Onderzoeksgroep

Economie

Expertise

Al lang wordt erkend dat de meeste economische transacties niet plaatsvinden op anonieme markten, maar eerder bilaterale transacties tussen twee partijen die elkaar moeten kennen en moeten ontmoeten om de uitwisseling te laten plaatsvinden. Vandaar dat iemands netwerk van sociale interacties belangrijk is bij het vormgeven van eigen economische uitkomsten. Dit is bijvoorbeeld het geval op de arbeidsmarkt: veel studies hebben aangetoond hoe relevant de sociale banden zijn bij het bepalen van lonen en kansen op werk. In mijn onderzoek bestudeer ik de implicaties van het samenspel tussen sociale interacties en economische activiteiten vanuit twee complementaire perspectieven. Ten eerste bestudeer ik het effect van sociale interacties op economische uitkomsten, de huwelijksmarkt en de arbeidsmarkt. In mijn onderzoek kwantificeer ik in welke mate iemands houding ten opzichte van bepaalde specifieke sociaal-demografische groepen wordt beïnvloed door het type en de frequentie van de sociale interacties met hun leden. Het doel van dit onderzoek is om implicaties voor de lange termijn af te leiden voor relevante maatschappelijke uitkomsten, zoals huwelijken, en in het bijzonder, interraciale huwelijken, de opvoeding van kinderen en discriminatie op de arbeidsmarkt. Ten tweede bestudeer ik de implicaties van het feit dat agenten, wanneer ze eenmaal beseffen dat hun sociale relaties hun economische uitkomsten kunnen beïnvloeden, strategisch in sociale interacties kunnen investeren. Inderdaad, een van de belangrijkste uitdagingen om empirisch het effect van sociale interacties op economische uitkomsten te bestuderen, is hoe het effect van peers op gedrag uit peer selectie te ontwarren. Om dit probleem op te lossen, ontwikkel ik kaders waarin zowel acties als peers het resultaat zijn van een individuele keuze. Bij het ontwikkelen van elk van deze twee perspectieven, gebruik ik zowel empirische als theoretische hulpmiddelen om implicaties te ontlenen die nuttig zullen zijn bij het verlichten van de ongelijkheden en inefficiënties die typisch ontstaan in de gedecentraliseerde evenwichten van genetwerkte economieën.

Gemengde scholen, socialisatie, huwelijken en de arbeidsmarkt. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Diversiteit is onvermijdelijk in menselijke samenlevingen. Ervoor zorgen dat dit hun goed functioneren niet belemmert, is een primaire uitdaging. Het doel van dit project is om de mechanismen te begrijpen waardoor sociale contact tussen mensen met verschillende achtergronden gedrag beïnvloedt. We zullen causaal inschatten wanneer contact met minderheden positieve effecten op gedrag induceert in twee economisch relevante contexten: het gezin en de arbeidsmarkt. Daarom, zullen we administratieve gegevens uit Denemarken en een unieke dataset uit de VS gebruiken om de variatie in interetnische blootstelling tussen cohorten binnen scholen te meten. Vervolgens zullen we de impact van verschillende soorten contacten in scholen analyseren op de kwaliteit van huwelijken tussen verschillende etnische groepen en op de integratie van de arbeidsmarkt. Tenslotte zullen we deze bevindingen rationaliseren in een model waarbij agenten beslissen met wie ze interageren en een lokaal publiek goed bieden aan hun buren; deze strategische beslissing omvat samenwerking op een abstracte manier. Om een effectief beleid te ontwerpen dat de samenstelling van de groep verandert, is het inderdaad belangrijk om te begrijpen hoe mensen hun socialisatiepatronen dan zouden veranderen. Het beantwoorden van de basisvraag of en hoe het vergroten van het contact tussen verschillende groepen op scholen de intergroepsrelaties verbetert, heeft directe beleidsimplicaties voor de beste manier om leerlingen te mengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Verspreiding van verkeerde informatie in sociale netwerken. 01/10/2020 - 30/09/2023

