FAQ: het onderwijs- en examenreglement

Belangrijk: wat je hieronder leest, zijn de interpretatie en het standpunt van de studentenraad. Onze zienswijze wordt niet noodzakelijk gedeeld door de universiteit en de verschillende faculteiten. Als student is het steeds het veiligst om de richtlijnen die je door het facultaire personeel worden gegeven, na te leven.

Het examenreglement voor dummies

Het onderwijs- en examenreglement is een document dat je bij je (her)inschrijving aan deze universiteit goedkeurt en dat tot het einde van het academiejaar hetzelfde blijft. Je kan het best bekijken als een soort van 'overeenkomst' tussen de universiteit en elke student: de basisregelingen over op welke manier het onderwijs en de examens aan de UAntwerpen worden ingevuld, vind je terug in het onderwijs- en examenreglement (OER). Vooral tijdens de examenperiodes blijkt dat studenten niet goed op de hoogte zijn van het bestaan en de inhoud van dit reglement.

link naar Onderwijs- en examenreglement en Ombudspersonen

Een vraag die hieronder niet beantwoord wordt?

Contacteer ons en we geven je zo snel mogelijk een antwoord. Voor meer informatie kan je ook altijd bij je facultair ombudspersoon terecht.

Vaakgestelde vragen over het onderwijs- en examenreglement

Ik ben ziek geworden tijdens de examenperiode. Wat nu?

 • Je moet zo snel mogelijk je faculteit verwittigen. Je moet dit ook staven met een doktersattest. Faculteiten aanvaarden geen dixitattesten (een doktersbriefje waaruit blijkt dat de dokter geen ziekte kon vaststellen maar dat de patiënt wel zegt dat hij zich ziek voelt) en post-factumattesten (attesten die na de ziekte werden uitgeschreven). Als je vanaf de dag van je examen ziek bent tot drie dagen na je examen, kan je ook bijvoorbeeld nog twee dagen na je examen naar de dokter gaan; zolang je doktersattest niet na de ziekte wordt uitgeschreven (en natuurlijk de dag van het examen zelf ook dekt), moet de faculteit jouw doktersattest aanvaarden.
 • De faculteit zoekt voor jou een nieuw examenmoment. Dit moment valt meestal op het einde van de examenperiode (29, 30 of 31 januari) en kan in uitzonderlijke gevallen zelfs in de eerste zittijd van het tweede semester worden georganiseerd.

De manier waarop mijn examen georganiseerd of verbeterd wordt, is me niet (helemaal) duidelijk. Wat kan ik doen?

 • De faculteiten moeten aan het begin van het academiejaar de beschrijvingen van hun opleidingsonderdelen (lees: vakken) bekendmaken. Dat betekent dat je als student al aan het begin van elke cursus, verteld moet worden wat je moet kennen/kunnen op het einde van de cursus en dat je weet hoe het examen eruitziet. Professoren en docenten moeten dus duidelijk de volgende elementen vermelden: de vorm van het examen (schriftelijk, mondeling, schriftelijk met mondelinge toelichting,...), het type vragen (open, meerkeuze, essayvragen,...) de puntenverdeling en grosso modo ook de manier van verbeteren.
 • Als je faculteit dit niet heeft gedaan of er zijn toch nog zaken onduidelijk, dan stuur je best zo snel mogelijk via de webmail een bericht met al je vragen naar je faculteit. Zet zeker je facultair ombudspersoon in kopie.

Krijgt iedereen voor hetzelfde vak ook hetzelfde examen?

 • Ja: de examenvorm moet binnen dezelfde zittijd voor alle studenten hetzelfde zijn, ongeacht de contractvorm die de student heeft gekozen (diplomacontract, examencontract,...). De vragen zullen natuurlijk bij veel examens niet dezelfde zijn, maar de puntenverdeling, verbeterwijze en dergelijke moeten voor iedereen hetzelfde zijn. Het is wel mogelijk dat de examenvorm in tweede zit anders is dan die in eerste zit, zolang dit aan het begin van het academiejaar maar duidelijk was.

Een prof in mijn faculteit is ervoor berucht dat hij te weinig voorbereidstijd geeft bij een mondeling examen. Wat kan ik doen?

 • Elke student heeft recht op een 'redelijke tijd' voor de schriftelijke voorbereiding op zijn mondeling examen. 'Redelijke tijd' is natuurlijk een algemeen begrip, maar als blijkt dat zowat alle studenten stelselmatig te weinig tijd krijgen, kan je dit zeker melden aan je faculteit. Zet zeker jouw facultair ombudspersoon in kopie.

Het exacte moment van mijn examen ligt nog steeds niet vast. Mag dat zomaar?

 • Nee. Elke faculteit moet ten laatste op 1 december een gedetailleerd rooster bekendmaken. Uit een gedetailleerd rooster moet je als student het exacte en precies bepaalde examenmoment kunnen opmaken. Als jouw examenmoment nog niet vastligt, contacteer dan zo snel mogelijk je faculteit en zet je facultair ombudspersoon in kopie.

Wanneer mogen examens plaatsvinden?

 • Alle examens vinden plaats tussen 8u en 20u en een examen mag in totaal maximaal vier uur duren. Een mondelinge ondervraging (ook als je schriftelijke voorbereidingstijd hebt gekregen) duurt maximaal één uur. Examens mogen niet op zon- of feestdagen worden georganiseerd.

Ik wil na de examenperiode mijn examen inkijken. Kan dat?

 • Ja, elke student heeft het recht op een bespreking van het examen en op inzage van zijn of haar eigen examenkopij; ook voor schriftelijke examens.

Wat is een facultaire ombudspersoon?

 • Facultaire ombudspersonen zijn over het algemeen professoren of assistenten uit je faculteit. Hun taak is om op te treden als contactpersoon en bemiddelaar bij problemen. Zo kan je bij de ombudsen terecht met al je onderwijsproblemen, informatie over het examenreglement (als je die na deze FAQ nog zou hebben) en je kan jouw ombudspersoon zelfs vragen om je examen bij te wonen. Een lijst met alle ombudspersonen vind je bovenaan deze pagina.

Wie is gebonden door het reglement?

 • Iedereen aan deze universiteit moet zich aan het onderwijs- en examenreglement houden: studenten, de centrale administraties en de faculteiten. Dat houdt ook in dat faculteiten geen regels mogen maken die het reglement tegenspreken. Als dat toch gebeurt, gelden de regels uit het onderwijs- en examenreglement.