Onderzoeksgroep

Economie

Corporatisme in het macro-economische beleid. 01/10/2005 - 31/12/2007

Abstract

De bestaande literatuur over de werking van het corporatistisch model van macro-economisch beleid wordt in twee opzichten uitgebreid. Vooreerst wordt het belang bestudeerd van asymmetrische informatie bij de onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Vervolgens wordt ook het budgettair beleid van de overheid bij de analyse betrokken. Deze betere theorievorming moet uiteindelijk leiden tot een betere specificatie van de onderzochte empirische relaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De geschiedenis van het economisch denken in België, 1830-1945. 01/10/2003 - 31/08/2004

Abstract

Dit project bouwt voort op een voorbereidend BOF-project terzake waarin een uitgebreide inventaris werd opgesteld van Belgische economen, economische opleidingen, publicaties, tijdschriften en verenigingen tot 1945. Het project beperkt zich tot de periode 1830-1945 en wil het verzamelde materiaal analyseren en zal zich in de eerste plaats richten op (1) de geschiedenis van het economisch hoger onderwijs in België en (2) op economisch wetenschappelijk onderzoek met internationale relevantie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Universiteiten en bedrijven: een vergelijkende analyse van de interactie tussen marktprocessen, organisatiestrategieën en beheer 01/01/2002 - 31/12/2006

Abstract

De doelstelling van het project is nieuwe ontwikkelingen in de theorie van de organisaties en regulering te verkennen en toe te passen op het specifieke geval van de universiteiten. Het project heeft een sterke micro-economische inslag, maar het is tevens gebaseerd op algemeen management, human resource management, en de sociologie van organisaties. Een dubbel standpunt wordt ingenomen: (1) de overheid is voornamelijk geïnteresseerd in het gebruik, het ontwerp en de effecten van verschillende subsidiëringsregels en reguleringsmechanismen, (2) de universiteit zelf moet ook haar eigen beleid ontwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Esays over coördinatieproblemen. 01/01/2002 - 30/09/2006

Abstract

In dit project zullen situaties onderzocht worden, die gekarakteriseerd zijn door de drievuldigheid onzekerheid, complementaire acties en verspreide informatie tussen agenten. Mogelijke toepassingen omvatten: een openbare offerte van aandelen ('Initial Public Offering of Stock'), muntcrises en industriële investeringen onder imperfecte competitie. Bij deze analyse zal gebruik gemaakt worden van het werk van Cooper (1999). Cooper beschouwt belangrijke macro-economische problemen (gaande van groeitheorie tot handelskosten) expliciet als coördinatiespelen. Zo dwingt hij andere economisten enkele klassieke papers én de rol van de overheid te herdenken. Morris en Shin (2000) stippelen een onderzoekspad voor de toekomst uit. Specifieke analyses voor de onderwerpen uit Cooper (1999), zouden zeer interessante beleidsregels kunnen opleveren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Essais in empirische gezondheids- en ontwikkelingseconomie, 01/10/1999 - 30/09/2003

Abstract

Mijn hoofdinteresse ligt in gezondheidsbeslissingen van gezinnen. Het doel van mijn onderzoek is het analyseren van hun beslissingen inzake consumptie en investeringen in gezondsheidsgoederen. Deze analyse bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste, het specificeren van een model van beslissingen over deze goederen en het afleiden van theoretische voorspellingen. Ten tweede, het econometrisch schatten van het verkregen model, en dit op een structurele wijze.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Effecten van de vrijmaking van de markt voor telecommunicatie op concurrentie. Met speciale aandacht voor mobiele telefonie. 01/01/1999 - 31/12/2002

