Side header image

Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap

De studietoelage van de Vlaamse overheid is vaak de belangrijke inkomstenbron om je studies te bekostigen. 

Er zijn drie voorwaarden waaraan je tegelijkertijd moet voldoen om in aanmerking te komen: 

 • Nationaliteitsvoorwaarden
 • Studievoorwaarden
 • Financiële voorwaarden 

Er is geen leeftijdsgrens. Voldoe je aan alle voorwaarden én krijg je een studietoelage, dan betaal je minder studiegeld (inschrijvingsgeld).
Download het aanvraagformulier van www.studietoelagen.be of vraag de toelage online aan via deze website.

Wanneer voldoe je aan de nationaliteitsvoorwaarden?

Je bent Belg of gelijkgesteld

Niet-Belgen

Niet-Belgen worden gelijkgesteld met Belgen als ze op 31 december van het academiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan één van volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent EU-onderdaan en woont op 31 december al minstens 5 jaar ononderbroken in België.
  Als je in die 5 jaar een periode uitgeschreven bent geweest, voldoe je niet aan de voorwaarden.
   
 • Je ouders zijn EER-onderdanen en minstens één van hen werkt in België of heeft er gewerkt.
  De arbeidsperiode mag ook in het verleden gesitueerd zijn. Je ouder werkt(e):
  • Als werknemer: minimum 32 uur per maand voor een periode van minstens 12 maanden in 2 jaar. De 12 maanden moeten niet op elkaar aansluiten.
  • Als zelfstandige: één van je ouders moet 2 jaar lang ingeschreven zijn (geweest) in de Kruispuntbank voor ondernemingen of in het handelsregister.
    
 • Je bent EER-onderdaan en werkt zelf in België:
  • Als werknemer: je werkt minstens 12 maanden in België met een arbeidsovereenkomst van minimum 32 uur per maand. De 12 maanden moeten niet op elkaar aansluiten, maar moeten wel in de periode van 2 jaar vóór 31 december van het academiejaar liggen.
  • Als zelfstandige: je moet op 31 december van het academiejaar minstens 2 jaar ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
    
 • Je bent niet-Belg maar hebt een permanente verblijfsvergunning voor België.
  Verblijfskaart type B, type C, type D, type E+, type F+ of minstens 5 jaar een E-kaart.
   
 • Je bent slachtoffer van mensenhandel. 
  Je bezit een attest van immatriculatie.
   
 • Je hebt het statuut subsidiaire bescherming of je bent een erkend vluchteling 
  Je hebt een verblijfstitel van bepaalde duur: verblijfskaart type A of verblijfskaart type B (pas na 5 jaar na je asielaanvraag krijg je een verblijfsrecht van onbeperkte duur).
 • Je komt van buiten de EER en verblijft gedurende minstens 12 maanden onafgebroken wettig in België. 
  De verblijfsvergunning werd niet verleend om hoger onderwijs te volgen of om te werken en er is ook geen asielprocedure lopende.
   
 • Je bent buitenlander en je hebt toelating tot een wettig verblijf in België.
  Op basis van gezinshereniging met een Belg of met een persoon die aan één van de andere nationaliteitsvoorwaarden voldoet of met een persoon die op 31 december van het academiejaar minstens 12 maanden wettig in België verblijft om er hoger onderwijs te volgen of te werken en er is ook geen asielprocedure lopende.

De Sociale Dienst is niet altijd in de mogelijkheid om te onderzoeken of de nationaliteitsvoorwaarden vervuld zijn. Enkel officiële overheidsdiensten zoals de Dienst Studietoelagen hebben toegang tot databanken zoals het Belgische rijksregister en vreemdelingenregister waarin de info over je verblijfsstatus terug te vinden is.

Wanneer voldoe je aan de studievoorwaarden?

Je moet studeren met een diplomacontract 
Je komt in aanmerking voor zowel voltijdse als deeltijdse studies, maar je moet voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn (de 27-studiepuntenregel telt niet voor het diplomajaar). Vanaf 2019-2020 komt er een uitzondering bij: studenten met een ernstige ziekte die zich inschrijven voor minder dan 27 studiepunten, kunnen vanaf dan wel recht hebben op een toelage.  

