Onderzoeksgroep

Economie

Expertise

Mijn onderzoek bevindt zich binnen het veld van macro-economie en monetaire economie, in het bijzonder conjunctuurcycli en monetair en fiscaal beleid.

Budgettair beleid, kredietcycli en de macro-economie. 01/05/2020 - 30/04/2024

Abstract

De financiële crisis heeft een hernieuwde interesse gewekt in de impact van kredietschommelingen op de macro-economische resultaten. Er wordt nu algemeen erkend dat particuliere schuldcycli de macro-economische kwetsbaarheid en het crisisrisico significant beïnvloeden. In reactie op de crisis hebben veel landen een anticyclisch begrotingsbeleid aangenomen, waardoor het uitgavenbeleid, de belastingpolitiek en de budgettaire saldi op de voorgrond van beleidsdebatten kwamen. Het doel van dit project is inzicht te krijgen in het samenspel van fluctuaties in de kredietcyclus, conjunctuurschommelingen en het begrotingsbeleid. Eerst zullen we een business cycle-model ontwikkelen waarin de schuld van de gezinnen van belang is voor de verspreiding en versterking vanbudgetttaire interventies. Het model zal worden gebruikt om de significantie en het kwantitatief effect van de particuliere schuldopbouw op het begrotingsbeleid te testen. Het tweede deel van het project gaat na hoe budgettair beleid op zichzelf privékredietcyclus vormt. In het bijzonder zullen we onderzoeken of er een trade-off is tussen de stabilisatie van de conjunctuurcyclus en de stabilisatie van de kredietcyclus. Het begrijpen van het samenspel tussen begrotingsbeleid en kredietcycli zal van grote waarde zijn voor het ontwerpen van beleid gericht op het bevorderen van macroeconomische en financiële stabiliteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)