Onderzoeksgroep

Economie

"Imagining Europe from the outside": Over de rol van perceptie over democratie en mensenrechten in het motivatie- en beslissingsproces om naar Europa te migreren (EUMAGINE). 01/02/2010 - 31/01/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

School, jongeren, ouders en omgeving: partners in het creëren van een optimale schoolloopbaan. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het verklaren van verschillen in job retentie tussen allochtone en autochtone arbeidskrachten na een individuele beroepsopleiding in een onderneming. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

Het onderzoek zoekt naar economisch en sociologische verklaringen voor verschillen in job retentie tussen allochtone en autochtone arbeidskrachten na een individuele beroepsopleiding in een onderneming. Het betreft een statistisch onderzoek dat gebruik maakt van een databestand met de kenmerken en het werktraject gedurende twee jaar van 9978 werkzoekende arbeidskrachten die een opleiding in een onderneming hebben gevolgd, aangevuld met een kwalitatieve pilootstudie gebaseerd op interviews.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Nonneman Walter
 • Co-promotor: Okkerse Liesbet
 • Co-promotor: Timmerman Christiane

Onderzoeksgroep(en)

Haalbaarheidsstudie vorming moslimkaders. 15/12/2007 - 31/08/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De invloed van religiositeit op intertemporele, sociale en arbeidsvoorkeuren. 01/10/2007 - 30/09/2011

Abstract

Het project bestudeert de invloed van religiositeit op specifieke voorkeuren van centraal belang voor economisch gedrag. De hypothese dat religiositeit een significante invloed uitoefent op intertemporele tijdvoorkeur, op sociale voorkeuren en op preferenties voor werk, wordt getoetst zowel met enquête gegevens als met experimentele data. Daarbij wordt bijzonder nagegaan of er verschillen zijn in effecten van religiositeit in gemeenschappen met een christelijke of islamitische achtergrond.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Studie en Schoolloopbanen (2007-2011) . 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Coppieters Piet
 • Co-promotor: Nonneman Walter
 • Co-promotor: Rymenans Rita

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Gelijkekansenbeleid (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappeiijk ondersteunen op het vlak van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wii het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Uitwerken van een publicatie over "onderwijseconomie" en "economie van migratie" en het onwikkelen van een theoretische bijdrage over theocratie. 01/10/2006 - 30/09/2007

Abstract

Valorisatie van vroeger onderzoeks- en onderwijswerk op gebied van onderwijseconomie en economie van migratie en investering in een nieuw onderzoeksthema namelijk economie van religie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Werkloosheid en arbeidsschaarste : de paradox van Rijnland-type arbeidsmarkten. 01/10/2004 - 31/12/2005

Abstract

Het doel van het project is het documenteren, verklaren en simuleren van de paradox die arbeidsmarkten van het Rijnland model kenmerkt. Typerend voor dit type model is het bestaan van een duale arbeidsmarkt. Enerzijds heeft men een reguliere arbeidsmarkt, gekenmerkt door bindende akkoorden tussen de sociale partners en 'goede' doch gerantsoeneerde jobs, anderzijds bestaat er ook een belangrijke schaduweconomie. De paradox bestaat erin dat een structurele ondertewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt gepaard gaat met een schaarste aan arbeidskrachten in de grijze economie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Universiteiten en bedrijven: een vergelijkende analyse van de interactie tussen marktprocessen, organisatiestrategieën en beheer 01/01/2002 - 31/12/2006

Abstract

De doelstelling van het project is nieuwe ontwikkelingen in de theorie van de organisaties en regulering te verkennen en toe te passen op het specifieke geval van de universiteiten. Het project heeft een sterke micro-economische inslag, maar het is tevens gebaseerd op algemeen management, human resource management, en de sociologie van organisaties. Een dubbel standpunt wordt ingenomen: (1) de overheid is voornamelijk geïnteresseerd in het gebruik, het ontwerp en de effecten van verschillende subsidiëringsregels en reguleringsmechanismen, (2) de universiteit zelf moet ook haar eigen beleid ontwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Determinanten en gevolgen van migratie met bijzondere aandacht voor de samenhang tussen illegale migratie en georganiseerde misdaad 01/01/2001 - 31/12/2004