Studiepunten van vrijstellingen en overdrachten tellen niet mee om de 27 studiepuntennorm te bereiken. 

Je kan een studietoelage krijgen voor het behalen van een diploma van volgende basisopleidingen:

 • 2 bacheloropleidingen
 • 2graduaatsopleidingen
 • 1 masteropleiding
 • 1 lerarenopleiding (waaronder een educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding)

Verder kan je ook een studietoelage ontvangen voor het voltooien van:

 • 1 schakelprogramma
 • 1 voorbereidingsprogramma

Volg je een voortgezette opleiding of voorbereidingsprogramma ?
Als je een voortgezette opleiding (bijvoorbeeld. master -na -master) of een voorbereidingsprogramma tot zo’n opleiding  volgt, kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering. Als je een basisopleiding combineert met een voortgezette opleiding (bijvoorbeeld. Master na Master, doctoraat, PAVO) dan heb je ook geen recht op een studietoelage behalve wanneer je in een diplomajaar zit van de basisopleiding.  

Studeer je in het buitenland?
Studenten die in het kader van een Europees uitwisselingsprogramma onderwijs in het buitenland volgen, behouden hun studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse studenten die in het buitenland studeren, kunnen hun studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap eventueel ook behouden. Vraag meer info bij de Sociale Dienst. 

Studiepunten 
Je kan voor maximum 60 studiepunten een toelage krijgen.

Studenten die voor de eerste keer inschrijven in het Hoger Onderwijs

Studenten die voor de eerste maal inschrijven in het Hoger Onderwijs (generatiestudenten) hebben nog geen studiepunten verworven. Zij krijgen bij de start van de studies hoger onderwijs een startkrediet van 60 studiepunten + een jokerkrediet.

 • Het jokerkrediet is een bonus (reserve) van 60 studiepunten.
   
 • De opgenomen studiepunten worden van het startkrediet afgetrokken. Nadien is het recht afhankelijk van de verworven studiepunten. Verworven studiepunten zijn de studiepunten gekoppeld aan opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent. Gedelibereerde studiepunten tellen niet mee. Als je studiepunten verwerft bouw je zelf een krediet op: het studietoelagekrediet
   
 • Het saldo van het studietoelagekrediet (en het startkrediet) is overdraagbaar. Wanneer je bijvoorbeeld  60 studiepunten hebt verworven en daarna slechts inschrijft voor 40 studiepunten, dan zal er een studietoelage verkregen worden voor 40 studiepunten en blijven er 20 openstaan die later nog inzetbaar zijn.
   
 • Het jokerkrediet wordt automatisch ingezet (geen keuzerecht) als je ingeschreven bent voor meer studiepunten dan de studiepunten die je in je laatst gevolgde studiejaar verworven hebt. Het saldo van het jokerkrediet is ook overdraagbaar.
   
 • Het recht op studietoelage is niet gerelateerd aan individuele opleidingen. Als je van studierichting verandert, wordt dit niet automatisch gelijkgesteld met studievertraging. Vroeger moest je je jokerkrediet volledig inzetten bij een heroriëntering. Ook wanneer er studievoortgang was. Vanaf het academiejaar 2008-09 moet je je jokerkrediet niet meer (volledig) inzetten als je in het vorige studiejaar voldoende studiepunten hebt verworven.  
   
 • Er is ook een verwervingsgrens. Dit betekent dat het aantal studiepunten dat je mag verwerven om een diploma te behalen beperkt wordt tot 240 studiepunten voor het eerste bachelor diploma, 420 studiepunten voor het tweede bachelor diploma. Voor een master diploma is de verwervingsgrens gelijk aan het totaal aantal studiepunten van de gevolgde master + 30.
   
