Over de Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroep Sphere doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar de aanpassing van aquatische en terrestrische organismen aan hun omgeving en de effecten van vervuiling in de omgeving op de gezondheidstoestand van organismen, populaties en gemeenschappen. In dit kader kunnen 3 onderzoekslijnen onderscheiden worden. In de eerste lijn wordt de biobeschikbaarheid en accumulatie van verontreininging onderzocht, in de tweede lijn wordt het werkingsmechanisme van toxiciteit onderzocht, en in de derde lijn wordt er getracht om de effecten op verschillende functionele organisatie nivieaus met elkaar te linken.

De onderzoeksgroep ECOBE focust het onderzoek op de ecologie van aquatische ecosystemen en wetlands, en op alle interactieprocessen tussen land en water, langsheen het hele rivier continuüm, en op de interactieprocessen tussen rivieren en het estuarium. De bestudeerde systemen gaan van zeer kleine beekjes met hun oeverzones, tot grote rivieren met overstromingsvlaktes en estuaria. Deze studies kunnen beschrijvend of experimenteel zijn, en kennis steeds geïntegreerd om de impact van beheersmaatregelen op het functionneren en de biodiversiteit van het ecosteem beter te begrijpen.

Samen bestaan de teams uit 8 professoren, 6 postdocs, en meer dan 50 PhD studenten en ondersteuned technisch personeel. De onderzoeksgroepsleiders, prof. Ronny Blust en prof. Patrick Meire publiceerden samen meer dan 1000 A1 publicaties in peer reviewed journals.