Kerncompetenties

Beheer

1. De bachelor neemt de preventieve zorg op voor een erfgoedobject en/of (deel)collectie van erfgoedobjecten. Hij neemt daarvoor zelf uitgevoerde kwaliteitscontrole op de toestand van een erfgoedobject en/of (deel)collectie van erfgoedobjecten, een inventaris van de relevante omgevingsfactoren en risicoanalyse als basis.

Menswetenschappelijk onderzoek

2. De bachelor kan wetenschappelijke informatie ontsluiten, kritisch selecteren, en deze correct interpreteren, (her)formuleren en synthetiseren.

3. De bachelor duidt een courant erfgoedobject vanuit een cultureel-antropologisch perspectief binnen een algemene socio-culturele context, met specifieke aandacht voor het (kunst)historische aspect van deze context, en met respect voor de diversiteit aan culturele waarden, religieuze overtuigingen en ideologische visies.

Natuurwetenschappelijk onderzoek

4. De bachelor identificeert de meest courante domeinspecifieke historische en conservatie-restauratiematerialen en -technieken, en kan ze aangepast toepassen bij conservatie/restauratie- en/of beheer- en behoudsproblemen.

5. De bachelor voert - onder begeleiding - diagnostisch onderzoek naar de gebruikte materialen en productietechnologie├źn, de huidige toestand van een erfgoedobject en de (contextuele) rol die het erfgoedobject in de toekomst zal vervullen, en brengt de gevolgen daarvan m.b.t. een C/R-proces in kaart.

C/R-ontwerp

6. De bachelor voert een waardeanalyse uit, en houdt daarbij rekening met de diverse stakeholders en hun erfgoedwaarden.

7. De bachelor stelt - onder begeleiding - een ontwerp/plan op voor de conservatie-restauratie van een erfgoedobject en schat de gevolgen van een uitvoering van dit plan correct in.

Interventie en nazorg

8. De bachelor voert - onder begeleiding - een ontwerp/plan voor de conservatie-restauratie van een courant erfgoedobject uit binnen een opgelegd en beperkt tijdsbestek, in overeenstemming met de voor de conservatie-restauratiepraktijk relevante richtlijnen m.b.t. ethiek, deontologie, milieu en veiligheid.

Communicatie

9. De bachelor analyseert erfgoedobjecten, stelt een schadebeeld op, en verwerkt dat schadebeeld tot een aanschouwelijke voorstelling (in 2D of 3D).

Mediator

10. De bachelor communiceert op gepaste wijze met collega-conservatoren/restauratoren, met eigenaars/beheerders, met ambachtslui en onderzoekers en werkt ook adequaat met hen samen.