Onderzoeksgroep

Expertise

HUIDIG ONDERZOEK -PROMISE Project (FWO-SBO), samenwerking tussen UA en ITG Verantwoordelijk voor Werkpakket 1: 'Web Respondent Driven Sampling' bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Vlaanderen Werkpakket 2: Geschiktheid voor PrEP-gebruik bij SAM (analyse van de Together-data) -SCUBY (H2020), internationaal project, samenwerking tussen UA en ITG, "Scale Up and Integrated Chronic Care Package for diaBetes and hYpertensie' voor kwetsbare mensen in Cambodja, Slovenië en België " Verantwoordelijk voor werkpakket 4: het onderzoeken en verzamelen van adequate (administratieve) gegevens voor het operationaliseren van indicatoren om opschaling tussen en binnen landen te monitoren, met behulp van een 'cascade of care' benadering. Onderzoek naar het verband tussen organisatie van de zorg en de kwaliteit van zorg (op basis van proces- en uitkomstindicatoren) alsook naar de ongelijkheid in zorggebruik en therapietrouw -België: ontwikkeling van cascades van zorg en kwaliteitsindicatoren van chronische DT2- en HT-zorg, met behulp van administratieve ziekteverzekeringsgegevens (gekoppeld aan laboratoriumgegevens) en de gezondheidsenquête. -Cambodia: ontwikkeling van huishoudensenquête om gegevens te verzamelen voor DT2 en HT zorg -Slovenië: administratieve data vgebruiken • Eerstelijns academie (Dr. Daniël De Coninck Fonds): Betrokken bij WP 1 (ontwikkeling van een onderzoek onder eerstelijnswerkers over zelfmanagementondersteuning, doelgerichte zorg en interprofessionele samenwerking) en WP4 (actieonderzoek naar zelfmanagementondersteuning, gebruikmakend van 'realist evaluation') • Rode neuzen-project (copromotor, Ugent): een cultureel gevoelig stigmaonderzoek onder adolescenten in Vlaanderen: oorzaken en gevolgen van stigmatisering begrijpen (Mixed method design) • Mind the Gate (co-supervisor, Ugent): beoordeling van verwijzingen of depressieve cliënten van huisartsen of verschillende etnische afkomst via videovignetten. • Expert in ECSR-netwerk: Arbeidsonzekerheid en gezondheid van gezinsleden, Bamberg, Duitsland Bezig met: een institutionele benadering van het gebruik van geestelijke werkers in de geestelijke gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg: grensoverschrijdend vergelijkend onderzoek naar de rol van beleid en sociale normen HUIDIGE EDUCATIE • Gastcollege over "(Bio) medicalisering" in Gezondheidssociologie (Universiteit Gent en UA) • Promotor van masterproeven: Syndemics, Discriminatie in de gezondheidszorg, werkloosheidsstigma, Arbeidsonzekerheid en geestelijke gezondheid bij kunstenaars

Het gezin in de geestelijke gezondheidszorg: een experimentele studie naar de rol van het gezin in de zorg voor mensen met een ernstige mentale aandoening in Zuid-Afrika. 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

Zuid-Afrika kent een grote druk op het gezondheidssysteem van mensen met ernstige psychische aandoeningen (MEPA), zoals schizofrenie, bipolaire stoornis en zware depressie. In lijn met de globale beweging en budgettaire beperkingen, promoot de Zuid-Afrikaanse overheid deïnstitutionalisering van de zorg voor MEPA – van psychiatrische ziekenhuizen naar de gemeenschap. Dit echter zonder een geschikt gezondheidsmodel in de gemeenschap. Hierdoor wordt de zorg voor MEPA in de praktijk toevertrouwd aan het huishouden (HH) zonder enige steun. Dit leidt tot therapie-ontrouw en heropnames in het psychiatrisch ziekenhuis, wat resulteert in een terugval van hun mentale gezondheid. In de context van beperkte middelen voor de gedeïnstitutionaliseerde mentale gezondheidszorg, is onderzoek naar het potentieel van het HH bij de ondersteuning van MEPA een belangrijke prioriteit. Doel van dit project is om een interventie te ontwikkelen en te testen die deze mentale-gezondheids-competentie van het HH stimuleert – in een experiment, met een longitudinale procesevaluatie. We stellen dat het verbeteren van de kennis van en de communicatievaardigheden over mentale gezondheidsproblemen in het HH zullen leiden tot een toename in verantwoordelijkheidsgevoel en steun aan MEPA, wat uiteindelijk tot betere therapietrouw en minder heropnames zal leiden. Zo heeft dit project tot doel de urgente nood te lenigen naar onderzoek om gedeïnstitutionaliseerde mentale gezondheidszorg voor MEPA te optimaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Kost-effectiviteit van chronische zorg voor diabetes en comorbiditeiten in verschillende eerstelijn-settings in Vlaanderen. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

