Side header image

Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning

Kerncompetenties

Analyse en context

1. De master kan complexe ruimtelijke dynamieken analyseren en synthetiseren op basis van kwalitatieve en kwantitatieve ruimtelijke analysemethodes en -technieken.

2. De master kan complexe ruimtelijke dynamieken verklaren aan de hand van gangbare wetenschappelijke inzichten en theorieën.

3. De master kan de belangrijkste bestuurlijk-institutionele en maatschappelijke oorzaken van complexe ruimtelijke dynamieken identificeren en kan deze kaderen binnen een historische context.

Ontwerpen

4. De master is in staat een ruimtelijk ontwerp te maken op verschillende schaalniveaus gemotiveerd vanuit een wetenschappelijke ruimtelijke analyse, met het oog op een kwalitatieve en duurzame ruimtelijke ontwikkeling, aangepast aan de institutionele en maatschappelijke context.

5. De master heeft inzicht in internationaal gangbare plannings- en ontwerptheorieën en methoden, en de internationale planningspraktijk en past deze creatief en innovatief toe in een ruimtelijk ontwerp.

6. De master is in staat binnen een multidisciplinair team kennis te integreren in een ruimtelijk ontwerp, en heeft inzicht in aangrenzende disciplines zoals fysische en sociaaleconomische geografie, milieukunde en mobiliteit, en bestuurskunde.

7. De master kan een ruimtelijk ontwerp of beleidsvoorstel beargumenteren en verdedigen zowel schriftelijk als mondeling, door het gebruik van digitale en analoge presentatietechnieken, waarbij de communicatiestijl afgesteld is op het doelpubliek.

8. De master kan vanuit een leergierige ingesteldheid zelfstandig op de hoogte blijven van de actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak van ontwerp en ruimtelijk beleid via de internationale wetenschappelijke literatuur.

Implementeren en uitvoeren

9. De master is in staat een ruimtelijk ontwerp te vertalen vanuit een strategische en uitvoeringsgerichte ingesteldheid naar een concrete en haalbare implementatiestrategie, rekening houdend met de financiële, bestuurlijke en juridische randvoorwaarden.

10. De master is in staat om in een bestuurlijke en politieke omgeving met uiteenlopende actoren en belangen een beleidsproces flexibel maar doelgericht aan te sturen om complexe ruimtelijke plannen en projecten uit te voeren, rekening houdend met de beroepsdeontologie en ethiek.

Evalueren en onderzoek

11. De master kan de wetenschappelijke kwaliteit van ontwerpen en ruimtelijke studies kritisch beoordelen, op basis van inzicht in wetenschapsfilosofische theorieën en wetenschappelijke methodes.

12. De master kan de impact van ruimtelijke ontwerpen evalueren op vlak van mens, milieu en mobiliteit en beoordelen met het oog op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

13. De master is in staat om een stedenbouwkundige vergunning of ruimtelijk plan te beoordelen op ruimtelijke kwaliteit en te toetsen aan het bestaande juridisch administratief kader in een helder en gemotiveerd advies.