Het Vlaams opleidingsverlof vervangt vanaf 1 september 2019 het betaald educatief verlof.

Als je in de privésector werkt, heb je recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV) op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in het hoger onderwijs. Je kan het opleidingsverlof (max. 125 uur) opnemen om lessen bij te wonen of examens voor te bereiden. Je werkgever kan bij de Vlaamse overheid online (ten laatste drie maanden na de start van de opleiding) een vergoeding voor jouw verlofuren aanvragen via het Departement Werk en Sociale Economie. Het Vlaamse opleidingsverlof is een recht, maar je dient de verlofdagen op te nemen in overleg met je werkgever. Er moet geen verband zijn tussen je job en de opleiding die je volgt.

Kom je in aanmerking?

Kom je als werknemer in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je tewerkgesteld bent: 

  • in de privésector 
  • voor minstens 50% (september is de referentiemaand)
  • in het Vlaams gewest.

Komt jouw opleiding in aanmerking? 

Opleidingen met een erkenning voor VOV staan in de Vlaamse opleidingsdatabank. De opleiding kan automatisch of specifiek erkend zijn.

Automatisch erkende opleidingen 

Onderstaande opleidingen van de Universiteit Antwerpen zijn automatisch erkend onder diplomacontract

  • bacheloropleidingen
  • schakelprogramma's
  • voorbereidingsprogramma's
  • masteropleidingen

Let op: Alleen een eerste bachelor- of masteropleiding komt automatisch in aanmerking voor VOV. Een bijkomend diploma in het hoger onderwijs dient arbeidsmarktgericht te zijn, zoals vermeld in de opleidingsdatabank of in je POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) in het kader van loopbaanbegeleiding.

Specifiek erkende opleidingen 

Onder diplomacontract kan je ook VOV aanvragen voor een opleiding (bv. postgraduaat Nederlands voor anderstaligen bij Linguapolis) die een specifieke erkenning via een paritair comité of een erkenningscommissie heeft en vermeld staat in de opleidingsdatabank.

Niet-erkende opleidingen

Sommige opleidingen van de Universiteit Antwerpen kunnen niet erkend worden: 

  • de doctoraatsopleiding 
  • opleidingen die slechts een getuigschrift of attest afleveren (bv. permanente vormingen).

Voor een niet-erkende opleiding, die je volgt in het kader van loopbaanbegeleiding en die vermeld staat in je Persoonlijk Opleidingsplan (POP), kan je wel VOV aanvragen. 

Let op: Onder examencontract kan je geen Vlaams opleidingsverlof aanvragen.

Waarop heb je recht?

Vergoeding

Als je VOV opneemt, heb je het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon (met een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur opleidingsverlof).

Als je het recht op educatief verlof ten onrechte inroept (bv. als je verlof neemt na de datum van je laatste examen of niet deelneemt aan het examen), kan je de uitbetaling van je loon voor die afwezigheid niet eisen. Als je je loon al ontvangen hebt, wanneer een fout vastgesteld wordt, kan je werkgever de terugbetaling ervan eisen. 

Aantal verlofuren 

Een voltijdse werknemer heeft per academiejaar recht op maximum 125 uren VOV (4 uur per opgenomen studiepunt). Voor een deeltijdse werknemer (minstens 50%) wordt dit maximum beperkt in verhouding tot zijn tewerkstellingspercentage.

Als je niet deelneemt aan de eindevaluatie, geldt er een beperking van het aantal verlofuren in het volgende schooljaar.

Hoe vraag je het aan?

Op basis van je inschrijving onder diplomacontract dien je jaarlijks je aanvraag voor VOV in bij je werkgever. De uitwisseling van de gegevens over het volgen van de opleiding en het afleggen van examens gebeurt online door de onderwijsinstelling via een digitaal platform van de overheid.