In Vlaanderen leeft één kind op tien in armoede. Eén op vijf ouderen leeft onder de armoedegrens. Cijfers over armoede zijn er voldoende.

Academische expertise is er ook, zeker aan de Universiteit Antwerpen. Onze onderzoekers hebben oog voor armoede. Vlakbij, in de stad, maar ook op internationaal niveau.

Expertise is één zaak, actie is een andere. Om die laatste  te stimuleren organiseert de UAntwerpen netwerk-evenementen rond armoedebestrijding. Hierbij willen we onder meer onze vorsers kennis laten maken met organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede rondom ons. Daartoe richten we evenementen in, waarop organisaties uit het middenveld en personen die zich inzetten voor deze problematiek, aan bod komen en in debat kunnen gaan met onze vorsers.

Op vrijdag 5 juni 2015 vond daarom het eerste Netwerk-evenement armoedebestrijding plaats, een samenwerking tussen USAB en de Academische Werkgroep Armoedebestrijding van de UAntwerpen. De deelnemers bestonden uit een ruime delegatie van vorsers en belangstellenden, leden van de academische gemeenschap van de UAntwerpen en werknemers van middenveldorganisaties en hun leden die zich bij deze problematiek betrokken voelen of er willen toe bijdragen.

Download de inleiding door professor Helma De Smedt
Download de slotbeschouwingen door Frederic Vanhauwaert 
Bekijk een beeldverslag van het evenement 

Voorstelling van enkele verenigingen

Armentekort

Armentekort is een Antwerpse vzw die onze generatie uitdaagt om kansarmoede te beëindigen. In ieder mens schuilt een kracht.

Door onderbouwende opleidingen rond empowerment te voorzien wil Armentekort kansrijke buddy’s leren de vlam in ieder van ons terug te vinden.

Download de presentatie van Theo Vaes

ATD Vierde Wereld

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor armoedebestrijding. Ze wil armoede uit de wereld bannen door ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot alle mensenrechten.

Om hiervoor de nodige politieke veranderingen te bekomen, is het belangrijk de brede publieke opinie te sensibiliseren. Daarnaast is dialogeren met burgers en overheden noodzakelijk om samen structurele antwoorden op armoede te vinden. Twee overtuigingen zijn fundamenteel: participatie van de armsten en de wil om niemand achter te laten.

Download de presentatie van ATD Vierde Wereld

Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 60 verenigingen uit Vlaanderen en Brussel, waar mensen in armoede op alle niveaus het woord nemen, samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal.

Op basis van hun ervaringen en meningen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld en de publieke opinie. Ook op juridisch vlak ondernemen zij acties. Het Netwerk tegen Armoede werkt ook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen.

Download de presentatie van Frederic Vanhauwaert