Onderzoeksgroepen

Met het project NWS Data wil de Universiteit Antwerpen onderzoeken hoe mensen vandaag, in tijden van sociale media, op de hoogte blijven van de actualiteit. Wij zijn een multidisciplinair team bestaande uit computerlinguïsten (CliPS), dataminers (ADM), politicologen (M2P) en communicatiewetenschappers (MPC). Iedere onderzoeksgroep werkt aan enkele specifieke onderzoeksprojecten binnen het NWS data project:

CLiPS

Bij CLiPS onderzoeken we in dit project welke kennis we automatisch uit tekst kunnen halen in de context van politieke communicatie. Dat laat ons toe meer actoren, meer teksten en meer media te bestuderen dan mogelijk zou zijn bij klassieke studies. Er zijn drie types van informatie die we met behulp van AI algoritmen voor taalanalyse uit tekst halen: feitelijke informatie (waar gaat de tekst over), subjectieve informatie (welke opinies en sentimenten vinden we terug) en meta-informatie (wat kunnen we te weten komen over de auteur van de tekst, bijvoorbeeld persoonlijkheid, opleidingsniveau enz.). Voor meer informatie kan je mailen naar: walter.daelemans@uantwerpen.be

ADM

De Applied Data Mining groep focust op het gebruik van data mining technieken voor een beter besluitvormingsproces.  Binnen dit project analyseren wij sociale media data (zoals Twitter en Facebook) met behulp van data mining, tekstanalyse en netwerkanalyse om politieke theorieën op een fijnmazig niveau te analyseren. Op Twitter hebben we zowel de interacties tussen politici en journalisten bestudeerd als de topics waarover politici tweeten. Momenteel werken we aan een toepassing om op basis van je Facebook likes je geslacht, leeftijd en politieke voorkeur te voorspellen. We tonen je hierbij ook welke specifieke likes het meeste bijdragen tot deze voorspelling. Hiermee willen we onderzoeken wat bedrijven zoals Cambridge Analytica kunnen afleiden uit het like-gedrag van Facebookgebruikers en tegelijk de gebruikers hier meer inzicht in verschaffen. Voor meer informatie kan je mailen naar: david.martens@uantwerpen.be

M2P

Old news, new communication: In dit project wordt er gekeken naar het Facebook gedrag van politici. Meer bepaald wat voor soort nieuwsartikelen politici delen met hun volgers op sociale media en op welke manier ze dit doen. De facebook posts van alle Nederlandstalige politici in België werden onderzocht voor de periode van 1 maand. Hieruit werden de posts met een nieuwsartikel geselecteerd en gecodeerd. Deze posts werden vergeleken met de volledige nieuwsagenda om te kijken of politici gebruik maken van een concept genaamd ‘selective sharing’, of anders gezegd: delen politici vooral artikelen die goed voor hun uitkomen? En op welke manier kunnen we deze selectiviteit verklaren? Voor meer informatie kan je mailen naar: peter.vanaelst@uantwerpen.be

MPC

MPC benadert het project vanuit een journalistieke invalshoek. Aan de hand van multimethodologisch onderzoek willen we nagaan hoe het toenemende gebruik van webstatistieken en sociale media een invloed heeft op het nieuwsproductieproces. In eerste instantie ligt de focus op de productiecontext. Via diepte-interviews met verantwoordelijken binnen Vlaamse nieuwsredacties brengen we in kaart welke tools en technologieën ze gebruiken om het gedrag en de interesses van hun publiek te monitoren. We onderzoeken ook hoe de inzichten die redacties en journalisten verwerven via deze analytische tools een invloed hebben op het nieuwsselectieproces en de dagelijkse werking van de redactie. Naast het kwalitatieve onderzoek voeren we ook een survey uit om te peilen naar de percepties van individuele journalisten over het belang en de effecten van algoritmes in de nieuwsproductieproces. Zo willen we onder meer achterhalen in welke mate algoritmes een invloed hebben op het gatekeepingproces en journalistieke nieuwswaarden. Tot slot richten we de focus op het nieuws zelf: in welke mate en aan de hand van welke parameters kunnen we voorspellen of nieuwsverhalen goed zullen scoren online en op sociale media? Voor meer informatie kan je mailen naar: steve.paulussen@uantwerpen.be