  Abstract

  Het project heeft tot doel de effecten van de vrijmaking van de telecommunicatie-industrie op de concurrentie te analyseren. Aandacht zal worden besteed aan zowel prijsconcurrentie als concurrentie in ander strategische variabelen (kwaliteit, nieuwe diensten,...). De algemene onderzoeksbenadering sluit aan bij de Nieuwe Industriële Economie. De analyse op het niveau van de bedrijfstak, met haar specifieke kenmerken, staat hierbij centraal, via een combinatie van theoretische modelering en structurele empirische analyse. De telecommunicatie-industrie is zeer complex en in volle evolutie. Hierdoor is het nuttig een onderschedi te maken tussen diverse segmenten van de sector. Speciale aandacht zal worden besteed aan concurrentie in de markt van mobiele telefonie.//..Vertrekkend vanuit de specifieke situatie van de telecomunicatie-industrie, in het bijzonder de markt voor de mobiele telefonie, worden structurele modellen ontwikkeld en geschat om problemen van concurrentie, diffusie van innovatie en overheidsinterventie beter te begrijpen. Het voordeel van deze benadering is een duidelijkere interpretatie van de bekomen resultaten, en de mogelijkheid om de modellen te calibreren op basis van realistische parameterwaarden. De onderzoeksresultaten kunnen bovendien de nog steeds bestaande grote kloof tussen theoretisch en empirisch onderzoek in het vakgebied Industriële Economie helpen dichten, en tegelijkertijd leiden tot normatieve implicaties voor het bedrijfsmanagement (marketing) en de overheid.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   De impact van het EU concurrentiebeleid op de evolutie van marktstructuur en ondernemingsgroei 01/01/1998 - 31/12/2001

   Abstract

   Dit project heeft tot doel de effecten op marktstructuur en ondernemingsgroei te analyseren van twee belangrijke beleidsinstrumenten: de anti-trust- (KUL) en de anti-dumpingwetgeving (UFSIA). Het theoretisch denkkader dat we hiervoor hanteren is gebaseerd op de moderne industirële organisatie en in het bijzonder op het theoretisch denkkader ontwikkeld door Sutton (1991). Dit bestaat erin een relatie te ontwikkelen tussen de intensiteit van prijsconcurrentie en de evolutie van marktstructuur en ondernemingsgroei. Hierbij zal tevens aandacht besteed worden aan algemene welvaarts- en tewerkstellingseffecten in België en andere EU-landen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Regelgeving in electriciteitsvoorziening 01/01/1998 - 31/12/1999

    Abstract

    Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Eerst zal vnauit de industriële economie de taakstelling van de elektriciteitssector omschreven worden. Op basis daarvan stellen we een lijst van criteria en methoden van weging en meting op, die een normatief beoordelingskader vormen voor diverse marktvormen en opties voor regelgeving. Dan volgt een vergelijkend onderzoek van marktvormen en regelgeving in enkele geselecteerde landen, waar de liberalisering reeds vergevorderd is, zoals Californië, Engeland, Noorwegen en Nederland. De analyse van de verschillende marktvormen en regelgevingssystemen zullen mogelijkheden en beperkingen aangeven voor liberalisering. Tot slot zal de informatie en kennis uit de twee vorige delen getoetst worden aan de Belgische realiteit. Daaruit geven we zo concreet mogelijk aan welke marktorganisatie en regelgeving wenselijk, noodzakelijk en mogelijk zijn.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Optimale belastingen en regulering van transport in een federaal systeem. 01/01/1996 - 31/12/1998

     Abstract

     Bepaal optimale vervoerbelastingen in een federaal systeem, rekening houdend met belastingconcurrentie, interne effecten met internationale spill-overs, en beperkingen op belastingsinstrumenten. Uitvoering van een simulatie-oefening voor Europa.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      De ideologische factor in de macro-economische beleidsvorming 01/10/1989 - 31/01/1992

      Abstract

      Is een ideologie richtinggevend op het domein van het macro-economisch beleid (en zo ja, welke?) of worden de politieke besluitvormers tot een, door economisch-structurele gegevens gedetermineerde keuze gedwongen? Het project wil achterhalen welke beslissingen in het macro-economisch beleid de facto door politieke actoren genomen worden en welke overwegingen en strategieen daarbij van belang zijn.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)