De combinatie werk-gezin-opleiding is soms moeilijk. Met een loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan je je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig en zo meer tijd vrijmaken om (opnieuw) te gaan studeren.

Wat is het verschil tussen tijdskrediet en loopbaanonderbreking?

Tijdskrediet heeft betrekking op werknemers in de privésector. Om tijdskrediet met motief “een erkende opleiding volgen” op te nemen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten per jaar of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden, en minstens 2 jaar bij dezelfde werkgever werken (tenzij het tijdskrediet volgt op ouderschapsverlof). Zowel voltijds als deeltijds (1/2 of 1/5) tijdskrediet zijn mogelijk. Tijdskrediet vraag je aan bij je werkgever. Als het bedrijf waar je werkt maximum 10 werknemers telt, heb je toestemming van je werkgever nodig. Telt het bedrijf meer dan 10 werknemers, dan is tijdskrediet een recht, maar kan je werkgever in bepaalde gevallen de begindatum van het tijdskrediet uitstellen.

Loopbaanonderbreking is een gelijksoortige maatregel voor werknemers bij de overheid. Voor het Vlaamse overheidspersoneel (inclusief het onderwijzend personeel) werd in 2016 het stelsel van loopbaanonderbreking vervangen door het Vlaams zorgkrediet​. Om in aanmerking te komen, moet je voor minstens 9 studiepunten per jaar inge­schreven zijn.  Zowel voltijds als deeltijds (1/2 of 1/5) zorgkrediet zijn mogelijk. Zorgkrediet moet je online aanvragen.

Voor het federale overheidspersoneel zijn er ook mogelijkheden om de loopbaan te onderbreken met recht op onderbre­kingsuitkeringen. 

TIP

Bezorg je werkgever een attest dat bewijst dat je een erkende opleiding volgt, die voldoet aan de voor­waarden. Laat dit attest invullen door de Centrale Onderwijsadministratie. De RVA (tijdskrediet) en het Departement Werk en Sociale Economie (Zorgkrediet met motief opleiding) werken daarnaast met aanwezigheidsattesten die binnen de 20 kalenderdagen na elk kwartaal moeten ingevuld worden. Zoniet ontvang je geen verlenging van je tijds-of zorgkrediet. Worden in je opleiding geen aanwezigheden gecontroleerd, dan lever je een attest af dat vermeldt dat de onderwijsinstelling de regelmatige aanwezigheid tijdens de opleiding niet controleert en dat je tijdens het afge­lopen trimester nog steeds geldig was ingeschreven bij de instelling. Neem na afloop van elke gevraagde periode via de Helpdesk contact op met de Centrale Onderwijsadministratie over het aanwezigheidsattest. Er worden geen attesten met een datum in de toekomst afgeleverd.


Hoelang kan je loopbaanonderbreking of tijdskrediet opnemen?

De minimum- en maximumduur zijn afhankelijk van een aantal factoren:

·       de sector waarin je tewerkgesteld bent;

·       periodes van loopbaanonderbreking die je in het verleden reeds hebt opgenomen;  

·       ...

De duur van tijdskrediet  met motief “een erkende opleiding volgen” is beperkt tot maximaal 36 maanden . Er zijn 3 vormen van onderbreking: voltijds, halftijds of met een vijfde. In geval van voltijds of halftijds tijdskrediet is de minimumduur per aanvraag 3 maanden; In geval van tijdskrediet 1/5 is de minimumduur per aanvraag 6 maanden. De minimumduur geldt ook in geval van verlenging. Bovendien moet de duur van de aanvraag beperkt zijn tot de duur van de opleiding.

Vlaams zorg­krediet vraag je aan voor een periode van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden. De duur is beperkt tot:

·       18 maanden bij voltijdse onderbreking

·       36 maanden bij vermindering tot 1/2

·       90 maanden bij vermindering tot 1/5

Als je Vlaams zorgkrediet neemt om een erkende opleiding te volgen, moet je er rekening mee houden dat je alleen Vlaams zorgkrediet kan krijgen terwijl de opleiding effectief loopt. Dat betekent dat:

·       het Vlaams zorgkrediet pas in kan gaan zodra de opleiding begint of als ze al begonnen is, en dus niet voordat de opleiding begint.

·       zodra de opleiding beëindigd is, je geen Vlaams zorgkrediet meer kan opnemen.

Krijg je een vergoeding?

Onder bepaalde voorwaarden kent de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of het Departement Werk & Sociale Economie (Vlaamse overheid) onderbrekingsuitkeringen toe. Als je tijdskrediet opneemt, kan je een maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA aanvragen. Voor de uitkering gelden bijkomende toekenningsvoorwaarden. De specifie­ke aanvraagprocedures, formulieren en deadlines vind je op de website van de RVA.  Bovenop de onderbrekingsuitkeringen van de RVA  heb je in bepaalde gevallen recht op een aanmoedigingspremie. Als je Vlaams zorgkrediet neemt, ontvang je een uitkering die afhankelijk is van je situatie. Via de Zorgkredietsimulator kan je nagaan of je in aanmerking komt voor Vlaams zorgkrediet en welk bedrag je kan ontvangen.