Resultaten stuververkiezingen 2019

De resultaten van de jaarlijkse verkiezingen van studentenvertegenwoordigers zijn binnen!

Hier vind je de lijst met verkozen kandidaten en hun aantal behaalde stemmen: Stuververkiezingen Resultaten 2019 (pdf, 1,2 MB)

Staan je aantal stemmen er niet bij? Deze kan je steeds bij ons opvragen.

Klik hier voor het volledig stuveroverzicht van 2019-2020

Verkiezingen

Universiteitsbrede verkiezingen

Niet zeker hoe je aan studentenvertegenwoordiging moet beginnen of hoe je verkozen geraakt? Hier zijn een paar links die je verder kunnen helpen:

  • Deze interactieve presentatie geeft kort en krachtig onze structuur en mandaten weer. Klik op de mandaten die je aanspreken om er meer over te leren!
  • Het Verkiezingsboekje geeft je uitgebreide informatie over de verschillende mandaten, onze werking en structuur, en hoe je aan de verkiezingen begint.
  • De mandatenlijst met alle beschikbare mandaten voor het academiejaar 2019-2020

Wil je daarnaast geregeld updates ontvangen en weten waar jouw studentenvertegenwoordigers mee bezig zijn? Like dan onze Facebookpagina!
https://www.facebook.com/sruantwerpen/

fdg

Verkiezingstraject mandaten 2019 - 2020


Kandidaatstelling (online formulier)                                     vrijdag 5 april t/m zondag 21 april 2019

 

Stemming (online & in rondreizende stemhokjes)             maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019

 

Bekendmaking kiesresultaten                                                 7 mei 2019 18u in aula R014 CST (aansluitend Studentenoverlegcomité met rector & receptie)


Kandidaatstellingsformulier

Ben je klaar voor een toekomst als studentenvertegenwoordiger? Klik dan hier om het kandidaatstellingsformulier in te vullen! Ben je nog niet zeker welk mandaat je zou willen opnemen of ben je nog niet op de hoogte van ons verkiezingsreglement? Scroll dan nog maar even door! 

Verkiezingsreglement & gedragscode studentenvertegenwoordigers

Het Dagelijks Bestuur van onze Studentenraad coördineert deze verkiezingen volgens het verkiezingsreglement. De 10 belangrijkste punten hebben we hieronder reeds opgelijst. 

1. je werkt mee aan studenteninspraak in het hoger onderwijs
2. je werkt in een actief pluralistisch kader
3. je vertegenwoordigt jouw medestudenten en geen specifieke belangengroepen
4. je verkrijgt een stuver-certificaat voor jouw sociaal engagement
5. je gaat akkoord met de 66%-aanwezigheidsregel
6. je gaat niet langer dan één maand op uitwisseling in academiejaar 2018 - 2019
7. je voert een studentikoze campagne met respect voor alle kandidaten
8. je werkt in een geest van samenwerking 
9. je toont respect voor de materiële voorzieningen 
10. je bevraagt jouw medestudenten omtrent lopende dossiers en brengt hen eveneens op de hoogte van het verdere verloop (denk aan aulaspeeches, online bevragingen/polls, updates in facultaire of opleidingsgebonden Facebookgroepen enzovoorts)


Een waaier aan mandaten op facultair & centraal niveau!

Onderwijscommissie/opleidingscommissie                  
In samenspraak met professoren, assistenten en doctorandi uit jouw opleiding bespreek je de gehele opleiding qua vakinhoud, geplande curriciulumwijzigingen, het uittekenen van mogelijke nieuwe keuzevakken enzovoorts. Deze vergadering vindt maandelijks plaats en wordt voorgezeten door de voorzitter der onderwijscommissie (een professor van de opleiding).

Departementsraad
Hier bespreekt met de budgetten en de lange termijnvisie van het departement. Deze vergadering vindt maandelijks plaats en wordt voorgezeten door de voorzitter der onderwijscommissie (een professor van de opleiding).

Faculteitsraad
In de Faculteitsraad zetel je met studentenvertegenwoordigers uit alle departementen van jouw faculteit. Hier worden faculteitsbrede dossiers besproken zoals bijvoorbeeld verhuizingen van opleidingen, de toekomstvisie van de faculteit, de toewijzing van gelden aan specifieke projecten en/of opleidingen, hoe men nieuwe studenten zal trachten aan te trekken in de toekomst enzovoorts. Deze vergadering vindt maandelijks plaats en wordt voorgezeten door de decaan.

