Schakelprogramma politieke wetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject (60 studiepunten)

Richtingspecifieke opleidingsonderdelen (36 studiepunten)

Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Comparative Political Institutions6sp2e sem.
NNB, -
Seminarie politieke wetenschappen6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
Political Thought6sp1e sem.
Fabri, Eric
Internationale betrekkingen6sp1e sem.
Criekemans, David
European Integration6sp2e sem.
Bursens, Peter
 

Methoden (24 studiepunten)

Inleiding wetenschappelijk werk3sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
Kwantitatieve onderzoeksmethoden (deel 2)3sp2e sem.
Wood, Jonas
Vergauwen, Jorik
Kwalitatieve onderzoeksmethoden6sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
Statistiek I6sp1e sem.
Pasteels, Inge
Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
 

Modeltraject (90 studiepunten)

Richtingspecifieke opleidingsonderdelen (42 studiepunten)

Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Comparative Political Institutions6sp2e sem.
NNB, -
Internationale betrekkingen6sp1e sem.
Criekemans, David
European Integration6sp2e sem.
Bursens, Peter
Belgische politiek6sp2e sem.
Meier, Petra
Bestuurskunde6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
Politieke actoren en gedrag6sp1e sem.
Sevenans, Julie
 

Methoden (27 studiepunten)

Inleiding wetenschappelijk werk3sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
Kwantitatieve onderzoeksmethoden6sp2e sem.
Wood, Jonas
Vergauwen, Jorik
Kwalitatieve onderzoeksmethoden6sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
Statistiek I6sp1e sem.
Pasteels, Inge
Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
 

Verbredende opleidingsonderdelen (21 studiepunten)

Algemene economie6sp1e+2e sem
Vanhaecht, Eve
Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Vandebosch, Heidi
Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Logica en wetenschapskritiek3sp2e sem.
Leuridan, Bert