Abstract

Migratie roept tal van maatschappelijke vragen op. Leidt wereldwijde liberalisering van de internationale handel tot een vermindering in migratoire druk? Welke weerslag heeft economische integratie van Centraal en Oost-Europa in de EU op Oost-West migratie? Leidt migratie tot vermidering van werkgelegenhediskansen of lonen voor autochtonen? Wat zijn de baten van migratie en naar wie vloeien ze toe? Hoe kan de maatschappelijke keuze voor migratiestop worden verklaard? Wat zijn de kosten en de baten van dergelijk beleid? Hoe kan de integratie van migranten op kosten)effectieve wijze worden bevorderd? In dit onderzoeksproject zullen een aantal van deze vragen aan bod komen. //..Het doel van het project bestaat erin om de kennis over de determinanten en gevolgen van migrateite verdiepen en de beleidsvorming hieromtrent beter te onderbouwen. Het centraal themavan dit project is de studie van oorzaken en gevolgen van migratie in het algemeen, maar meer in het bijzonder de ontwikkeling van een paradigma over de samenhang tussen migratie en georganiseerde misdaad.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een econonomisch onderzoek naar de determinanten en de gevolgen van legale en illegale immigratie 01/10/2000 - 30/09/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  De markt en voorschrijfgedrag van farmaceutische producten tegen depressie en angsten 01/10/1999 - 31/01/2000

  Abstract

  Depressie en angsten is een sterk groeiende diagnostische groep met verschillende farmacologische behandelingsmogelijkheden. Deze studie heeft drie objectieven: //..* een vergelijkend onderzoek van deze markt in zes landen met het og op het verwerven van een globaal inzicht in de structuur van d emaktr naar diagnitsiche groep, molecule en producten//..* het opsporen en vergelijken van patronen in het effecteif voorschrijfgedrag (indicatie waarvoor het geneesmiddel wordt voorgeschreven, gemiddelde dagelijkse dosis, behandelingsduur) van de belangrijkste geneesmiddelen tegen depressie enangsten, met bijzondere aandacht voor eventueele verschillen tussen landen//..* het vergelijken van het effectief voorschrijfgedrag met normetieve richtlijnen zoals de registratiegegevens en WHO-richtlijnen

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Compensatie-overeenkomsten tussen artsen en ziekenhuizen: een economische analyse. 01/10/1996 - 31/12/1998

   Abstract

   Het doel van het project bestaat erin om de economische gevolgen van gebruikelijke compensatie-overeenkomsten tussen artsen en ziekenhuizen te analyseren. In het bijzonder worden de gevolgen op de performantie van een ziekenhuis van compensatie stelsels zoals betaling per prestatie, tariefsplitsing, pooling, salaris, enz. geviseerd. Het onderzoek is een specifieke toepassing (met emperische evidentie) van principaal-agent en contract theorie in de gezondheidszorg.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Ontwikkeling van een beslissingsproces en een evaluatiemethodiek voor de toewijzing van investeringssubsidies onder het VIPA-decreet 01/06/1996 - 28/02/1997

    Abstract

    Consultancy

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Wetenschappelijke begeleiding van een enquête over de arbeidsinzet van artsen in België. 01/03/1996 - 31/12/1996

     Abstract

     De begeleiding omvat het kritisch onderzoek van de enquête en van de gegevensverzameling, ondersteuning bij de formulering van besluiten voor de Vlaamse Gemeenschap en bij de voorstelling van de resultaten naar de pers toe, alsook de kritische lektuur van het eindrapport.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Doorlichting en opmaak van een strategisch plan voor de Stedelijke Waterdienst van de stad Ieper 01/01/1996 - 30/06/1996

      Abstract

      Voor de Stedelijke Waterdienst van de stad Ieper wordt een strategisch plan opgesteld, waarin verschillende toekomstscenario's uitgewerkt worden op vlak van investeringsnoden, tariefpolitiek, enz.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Alternatieve financieringsvormen voor het basis- en secundair onderwijs 01/09/1995 - 31/08/1997

