Ivan Janssens

Ivan Janssens (onderzoeksgroep PLECO) is de coördinator van ons onderzoeksconsortium. Ivan is een  expert op het vlak van ecosysteem-functioneren en doet veel onderzoek naar effecten van globale klimaatveranderingen op ecosystemen. Zijn onderzoek spitst zich voornamelijk toe op de koolstofbalansen van ecosystemen (hoeveel koolstof nemen ze op, hoe veel biomassa produceren ze, hoe wordt humus gevormd en afgebroken, wat is hun broeikasgasbalans, …). Een belangrijk deel van zijn onderzoek focust op het belang van nutriënten (vb. fosfor en stikstof). Zo is Ivan sinds kort actief in een Europees Horizon 2020 project (European Research Council), Imbalance-P, dat zich specifiek richt op het effect van nutriënt-onevenwichten in ecosystemen op ecosysteem-functioneren, voedselvoorziening, klimaat en duurzame ontwikkeling.