Oproep

In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming Vlaanderen

Heb je op school of in de klas leerlingen die extra taalondersteuning nodig hebben om taalvaardigheid in het Nederlands te ontwikkelen? 

Gebruik je hiervoor een effectieve manier? Of ken je een collega/school die hiervoor een goede aanpak ontwikkelde? Vul onze digitale enquête in en help je collega’s om leerlingen met een taalachterstand nog beter te ondersteunen.

Waarom?

Optimale onderwijskansen vragen om een goede beheersing van het Nederlands. Daarom wil het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid leerkrachten en onderwijzend personeel in kleuter-, lager en secundair onderwijs (gewoon incl. OKAN, buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs) ondersteunen bij het ontwikkelen van taal(integratie)trajecten: duurzame vormen van taalondersteuning Nederlands voor leerlingen die dat nodig hebben. Het project Schijnwerper op taal brengt in kaart hoe je dit effectief aanpakt. Het bundelt inspirerende praktijken zoals die van jou en je collega’s. Eind dit schooljaar kan iedereen in het onderwijs aan de hand van een praktijkgids en een website zelf met goede praktijkvoorbeelden aan de slag.

Wat vragen we van jou?

Heb je een inspirerende aanpak die je met ons wil delen, dan nodigen we je uit om onze digitale enquête in te vullen. Dit vraagt ongeveer 15 minuten van je tijd (opsplitsen is mogelijk). Of deel onze oproep met een collega die ons kan inspireren. 

Wat zoeken we?

Duurzame leerlinggerichte praktijken die gedurende een langere periode ingezet worden. Dus geen trajecten die opgestart zijn in het schooljaar 2020-2021. Geen losstaande, eenmalige evenementen zoals een studiedag of een taalprojectweek. Ook gaat het om praktijken die leerlingen, leerkrachten, ondersteunend onderwijspersoneel als positief en effectief ervaren, en een meerwaarde bieden voor de taalvaardigheid Nederlands. De praktijken zijn afgestemd op (individuele) leernoden van leerlingen die baat hebben bij extra taalondersteuning Nederlands. Het kan hierbij gaan om schriftelijke (lezen, schrijven) of mondelinge Nederlandse taalvaardigheid (luisteren, spreken, woordenschat, taalbeschouwing) of een combinatie van beiden. De ondersteuning kan individueel, in kleine groep, klassikaal of zelfs schoolbreed gebeuren.

Mogelijke invalshoeken?

De aanpak kan met name focussen op:

(1) LEERLING(EN)NIVEAU, zoals:

 • gericht inzetten van methodieken om de taalvaardigheid Nederlands van deze doelgroep te versterken (bijv. preteaching, taaldoelen geïntegreerd aanbieden, veel betekenisvolle oefenkansen bieden, klankonderwijs bij technisch lezen, herhaald lezen, aandacht voor tekststructuur bij schrijven);
 • bepalen welke taaldoelen aan bod komen, hoe je die het beste combineert en in een bepaalde volgorde aanbiedt (bijv. een leerlijn narratieve vaardigheden gebruiken, een uitgewerkt programma inzetten voor mondelinge taalvaardigheid en woordenschat)
 • keuze maken in de selectie en samenstelling van de groep;
 • leerlingen observeren en deze observaties gebruiken bij de uitwerking van hun taaltraject;
 • inzetten van thuistaal;
 • ...

 (2) SCHOOLNIVEAU, zoals: 

 • werken aan een schoolbeleid en/of -cultuur die focust op het bevorderen van taalvaardigheid Nederlands;  
 • uitwerken en implementeren van een taalbeleid;
 • betrekken van ouders en/of actoren/organisaties uit de lokale schoolomgeving;
 • verhogen van intensiteit door keuzes in personeelsbeleid, klasagenda’s, inzet van vrijwilligers;
 • professionalisering (schoolintern, bijv. teamcoaching, teamteaching, … of schoolextern, bijv. nascholingsinitiatieven);
 • interne kwaliteitszorg en datageletterdheid
 • ...


Deadline?

We ontvangen je antwoord graag uiterlijk op 5 februari 2021. Op die manier kunnen wij de goede praktijken bundelen in onze praktijkgids en samen met het departement Onderwijs en Vorming digitaal ontsluiten voor het onderwijsveld.

In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming Vlaanderen

Alvast van harte dank voor je medewerking!

Het projectteam

Helena Taelman, Marit Trioen, Kirsten Schraeyen, Astrid Geudens (wetenschappelijk medewerkers)

Jordi Casteleyn, Mathea Simons, Tom Smits (promotoren)


De verzameling van gegevens en verwerking hiervan verloopt volgens de geldende privacy wetgeving, artikel 4, 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).