Abstract

Ondanks de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid gegevens over economische, sociale en politieke fenomenen, is desinformatie in de samenleving alomtegenwoordig. Platforms zoals Facebook en Twitter stellen agenten in staat om in zeer korte tijd veel informatie te ontvangen en te delen en hebben gemakkelijk toegang tot elkaars mening. Dit leidt tot snellere verspreiding van nieuws en sneller sociaal leren. Maar het vergemakkelijkt ook de verspreiding van verkeerde informatie zoals nepnieuws, evenals naar manipulatie van meningen. Dit project is gericht op het bestuderen van sleutelfactoren van de verspreiding van verkeerde informatie: (i), hoe misinformatie ontstaat en, (ii), hoe deze zich verspreidt. Ik zal de oorzaak onderzoeken van verkeerde informatie en van initiële vooroordelen bij het verwerken van informatie. Om dit te doen, zal ik rekening houden met zowel culturele als psychologische factoren, zoals gemeenschapsidentiteit, de intergenerationele overdracht van waarden en de rol van emoties (d.w.z. frustratie en woede). Ik zal bestuderen hoe gedrag en informatie zich verspreiden via verschillende soorten sociale en strategische interacties. Het project zal analyseren hoe sociale interacties en de geïnduceerde structuur van het communicatienetwerk de aggregatie van informatie, de prikkels om informatie te delen of te verzamelen, en het falen van sociale leerprocessen beïnvloeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Zoeken naar partners via vrienden: implicaties voor gezinsvorming en economische beslissingen 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Het doel van dit project is het samenspel beter te begrijpen tussen het zoeken naar partners, gezinsvorming en economische beslissingen. Een investering in het vermogen om te zoeken naar een betere partner beïnvloedt niet alleen de kenmerken van de match, maar ook heeft een effect op de onderhandelingspositie binnen de relatie door de kwaliteit van de externe opties in de analyse mee te nemen in geval van een echtscheiding. We introduceren zoekfricties in de huwelijksmarkt aan de hand van een 'search and matching' model waarbij zoekfricties worden vastgelegd door een matching-functie of door het zoeken naar een partner via sociale netwerken. Dit alles impliceert een betere beschrijving voor het modelleren van het zoekgedrag over het besluitvormingsproces binnen het huishouden. Op zijn beurt levert dit een krachtiger analyse op van het keuzegedrag van de huishoudens en de gevolgen voor het welzijn van de echtgenoten en hun kinderen. In dit project, dat een deel van een grotere onderzoeksagenda is, zullen we niet-parametrisch de modellen schatten via een "revealed preference" analyse om een structurele beschrijving te geven van toewijzingen binnen het huishouden, dat mee bepaald wordt door het zoekgedrag van de huidige en toekomstige externe mogelijkheden op huwelijksmarkten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Zoekgedrag op de huwelijksmarkt, gezinsvorming en economische beslissingen: een "revealed preference" analyse. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Het doel van dit project is huwelijksbeslissingen expliciet te integreren in de bredere context van huishoudens. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheid om uit de echt te scheiden, om zo het samenspel beter te begrijpen tussen het zoeken naar partners, gezinsvorming en economische beslissingen. Het centrale idee is dat een investering in het vermogen om te zoeken naar een betere partner niet alleen de kenmerken van de match beïnvloedt, maar ook effect heeft op de onderhandelingspositie binnen de relatie door de kwaliteit van de externe opties in de analyse mee te nemen in geval van een echtscheiding. We introduceren zoekfricties in de huwelijksmarkt aan de hand van twee benaderingen. In een eerste benadering zullen we een 'search and matching' model voorstellen waarbij zoekfricties worden vastgelegd door een matching-functie. De tweede benadering is gebaseerd op de empirische observatie dat de meeste echtgenoten elkaar vinden via vrienden. Hierbij zullen we een huwelijksmarkt bestuderen waarin de keuze van partners wordt beperkt door iemands sociale netwerken. We zullen niet-parametrisch de modellen schatten via een "revealed preference" analyse om een structurele beschrijving te geven van toewijzingen binnen het huishouden, dat mee bepaald wordt door het zoekgedrag van de huidige en toekomstige externe mogelijkheden op huwelijksmarkten. Dit alles impliceert een betere beschrijving voor het modelleren van het zoekgedrag over het besluitvormingsproces binnen het huishouden. Op zijn beurt levert dit een krachtiger analyse op van het keuzegedrag van de huishoudens en de gevolgen voor het welzijn van de echtgenoten en hun kinderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Publieke economie. 01/09/2017 - 31/08/2022

