apply as a AAP/BAP representative in the Board of Governors of our institute.

The AAP/BAP members have a distinctive position, with strong needs and a certain perception of how the policy of our university should look like. My interest for its policy is something that has been growing more and more over recent years. UAntwerp’s vision is what attracted me in the first place and led me to have spent my student career here.

Something I learned over time, is that our institute relies to a large extent on the performance of AAP/BAP staff in terms of scientific research and services. As a student and BAP member I would like to advocate for better guidance of our young researchers. Being in that position for two years now, I not only understand, but also share the same concerns and vision as other AAP/BAP members. Along these lines, I’d like to contribute to the discussion on mental health and well-being of all our AAP/BAP members, which has been addressed too little during the Covid-19 pandemic. Not only did this year’s crisis affect the scientific work of our new colleagues, but also of our more experienced post-docs in different scientific domains. By facilitating accessibility to support on scientific and individual level, we can help empower our young researchers, boost their growth and help pursue their career.

To do so, we also need to strive for more equal opportunities for all AAP and BAP members. The AAP/BAP staff as a group of both native and international members, makes an additional incentive to focus on inclusivity. Including all AAP/BAP staff in the dialogues present at all levels of our university is one of the first steps to reach this goal. Naturally, diversity is not only based on ethnic, religious  or gender differences, but all layers that constitute identity, and I’m eager to learn so much more about all layers that shape the AAP/BAP staff. This way, if elected, I can be the voice of every AAP/BAP member and try to translate our thoughts into actions within the Board of Governors.

In the end, we all have to be part of the change we want to see.

Thank you for considering me as a candidate.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • doctoraatsbursaal

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat