Onderzoeksgroep

Internationale Politiek (IP)

Expertise

Beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend onderzoek over Vlaams en Belgisch buitenlands beleid alsook over internationale en geopolitieke vraagstukken. Duiding in pers en media over internationale politiek en buitenlands beleid van Vlaanderen en België.

Verontschuldigingen door politieke actoren en herstel van normovertreding : doorlichting van het conceptuele veld rond verontschuldigingen en descriptief ethische analyse van casussen uit de internationale politiek. 01/10/2004 - 30/04/2006

Abstract

Over heel de wereld zien we op het politieke niveau na normovertreding onderhandelingen over verantwoordelijkheid, schuld en over herstel. Opvallend daarbij is de vraag naar excuses en de bereidheid om excuses uit te drukken. We willen het inzicht verdiepen in excuses op het publieke niveau. Mogelijke functies en beperkingen van dit fenomeen worden aangegeven. Enerzijds vraagt dit een analyse van het ethische conceptuele veld rond excuses. Anderzijds wordt ook de politieke realiteit van het fenomeen in kaart gebracht en verder uitgediept aan de hand van verschillende casussen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Een perspectief voor een Vlaams beleid in de toekomstige buitengordel van de Europese Unie. 01/07/2003 - 12/12/2003

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Een toekomstperspectief voor een Vlaams beleid ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa. 18/04/2003 - 29/09/2003

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Excuses door politieke actoren als vorm van herstel na normovertreding : conceptuele doorlichting van de ethische betekenis en analyse van casussen uit de politieke realiteit binnen staten en op internationaal niveau. 01/10/2002 - 30/09/2004

    Abstract

    Over heel de wereld zien we op het politieke niveau na normovertreding onderhandelingen over verantwoordelijkheid, schuld en over herstel. Opvallend daarbij is de vraag naar excuses en de bereidheid om excuses uit te drukken. We willen het inzicht verdiepen in excuses op het publieke niveau. Mogelijke functies en beperkingen van dit fenomeen worden aangegeven. Enerzijds vraagt dit een analyse van het ethische conceptuele veld rond excuses. Anderzijds wordt ook de politieke realiteit van het fenomeen in kaart gebracht en verder uitgediept aan de hand van verschillende casussen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Implementatie en convergentie van Eurpees beleid in België. Wat verklaart de Belgische integratie-paradox en de Europeanisering van de Belgische Europese beleidsvorming ? 01/10/1999 - 30/09/2002

     Abstract

     Het uitgangspunt is de zogenaamde Belgische integratieparadox : de Belgische overheid is sinds meer dan veertig jaar een groot voorstander van verregaande supranationale Europese samenwerking, maar blijkt tegelijk onvoldoende in staat om de Europees gemaakte afspraken in de nationale regelgeving om te zetten. Waar liggen de oorzaken van deze gebrekkige implementatie en hoe kan eraan verholpen worden ? Is het implementatieproces zelf onderhevig aan de institutionele context ?

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Vertaling en herwerking in het Duits, i.s.m. ex DDR historici, van "Het Grote Misverstand". Een geschiedenis van de Koude Oorlog, 1917-1990. 01/10/1999 - 30/09/2001

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Mogelijkheden en groeikansen voor deelstaten in intergouvernementele multilaterale organisaties. Verkenning en inventarisatie van situaties met precedent of referentiewaarde voor Vlaanderen. 01/10/1999 - 30/09/2001

       Abstract

       De kern van dit project richt zich naar de vraag welke op het huidige internationale forum de mogelijkheden zijn voor deelstaten om hun profiel en actieradius in intergouvernementele multilaterale organisaties verder te versterken. Een belangrijk en cruciaal aspect in de aanpak van dit onderzoeksvoorstel is dat we een internationaal-rechtelijke (en staatsrechtelijke) benadering koppelen aan overwegingen van de internationaal-politieke realiteit. We trachten het antwoord op de onderzoeksvraag te formuleren via een dubbele strategie : (1) TOP-DOWN : vanuit de invalshoek van de multilaterale organisaties : een vergelijkend precedentenonderzoek naar de statutaire reglementeringen omtrent de vertegenwoordiging en participatie van niet-statelijke entiteiten (binnen multilaterale organisaties en programma's). (2) BOTTOM-UP : vanuit de invalshoek van de federale deelstaat : nagaan hoe andere deelstaten in de wereld hebben getracht om hun internationale (bi- en multilaterale) contacten vorm te geven. Het resultaat van dit onderzoek vormt een meet- en analysekader dat als geheel een antwoord zal bieden op de vraag of (en waar) het voor Vlaanderen mogelijk is om binnen multilaterale organisaties vooruitgang te boeken op het gebied van statuut en actieradius. In de beleidsvoorbereidende conclusies zullen we onze bevindingen verder concreet uitwerken en nuanceren via de vraag of (en waar) dergelijke `vooruitgang' wenselijk is.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Een onderzoek naar het politiek en strategisch belang van de samenwerking met de Noordse landen. 01/09/1998 - 30/08/1999

        Abstract

        Dit onderzoeksproject houdt concreet een waardeonderzoek en standpuntenanalyse in van Noordse beleids- en cultuurdragers. Dit dient als basis ter formulering van een strategisch en synergisch Vlaams buitenlands beleid ten aanzien van de Noordse landen via concrete, krachtige en wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen. De kern van het project richt zich naar het onderzoeken van mogelijk Gemeenschappelijke belangen en gelijklopende waarden. De centrale vraag is met andere woorden of het voordelig is voor Vlaanderen politiek samen te werken en rond welke thema's dit het meest aanbeveling geniet. Een tweede element in het onderzoek richt zich naar de vraag of de Noordse landen wel met ons willen samenwerken. Kennen ze ons wel ? En zoniet, via welke beleidsinstrumenten kunnen we ze ons doen leren kennen ?

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Nationale ambtenaren en Europese instellingen : een onderzoek naar de structuur van de intergouvernementele netwerken in een federaal bestel in wording. 01/01/1996 - 31/12/1996

         Abstract

         Welke plaats hebben de Belgische hogere ambtenaren in de formele en informele netwerken van de Europese gemeenschap ? Kunnen zij zich handhaven te midden van de andere beleidsvormers zoals de belangengroepen en van de ambtenaren van andere landen en van de Gemeenschap ? Wat is hiervoor beslissend : hun aantal, hun deskundigheid, hun organisationele positie, hun politieke cultuur ?

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          België in de beginjaren van de Koude Oorlog. Medespeler of trouwe vazal. 01/01/1994 - 31/12/1994

          Abstract

          Aan de hand van archiefbronnen zowel in binnen- als buitenland proberen de rol van Belgi+ te bepalen bij het begin van de Koude Oorlog.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Bestaat er een Vlaamse identiteit? Een verkennend onderzoek. 01/10/1993 - 30/09/1994

           Abstract

           De vraag naar het bestaan van nationale identiteiten is terug relevant geworden in de internationale betrekkingen. Kan men echter veronderstellen dat nationale identiteiten belangrijke verklaringen vormen in het menselijk gedrag ? Waaruit bestaan dan dergelijke identiteiten en welke zijn de specifieke kenmerken van de Vlaamse identiteit ?

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Nationale ambtenaren en Europese instellingen; een onderzoek naar de structuur van inter-goevernementele netwerken in een federaal bestel in wording 01/01/1993 - 31/12/1995

            Abstract

            Welke plaats hebben de Belgische hogere ambtenaren in de formele en informele netwerken van de Europese gemeenschap ? Kunnen zij zich handhaven te midden van de andere beleidsvormers zoals de belangengroepen en van de ambtenaren van andere landen en van de Gemeenschap ? Wat is hiervoor beslissend : hun aantal, hun deskundigheid, hun organisationele positie, hun politieke cultuur ?

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Het grote misverstand - een evaluatie van de Koude Oorlog. 01/01/1993 - 31/12/1993

             Abstract

             Aan de hand van de overvloedige literatuur proberen mijn synthese over de geschiedenis van de Koude Oorlog te actualiseren en het gebeuren te evalueren.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Bibliotheekkrediet internationale politiek. 01/01/1990 - 31/12/1990

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)