CIKO-cel
Tijdens deze vergadering wordt de onderwijskwaliteit van een faculteit besproken en wordt getracht deze nog te verbeteren. De vakreviews worden hier bijvoorbeeld opgesteld en nadien besproken, waarna de resultaten en eventuele verbeterplannen worden doorgestuurd naar de faculteitsraad en onderwijscommissies. Het vergaderritme is afhankelijk van de faculteit.

Facultaire Studentenvertegenwoordiger
Als Facultaire Studentenvertegenwoordiger is het jouw taak om alle studentenvertegenwoordigers van jouw faculteit bijeen te brengen (bv. door middel van een maandelijks overleg of een Facebookgroep) en een goede informatiedoorstroom tussen enerzijds de studentenvertegenwoordigers binnen de faculteit en anderzijds tussen deze studentenvertegenwoordigers en de Algemene Vergadering van de Studentenraad te garanderen. Er wordt één facultaire studentenvertegenwoordiger per faculteit verkozen en deze zetelen eveneens in de Algemene Vergadering van de Studentenraad. Vanaf volgend academiejaar zullen de facultaire studentenvertegenwoordigers deel uitmaken van een facultair overleg dat zij mee zullen vormgeven in samenspraak met het Bureau en de AV. Deze vergadering heeft als functie het contact tussen de verschillende studentenvertegenwoordigers in de faculteit te verbeteren. Zie de afbeelding hieronder voor de voorlopige geplande uitwerking.Onderwijsraad
In de Onderwijsraad worden alle onderwijsdossiers van Universiteit Antwerpen besproken. Deze vergadering vindt maandelijks plaats van 9 t/m 11 uur op Campus Groenenborger en wordt voorgezeten door de vice-rector Onderwijs, Ann De Schepper en het departementshoofd Onderwijs, Cis Van den Bogaert. Hier worden onderwijshervormingen op Vlaams niveau besproken (bv. indeling kalenderjaar en bepaling studiegelden), maar ook de jaarlijkse aanpassing van het Onderwijs- & Examenreglement (OER) passeert hier de revue. Daarnaast worden alle curriculumhervormingen en initiatieven omtrent studentenbegeleiding van Universiteit Antwerpen hier eveneens onder de loep genomen. In deze vergadering zetelt één studentenvertegenwoordiger per faculteit (hiervoor dient eveneens een plaatsvervanger verkozen te worden) en zowel de voorzitter van de Studentenraad als zijn/haar coördinator Onderwijs hebben een raadgevend mandaat in deze vergadering.

Stuvoraad
Dit is een semesteriële vergadering die wordt voorgezeten door onze rector, Herman Van Goethem. Tijdens deze vergadering worden er allerhande studentenvoorzieningen besproken, waaronder de studentenrestaurants (komida), studentenhuisvesting (de homes en gesubsidieerde huisvesting), mobiliteitsproblemen tussen de verscheidene campussen enzovoorts. In deze vergadering zetelen vier studenten van de Humane Wetenschappen (Stadscampus) en vier studenten van de exacte wetenschappen (Buitencampus).

Algemene Vergadering Studentenraad

De Algemene Vergadering van de Studentenraad bestaat uit de negen verkozenen van de Onderwijsraad, de acht verkozenen van de Stuvoraad, de drie verkozenen van de Raad van Bestuur (deze verkiezing vindt in september-oktober 2017 - 2018 plaats), de negen Facultaire Studentenvertegenwoordigers en de vijf Vrij Verkozenen (vijf studenten worden universiteitsbreed verkozen voor de Studentenraad). Deze twee laatste mandaten worden zodanig rechtstreeks verkozen in de Studentenraad, terwijl de andere studentenvertegenwoordigers doorstromen uit andere raden. Deze vergadering vindt maandelijks plaats van 18u30 t/m (ten laatste) 22 uur. Er wordt altijd een avondmaal voorzien en om onze vergaderingen zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle studentenvertegenwoordigers ondernemen we steevast een campustour (Stadscampus - Campus Groenenborger - Campus Mutsaard - Campus Drie Eiken). 

Het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een coördinator Onderwijs, een coördinator Sociaal, een coördinator Communicatie & Participatie en een coördinator Extern. Deze worden verkozen vanuit de Algemene Vergadering van de Studentenraad. Zij vormen het kenniscentrum van de universiteitsbrede studentenvertegenwoordiging en zijn dé hulplijn voor alle studenten en studentenvertegenwoordigers. Zij zetelen in verscheidene raden binnen Universiteit Antwerpen, nemen deel aan verschillende werkgroepen en zijn ook buiten onze universiteit actief in de werking van het Antwerps Studentenoverleg, de Associatie Studentenraad Antwerpen en het internationale Aurora Network.

Hoe worden de mandaten toegekend?

In principe worden de mandaten toegekend, te beginnen met de student die het hoogst aantal stemmen haalde en zo verder tot alle mandaten ingevuld zijn.

Indien een student verkozen werd voor meerdere mandaten, die toegang geven tot dezelfde raad dient de student in kwestie een keuze te maken tussen die mandaten. De eerstvolgende student (op de wachtlijst na de verkiezingen met minder stemmen) neemt het andere mandaat dan op.

Indien er een ex aequo opduikt, gaat het mandaat naar de jongste kandidaat. 

Voor de meeste organen, geldt een genderquotum: maximaal tweederde van de studenten die in dit orgaan zetelt, mag hetzelfde geslacht hebben. Indien na de toewijzing van de mandaten dit quotum werd overschreden, wordt de student die met het laagst aantal stemmen verkozen is,  beschouwd als de vertegenwoordiger die het quotum overschrijdt en wordt het mandaat dan ook aan de eerstvolgende vertegenwoordiger van het andere geslacht toegekend.

Studentenraad Universiteit Antwerpen acht de capaciteiten van kandidaten echter belangrijker dan het gender. Wanneer er dus hypothetisch 6 plaatsen zijn voor studentenvertegenwoordigers in een Onderwijscommissie, proberen wij tijdens de verkiezingsuitslag te voldoen aan de 1/3-regel omtrent gender (Belgische wet van 28 juli 2011). Zo stellen wij bijvoorbeeld 4 vrouwen aan en 2 mannen. Wanneer er echter slechts 1 mannelijke kandidaat is en 5 vrouwelijke opteren wij er liever voor om alle kandidaten een mandaat te gunnen dan er één vacant te laten. Indien er zich later toch een extra man zou aanmelden, achten wij het volstrekt onzinnig dat wij de vrouw met het laagste aantal stemmen alsnog zouden moeten ontslaan. Voor ons zijn de capaciteiten en de inzet van onze studentenvertegenwoordigers dan ook belangrijker dan hun gender.

Eind juni wordt de aanwezigheidsgraad van alle studentenvertegenwoordigers bekeken. Diegenen die zich opnieuw kandidaat stelden, maar niet de verplichte 66% aanwezigheid behaalden, worden alsnog geschrapt van de studentenvertegenwoordigingslijsten voor het daaropvolgende academiejaar.

Vragen?

Heb je vragen over deze verkiezingen? Contacteer dan even het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad (studentenraad@uantwerpen.be) of studentencoach Tinne Nijs (tinne.nijs@uantwerpen.be).

Studenten die een klacht hebben over de organisatie van de verkiezingen of over de uitslag, contacteren dr. Koenraad Keignaert, departementshoofd Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten aan de UAntwerpen (koenraad.keignaert@uantwerpen.be).

Zit je met vragen omtrent mandaten? Je kan voor meer informatie terecht bij de mandaathouders (bekijk zeker de studentenvertegenwoordigings-posters), het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad (studentenraad@uantwerpen.be) of hun Facultaire Studentenvertegenwoordiger. Zij kunnen u indien nodig ook verder doorverwijzen.

Vacante mandaten

De stuververkiezingen van het afgelopen jaar zijn reeds voorbij, maar je hoeft niet te wachten tot aan de volgende verkiezeingen om je in te zetten voor je mede-studenten! Je kan jezelf namelijk opgeven voor een mandaat dat tijdens de afgelopen verkiezingen niet ingevuld werd. 

Heb je interesse in het opnemen van een vacant mandaat? Via deze website kan je alsnog het kandidaatstellingsformulier invullen! (inloggen met s0******@ad.ua.ac.be)
De Algemene Vergadering van onze Studentenraad zal tijdens haar eerstvolgende zitting stemmen over jouw kandidatuur en je nadien hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Lees hier meer over vacante mandaten:
https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/studentenwerking/studentenraad/in-de-kijker/vacante-mandaten/