Onderzoeksgroep

Expertise

Sara Pabian (Ph.D.) is halftijds professor en halftijds post-doc onderzoeker aan het Departement Communicatiewetenschappen, onderzoeksgroep MIOS (Media, ICT en Interpersoonlijke relaties in Organisaties en de Maatschappij) aan de Universiteit Antwerpen. De focus van haar onderzoek is (1) mediagebruik en (online) agressie, (2) influencer marketing, en (3) interne communicatie. De resultaten van haar onderzoek zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften, zoals "New Media & Society", "Computers in Human Behavior", "Journal of Youth and Adolescence", en "Personality and Individual Differences".

NETHATE. 01/09/2020 - 31/08/2024

Abstract

NETHATE (Network of Excellence of Training on HATE) ETN brengt een interdisciplinair van Europese onderzoekers samen om een ambitieus onderzoeksproject naar haat uit te voeren. In het project wordt de dynamiek van zowel offline als online fora, de impact op slachtoffers en omstaanders, en de effectiviteit van interventiestrategieën onderzocht. Het onderzoeks- en trainingsprogramma zal een trainingsprogramma opzetten voor 15 ESRs (Early Stage Researchers). In het netwerk zijn 10 universiteiten en 1 NGO betrokken als "Beneficiaries" en 14 organisaties (2 ministeries, 2 bedrijven en 10 NGO's). Zij zorgen ervoor dat de ESR's een diepgaande en brede multidisciplinaire en intersectorale training zullen krijgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een levensfase en sociaal-contextueel perspectief op het plegen van online agressie door volwassenen. 01/04/2020 - 31/03/2021

Abstract

Onderzoek naar online agressie bij volwassen is schaars. Voorgaand onderzoek bij volwassenen heeft vooral de nadruk gelegd op specifieke vormen die vaak voorkomen bij adolescenten. Er zijn indicaties in de wetenschappelijke literatuur dat volwassenen ook online agressief gedrag vertonen, maar dat de specifieke vormen die jong, midden en late volwassenen vertonen verschillen van de vormen die adolescente daders uitvoeren. Ook de sociale contexten waarin deze gedragingen worden uitgevoerd zijn vermoedelijk anders. Het doel van dit project is kennis over en begrip van online agressief gedrag uitgevoerd door volwassenen te verhogen. Dit project zal de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: (1) Welke vormen van online agressie worden (het vaakst) uitgevoerd door jong, midden, en late volwassenen?; (2) In welke sociale contexten wordt online agressie (het vaakst) uitgevoerd door jong, midden, en late volwassenen?; (3) Is de levenspositie waarin volwassenen zich bevinden gerelateerd aan het uitvoeren van (specifieke vormen van) online agressie (in specifieke contexten)?; (4) Zijn generationele waarden en overtuigingen met betrekking tot het gebruik van agressie gerelateerd aan het uitvoeren van (specifieke vormen van) online agressie (in specifieke contexten)?. Deze vragen zullen beantwoord worden door het gebruik van een gecombineerde onderzoeksmethode, bestaande uit kwalitatieve diepte-interviews en een kwantitatieve vragenlijst.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een analyse van de lange termijn effectiviteit van copingstijlen bij adolescente slachtoffers van cyberpesten 01/04/2016 - 31/03/2017

Abstract

Het doel van dit project is het verhogen van de kennis over en het begrip van hoe slachtoffers omgaan met cyberpesten en welke coping strategieën effectief zijn op lange termijn, bijvoorbeeld jaren nadat men slachtoffer is geweest van cyberpesten. Effectiviteit zal geëvalueerd worden in termen van (1) slachtofferschap (Wordt het slachtoffer nog steeds gecyberpest?), (2) mentale gezondheidsproblemen (Ervaart het slachtoffer mentale gezondheidsproblemen, zoals sociale angst, een laag zelfvertrouwen of boosheid?), en (3) school/werk uitkomsten en het vormen van hechte relaties (Heeft deze gebeurtenis het slachtoffer gesterkt om het goed te doen op school of op het werk en heeft deze gebeurtenis geleid tot het vormen van hechte relaties met anderen?). Deze vragen zullen beantwoord worden door het gebruik van een gecombineerde onderzoeksmethode. Ten eerste zal er een grote kwantitatieve retrospectieve studie afgenomen worden bij 1,500 late adolescenten en jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar. Aan de respondenten zal via een online vragenlijst vragen gesteld worden over hun betrokkenheid bij cyberpesten en traditioneel pesten als slachtoffer in de afgelopen tien jaar en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Ook zal gepeild worden naar de huidige betrokkenheid bij pesten, mentale gezondheidsproblemen, school-/werkleven, en persoonlijke relaties. Ten tweede zullen er narratieve interviews afgenomen worden bij slachtoffers van cyberpesten om verder te bestuderen hoe slachtoffers terugkijken naar de copingstijlen die ze hebben gebruikt en de gevolgen van slachtoffer te zijn van cyberpesten. De retrospectieve studie zal afgenomen worden in oktober 2016 en de narratieve interviews in januari-februari 2017.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Korte, middellange en lange termijn effectiviteit van copingstijlen gebruikt door adolescente slachtoffers van cyberpesten. 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

Deze studie heeft als doel het vergroten van de kennis en het begrip over het gebruik van copingstrategieën door slachtoffers van cyberpesten en de effectiviteit daarvan op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. De effectiviteit zal geëvalueerd worden aan de hand van (1) de prevalentie (Wordt het slachtoffer nog steeds gepest?); (2) mentale gezondheidsproblemen (Ervaart het slachtoffer mentale gezondheidsproblemen zoals sociale angst, een lage mate van zelfvertrouwen, of angst?); en (3) school- of werkresultaten en het vormen van hechte relaties (Heeft deze gebeurtenis de adolescent "sterker gemaakt" of "gemotiveerd" om het goed te doen op school of op het werk? Heeft deze gebeurtenis geleid tot het vormen van hechte relaties met anderen?). Deze vragen zullen beantwoord worden door het gebruik van een combinatie van onderzoeksmethodes. Er zal een longitudinale kwantitatieve studie bij jongeren worden gebruikt om korte, middellange en lange termijn effectiviteit te onderzoeken. Door middel van een retrospectieve kwantitatieve studie en kwalitatieve interviews met jongvolwassenen zal de lange termijn effectiviteit verder worden bestudeerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject