Wie mag werken als jobstudent?

Alle studenten mogen werken als jobstudent voor zover het statuut van student hun hoofdstatuut is. Voldoen aan de studievoorwaarden die recht geven op gezinsbijslag (Groeipakket) als student kan hierbij als een positief controlecriterium gehanteerd worden. Een vervangingsinkomen ontvangen waarop men slechts recht kan hebben vanuit een ander hoofdstatuut (werkloos, ziekte, …) is een negatief controlecriterium.

Wie mag niet als jobstudent werken ?

 Studenten die een ander hoofdstatuut hebben, kunnen niet als jobstudent werken:

 • Werknemers die studeren. Dit geldt ook voor werknemers met verlof zonder wedde, loopbaanonderbreking …
 • Uitkeringsgerechtigde werklozen
 • Leefloners die later (opnieuw) gaan studeren. Leefloners die studeren in een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie komen wel in aanmerking
 • Studenten die meer dan 1 jaar ononderbroken met 1 of meer overeenkomsten bij eenzelfde werkgever werken. Wanneer er verschillende opeenvolgende overeenkomsten telkens met een korte onderbreking worden afgesloten, wordt dit ook beschouwd als een ononderbroken tewerkstelling! Bij een andere werkgever kan men na afloop van die 12 maanden nog wel een studentenovereenkomst afsluiten.
 • Schoolverlaters die ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekende, met uitzondering van juli, augustus en september voor studenten wiens wachttijd pas op 1 augustus begint te lopen.
 • Studenten die een onbezoldigde stage verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma kunnen voor deze stage geen studentencontract krijgen. Buiten de stage kunnen ze wel als student werken voor zover ze geen ander hoofdstatuut hebben.
 • (pre)-Doctorandi met beurs
 • Doctorandi met een loon
 • Onbezoldigde doctorandi (zonder beurs of loon) verbonden aan de Uantwerpen mogen geen studentenjob uitvoeren op de UAntwerpen
 • Postdoctoraal onderzoekers
 • Studenten zonder wettig verblijf

Info voor internationale studenten

Je verblijfsstatuut bepaalt je recht op werken.

Als je je verblijfsrecht in België hebt gekregen op basis van studies, mag je werken zolang je studies je hoofdbezigheid blijven.  Studenten van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, kunnen werken zonder bijkomende formaliteiten. Studenten uit derde landen (buiten de EER) moeten een verblijfskaart (meer bepaald de elektronische A-kaart) kunnen voorleggen met  een vermelding dat ze mogen werken.

Voor studenten uit derde landen (buiten de EER) geldt een beperking inzake arbeidsduur tijdens het schooljaar. Zij mogen tijdens het schooljaar maximum 20 uur per week werken. Deze beperking geldt niet tijdens de schoolvakanties. Studenten van de Europese Economische Ruimte (EER) and Zwitserland, kunnen in België werken zonder beperkingen inzake arbeidsduur.

Vluchtelingen mogen werken. Tijdens de asielprocedure geldt een wachttijd van 4 maanden.

Heb je een verblijfsstatuut gericht op studeren of een ander verblijfsstatuut? Raadpleeg deze website om na te gaan of je mag werken.