Abstract

Het is een bekend gegeven dat de meeste economische transacties niet plaatsvinden op anonieme markten – het zijn veeleer bilaterale transacties tussen twee partijen die elkaar moeten kennen en elkaar moeten ontmoeten opdat de uitwisseling kan plaatsvinden. Om economische resultaten te genereren is een netwerk van sociale contacten dan ook erg belangrijk. Dat is bijvoorbeeld het geval op de arbeidsmarkt: verschillende studies tonen het belang aan van sociale connecties voor het creëren van jobopportuniteiten en het bepalen van lonen. In mijn onderzoek wil ik verder inzicht verwerven in de wisselwerking tussen sociale interacties en economische activiteiten, vanuit twee complementaire perspectieven. Ten eerste wil ik empirisch het effect bestuderen van sociale interacties op economische resultaten in twee domeinen, i.e. de huwelijksmarkt en de arbeidsmarkt. In verschillende situaties en in verschillende landen hebben personen een negatieve houding ten aanzien van leden van een bepaalde (bevolkings)groep vanwege statistische discriminatie of voorkeuren. Stereotypering heeft gevolgen op verschillende markten, zoals de huwelijksmarkt en de arbeidsmarkt. In mijn onderzoek wil ik de zogenaamde contact hypothesis testen: sociale interacties met leden van een gediscrimineerde groep kunnen een invloed hebben op iemands verwachtingen ten aanzien van het gedrag en de karaktereigenschappen van die groepsleden, en zo statistische discriminatie of discriminatie op basis van smaak verminderen. Wat de huwelijksmarkt betreft, zal ik onderzoeken of de raciale samenstelling van leerlingencohorten een impact heeft op romantische relaties later in hun leven. Wat de arbeidsmarkt betreft, focus ik mij op genderverschillen in de toewijzing van werknemers aan bedrijven. Ten tweede wil ik de gevolgen bestuderen van het feit dat vertegenwoordigers strategisch investeren in sociale interacties, eens ze zich eenmaal realiseren dat hun sociale connecties een invloed hebben op economische resultaten. Ten gevolge daarvan is het moeilijk om het effect van peers op gedrag te onderscheiden van peer selectie. Omdat het niet altijd mogelijk is om strategieën te ontwikkelen volgens een exogene variatie in peers, zal ik modellen ontwerpen die ons kunnen informeren over hoe we empirisch de effecten van peer selectie kunnen onderscheiden van peer effecten op gedrag. Ik zal deze technieken toepassen op drie domeinen: (i) het gebruik van doorverwijzingen op de arbeidsmarkt, (ii) de verspreiding van geruchten in sociale netwerken en (iii) belasting van privatisering van publieke goederen. Enerzijds maak ik voor dit onderzoek gebruik van moderne sociale en economische netwerktheorieën, en verricht ik traditioneel opzoekwerk aan de hand van de bijhorende literatuur. Anderzijds is dit onderzoek zowel theoretisch als toegepast: ik ben ervan overtuigd dat, waar theorie nodig is om empirische analyse te interpreteren, empirische analyse een continue bron van inspiratie en discipline is voor theoretische ontwikkelingen. Dit onderzoek moet ons begrip van economische activiteit vergroten door een raamwerk te verschaffen dat expliciet rekening houdt met het feit dat de meeste economische interacties worden beïnvloed door sociale relaties tussen personen. Op deze manier zullen beleidsimplicaties in beeld worden gebracht, die inefficiënties en ongelijkheden binnen gedecentraliseerde genetwerkte markten moeten verminderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)