De toenemende prevalentie van Type 2 Diabetes (T2D) en het frequent samengaan met co-morbiditeit heeft ernstige consequenties zowel voor patiënten als voor het gezondheidssysteem. Dit uit zich onder andere in een lagere levensverwachting en minder levenskwaliteit voor de patiënten, druk op mantelzorgers, meerkosten voor gezondheidszorg, en productiviteitsverlies. Interventies zoals geïntegreerde chronische zorg en ziekte-specifieke zorgtrajecten worden geïntroduceerd om beter aan deze complexe noden tegemoet te komen. De evaluatie van deze zorgtrajecten is beperkt. De meeste bestaande evaluaties zijn op drie manieren beperkt: a) Ze tonen effecten op diabetes-specifieke klinische uitkomsten, maar houden geen rekening met de dimensie co-morbiditeit; b) Ze houden geen rekening met de variatie in implementatie van geïntegreerde chronische zorg; en c) Ze hebben beperkte informatie over gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit. Dit project adresseert bovenstaande leemtes, door de kosten en kosteneffectiviteit van geïntegreerde chronische zorg voor mensen met T2D en co-morbiditeit te onderzoeken voor verschillende niveaus van implementatie van geïntegreerde chronische zorg in Vlaanderen. Het kent de volgende doelstellingen: (1) schatting van de kosten van zorg voor T2D patiënten met en zonder co-morbiditeit voor verschillende niveaus van ICC implementatie in Vlaanderen; (2) evaluatie van de impact van verschillende niveaus van ICC implementatie op kwaliteit van leven bij mensen met T2D met en zonder co-morbiditeit; en (3) evaluatie van kosten-effectiviteit voor verschillende niveaus van geïntegreerde chronische zorg onder T2D patiënten met en zonder co-morbiditeit. We doen dit door gegevensbronnen te trianguleren: beschikbare datasets met verzekeringsdata over terugbetaling en gezondheidsgebruik, laboratorium- en proces data over implementatie van geïntegreerde chronische zorg in de eerstelijn, en een nieuw te collecteren dataset over kwaliteit van leven. Dit project is een antwoord op de zorgen onder 22 geïnterviewde stakeholders in het Belgische en Vlaamse zorglandschap (beleidsmakers en mensen betrokken bij implementatie) dat financiering een belangrijke barrière bij de noodzakelijke verschuiving naar meer geïntegreerde zorg. Het project kwantificeert kosten en baten en genereert kennis die kan bijdragen tot een meer effectieve en efficiënte implementatie van geïntegreerde zorg. Dit is uiterst relevant in een samenleving met een toenemende ongelijkheid en financiële barrières in de toegang tot zorg.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De determinanten van diabeteszorg en -uitkomsten: een multi-level analyse van het zorgcontinuüm. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Wereldwijd is Type 2 Diabetes (T2D) één van de belangrijkste doodsoorzaken (3.7 miljoen doden/jaar). In België heeft 6.1% van de bevolking de diagnose. De medische behandeling is toegankelijk, werkzaam and technisch relatief eenvoudig, maar effectieve T2D zorg is vooral sociaal en organisationeel complex. Het vergt levenslange opvolging en zelfmanagement langsheen een zorgcontinuüm: patiënten moeten gediagnosticeerd, behandeld, opgevolgd en gesteund worden om uiteindelijk hun ziekte onder controle te krijgen. Op elk moment in dit zorgcontinuüm vallen mensen uit – vaak kwetsbare profielen – wat leidt tot complicaties en onnodige hospitalisaties. Kennis is dus dringend nodig over de determinanten van de 'lekken' in het zorgcontinuüm. In lijn met het socioecologisch model, beoogt dit voorstel de determinanten van uitval te bepalen op 3 niveaus (patient, gezondheidssysteem & community) met behulp van innovatieve multilevel zorgcascades. De zorgcascade visualiseert de lekken tussen de stappen van het zorgcontinuüm, terwijl de multilevelanalyse beoogt de lekken te verklaren met determinanten op de 3 niveaus. We bouwen hiervoor een unieke dataset die een combinatie maakt van: (1) individuele verzekerings- en labodata, (2) organisationele data over eerstelijnspraktijken en (3) administratieve en eigen buurtdata. Met spatiale multilevelanalyse bepalen we de relatieve impact van en de interactie tussen de determinanten op de 3 niveaus op elke stap van het zorgcontinuüm.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject