Opleidingsinfo

“The preservation of cultural objects is not a simple subject. There are no simple solutions and there will never be universal agreement.”  Prof. Jonathan Asley-Smith, departement conservatie van het Londense Victoria and Albert Museum

Uniek in Vlaanderen

Alleen de Universiteit Antwerpen biedt in Vlaanderen een academische opleiding in de conservatie-restauratie aan. De opleiding is uniek in Vlaanderen omdat ze de enige erfgoedopleiding is waarbij de preventieve aspecten van erfgoedzorg ook gecombineerd worden met daadwerkelijke ingrepen op het object. Kennis, vaardigheid en zorgattitude worden heel nauw met elkaar verbonden. 

Competentiegerichte modules

De opleiding bestaat uit competentiegerichte modules met een goed evenwicht tussen hoorcolleges en practica.

Je docenten gelden als specialisten in hun domein, en vaak hebben ze ook nog een eigen conservatie-restauratiepraktijk of een adviserende functie in het beleidsveld. Daardoor kan je na je opleiding ook meteen in de echte wereld aan de slag.

Door de modulaire opbouw kan het programma op een flexibele manier afgestemd worden op de arbeidsmarkt. Bovendien biedt het zo de mogelijkheid tot levenslang leren.

Objecten en hun leefwereld

De opleiding is opgebouwd rond specifieke objecten en objectfamilies. Daardoor sluit ze goed aan op de reële conservatie- en restauratiepraktijk.

Deze praktijk wordt vanuit een geïntegreerde visie benaderd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het erfgoedobject bekeken wordt via een hedendaagse, cultureel-antropologische bril. Het behoud van ons erfgoed is van maatschappelijk belang, veeleer iets van het heden dan van het verleden.

De opleiding heeft daarnaast uiteraard ook oog voor de toekomst: duurzaamheid, globalisme, stedelijkheid en multiculturaliteit zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. 

Interdisciplinair

Objecten hebben zowel een cultuurhistorische als een materiële component. Dit betekent dat een conservator-restaurator zich steeds in een interdisciplinaire wereld begeeft. Als conservator-restaurator krijg je dan ook natuurwetenschappelijke principes aangeleerd. Die heb je nodig om fenomenen zoals het verval en de veroudering van objecten te begrijpen, alsook om wetenschappelijke analyses te doen. 

Zorg dragen voor waardevol erfgoed

Tijdens je studie leer je omgaan met de waarde(n) van erfgoed in haar volledige rijkdom. Je leert een diagnose stellen en een plan ontwerpen om de juiste conservatiemaatregelen en restauratiehandelingen te stellen. Daarbij staan de internationaal aanvaarde deontologische normen centraal. Bovendien bekwaam je je ook in onderzoeks-, documentatie- en communicatiemethodes.

Je competenties kan je, ten slotte, via een masterproject, uitgebreide stage en keuzeopleidingsonderdelen, verfijnen tot een meer specifiek profiel: dat van de uitvoerende restaurator, de conservatiewetenschapper of de erfgoedbeheerder.

Extra troeven

De opleiding beschikt over een uitstekende infrastructuur en heeft voor onderzoek een excellente samenwerking met andere faculteiten.