 • De definitieve beoordeling van het recht op studietoelagen vindt plaats op 30 juni van het academiejaar. Als blijkt dat je tijdens het lopende schooljaar je studies stopzette of iets aan je programma wijzigde, moet je de ontvangen studietoelage (gedeeltelijk) terugbetalen. De datum van de uitschrijving of wijziging speelt hier een belangrijke rol.  Je kan in de loop van het studiejaar veranderen van studierichting (heroriënteren).
  • Als het aantal studiepunten gelijk blijft, volgt er geen terugvordering.
  • Als het aantal studiepunten daalt, volgt er een gedeeltelijke terugvordering. De datum van de heroriëntering is hier opnieuw bepalend. Vraag info bij de Sociale Dienst of lees hierover meer bij Veranderen van studierichting of stoppen.

Wat zijn de financiƫle voorwaarden?

De studiefinanciering wordt berekend op de gezinsinkomsten van het tweede kalenderjaar voor het jaar van de aanvraag (2017 voor het academiejaar 2019-2020). In sommige gevallen wordt ook rekening gehouden met het Kadastraal Inkomen (KI). Het KI van de eigen woning is vrijgesteld. 

Is het gezinsinkomen na 2017 gedaald? 
In dat geval wordt rekening gehouden met het vermoedelijk inkomen van 2019. Vermeld zeker op je aanvraagformulier dat de inkomsten gedaald zijn.
 
Opgelet
Bij een recente wijziging in je leefeenheid (scheiding, overlijden of andere wijziging in 2017 of later) of in geval van een aanvraag als zelfstandig student, gehuwd of samenwonend student of alleenstaand student kan het referentiejaar voor de berekening van de studietoelage afwijkend zijn van bovenstaande info. Vraag info op de Sociale Dienst. 

Hoe kan je een studietoelage aanvragen?

 • Sinds 2 juni 2018 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het schooljaar 2018-2019. Ook je automatisch gestart dossier kan je niet meer terugbezorgen. Heb je een aanvraag ingediend en moet je je dossier nog vervolledigen? Dat kan nog tot en met 31 december 2019 via het digitaal loket.
 • Een aanvraag indienen voor een studietoelage hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 kan vanaf 1 augustus 2019. De uiterste indieningsdatum is 1 juni 2020. Heb je broers of zussen in het het kleuter-, lager en secundair onderwijs ? Hun schooltoelagen worden geïntegreerd in het Groeipakket als schooltoeslag, en worden automatisch berekend en uitbetaald. Voor hen moeten je ouders dus geen aanvraag meer indienen bij de Afdeling.Studietoelagen. Dit is enkel nog het geval voor studenten in het hoger onderwijs.
 • De papieren aanvraagformulieren zijn binnenkort beschikbaar op de website www.studietoelagen.be. Via deze website kan je vanaf 1 augustus ook online je aanvraag indienen. De online aanvragen worden sneller behandeld.

Belangrijke tips

 • De wachttijd voor de afhandeling van een dossier Studietoelagen kan oplopen tot meerdere maanden. Bij financiële problemen kan je bij de sociale dienst een renteloos voorschot op je studiefinanciering bekomen. Voorschotten zijn te bekomen vanaf eind augustus. Je inschrijving voor het nieuwe academiejaar moet wel volledig in orde zijn op het moment van de aanvraag. 
   
 • We raden je aan om je studietoelage tijdig aan te vragen. Dit betekent dat de aanvraag bij voorkeur dient te gebeuren in het eerste semester. Een later ingediende aanvraag kan gevolgen hebben voor het te betalen studiegeld.
   
 • Studenten die kunnen aantonen dat ze in het vorige school-of academiejaar een studietoelage hebben ontvangen, betalen bij de inschrijving een voorschot. Als je dossier Studietoelagen in februari/maart nog niet behandeld is, vraagt de centrale studentenadministratie om het saldo van het studiegeld te betalen. Krijg je nadien toch een beurs, dan wordt het teveel betaalde studiegeld teruggestort.
 • Nieuw vanaf 2019-2020: Als je een studietoelage ontvangt, krijg je een extra participatietoeslag uitbetaald van 50 euro in het kader van het Groeipakket. Deze toeslag wordt samen met de studietoelage betaald.