Onderzoeksgroep

Ecosysteembeheer

Kwantificering en karakterisatie van de plastic flux in de Schelde, met het oog op een efficiënte remediëring van dit afvalprobleem. 01/02/2018 - 31/01/2022

Abstract

Dit onderzoek streeft in eerste instantie naar het kwantificeren van de plastic flux op de schaal van een volledige bekken, van de kleinere zijrivieren, effluenten van waterzuiveringsstations, dokken en kanalen tot in het estuarium en de zee. Waar zijn de grootste bronnen van plastic afval? Wat is de verblijftijd van dit afval? Zijn er sinks, zones met lange retentie van plastic afval in het riviersysteem? Kwantificering van de plastic flux door het hele continuüm van bekken tot monding is essentieel voor het uitwerken van een efficiënte remediëringsstrategie. Deze studie beperkt zich tot de macroplastics. Voor deze fractie kunnen immers nog relatief realistische verwijderingsstrategieën ontworpen worden, het uiteindelijke doel van dit project. Bovendien ontstaan een groot deel van de microplastics door desintegratie van macroplastics. Onder macroplastics verstaan we stukken kunststof zoals flessen, plastic zakken, touwen, … . Ook plastic pellets zullen extra aandacht krijgen, vermits deze specifiek in de Schelde en het havengebied soms prominent aanwezig zijn in het water en op de oever. De tweede doelstelling van dit onderzoeksproject is het zoeken naar een efficiënte remediëring. Waar kan ingegrepen worden, en op welke wijze? Dit project heeft niet als doel zelf technische constructies uit te werken, wel kan het effect van bestaande technologieën ingeschat worden. Bijvoorbeeld: Welk effect heeft een beperking van overstorten op de totale plastic flux naar de Noordzee? Welke fractie kan afgevangen met een drijvende opstelling in de haven? Als case wordt het Scheldebekken geselecteerd. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt een monitoringsnetwerk uitgewerkt. Bij stuwen, sluizen, waterzuiveringsinstallaties, ... wordt plastic afval verzameld. Op deze manier kunnen plastic fluxen uit deelbekkens, dokken, … worden berekend en wordt een inschatting gemaakt van de totale flux richting het estuarium. In het estuarium wordt de stock aan plastic bepaald (via afvissing) en worden puntenmetingen (aan bv koelwaterinnamepunten) gebruikt om de flux te schatten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

NI De Blankaart: monitoring van de visputten van Kempynck – abiotische en biotische situatie 5 jaar na uitvoering van de werken. 08/03/2016 - 07/03/2017

Abstract

De studie beoogt het vastleggen van de biotische (fytobenthos, Zoöplankton, fytoplankton en de vegetatie) en abiotische (vijvermorfologie en waterkwaliteit) situatie van de visputten van Kempynck ca. 5 jaar na de uitvoering van de werken (De grootste werken zijn uitgevoerd in het najaar van 2009, maar een aantal belangrijke aanpassingswerken zijn pas in 2011 uitgevoerd). Hiertoe zal de opdrachtnemer in elk van de 7 putten een aantal inventarisaties uitvoeren. Bovendien worden deze resultaten vergeleken met de uitgangsituatie en wordt er nagegaan of de gewenste ontwikkelingen ten gevolge van de inrichtingsmaatregelen zich voordoen en samenvattende adviezen naar verder beheer van de visputten toe geformuleerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Biologische statusbepaling van Vlaamse polderwaterlopen: uitwerken van biologische beoordelingsmethodes op basis van gericht onderzoek. 01/02/2015 - 30/11/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

ANPHEYCO-SEINE: Analyse van de hydrologische, morfologische, sedimentaire en ecologische aspecten van het Schelde-estuarium (in het kader van een onderzoek naar mogelijke maatregelen gericht op het algemeen ecologisch herstel van het estuarium). 01/01/2015 - 30/06/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen – partim Eisden-Mijn. 01/02/2014 - 30/11/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VMM. UA levert aan VMM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Beoordeling van milieuopties en het beheer van de Abu Nakhla rioleringvijver. 10/11/2013 - 10/05/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Qatar University. UA levert aan Qatar University de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)