       Abstract

       Scholen in het basis- en secundair onderwijs hebben op grond van bestaande reglementering het recht een aantal leerkrachten aan te werven op grond van het aantal leerlingen. Die leerkrachten worden rechtstreeks betaald door de (Vlaamse) overheid. Scholen ontvangen daarenboven een toelage voor andere werkingskosten. Een school zou ook kunnen betoelaagd worden door middel van een enveloppe ter dekking van zowel personeelskosten als werkingskosten. In dit projesct worden enkele alternatieve formules ontwikkeld waarmee deze enveloppe kan worden vastgesteld.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Review inzake de overgang van secundair naar hoger onderwijs 01/02/1995 - 31/03/1995

        Abstract

        De studie geeft een overzicht van de problematiek van aansluiting van secundair naar hoger onderwijs. De problematiek wordt geplaatst in de context van de massificatie van het hoger onderwijs, de veranderende opvattingen over de rol van hoger onderwijs, kosten-baten overwegingen en democratisering. Er wordt ingegaan op de omvang van het mislukken en de mogelijke oorzaken. Toegang in Vlaanderen wordt vergeleken met de situatie in buurlanden. Selectiesystemen en evaluatiecriteria worden besproken. Tenslotte worden opinies van participanten aan de beleidsdiscussie verzameld.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Economisch groei: de rol van technologische innovatie, menselijk kapitaal en overheidsbeleid 01/10/1994 - 30/09/1998

         Abstract

         In het groei-project werd gestart met een literatuuronderzoek. In een tweede fase werden enkele theoretische modellen emperisch getoetst. Vooral de vraag of de accumulatie van menselijk kapitaal en technologische kennis economische groei op lange termijn bevorderen -zoals in de 'nieuwe' groeiliteratuur wordt geargumenteerd- staat hierbij centraal. Verder werd ook nagegaan of publieke en/of private investeringen een verschillende impact op de economische performantie hebben. De relatie tussen inkomensongelijkheid, economische groei en arbeidsmarktbeleid werd in een derde gedeelte behandeld.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Economische evaluatie van orientatie- en selectieproeven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 01/09/1994 - 31/08/1996

          Abstract

          Het project heeft tot doel de economische efficientie en billijkheid van een systeem van open toegang tot het hoger onderwijs te vergelijken met een systeem met selectieproeven. De binnenlandse en buitenlandse praktijk wordt bestudeerd. Beide systemen worden aan een kosten-baten evaluatie onderworpen. Voor een steekproef van eerstejaarsstudenten wordt de voorspellingskracht van een experimentele toets nagegaan.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Een evaluatie van de nieuwe economische groeitheorie. 01/01/1993 - 31/12/1995

           Abstract

           Recent werden een aantal nieuwe modellen van economische groei ontwikkeld, bekend onder 'New Growth Theory'. Deze modellen benadrukken de samenhang tussen groei, technologische vooruitgang, toenemende meeropbrengsten, menselijk kapitaal en internationale handel. Het project beoogt de theoretische eigenschappen van deze modellen verder te exploreren door middel van numerieke simulatie, alsook deze modellen voor een selectie van landen econometrisch te toetsen.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Economische aspecten van het onderwijs met bijzondere aandacht voor de sociaal-economische positie van de leerkrachten. 01/08/1992 - 31/08/1995

            Abstract

            De ruime doelstelling van het project bestaat in het opstarten van het onderzoeksdomein 'onderwijseconomie'. Het voorgestelde project beoogt enkele concrete bijdragen i.v.m. de 'herwaardering van de leerkrachten'.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Asymmetrie van informatie en arts-geinduceerde vraag: een experimentele evaluatie. 01/01/1991 - 31/01/1993

             Abstract

             Het voorgenomen onderzoek heeft tot doel de voorwaarden te bepalen waaronder arts-geinduceerde vraag kan gedijen met behulp van technieken uit de experimentele economie.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)