Een stagiair productontwikkeling in uw bedrijf?

Voor studenten in het eerste masterjaar is een stage van 10 weken vast onderdeel van het normale studietraject. Daarvoor is de Faculteit Ontwerpwetenschappen van UAntwerpen op zoek naar stageplaatsen.

Bent u bereid een stageplaats aan te bieden? Of wil u meer informatie? Vul het registratieformulier in.

Welke stageplaatsen komen in aanmerking?

• Stageplaatsen waar de stagiair begeleid wordt door minstens één senior productontwikkelaar of een gelijkwaardig functie
• Ondernemingen met een eigen R&D afdeling waar productontwikkeling en innovatie tot de standaardactiviteiten behoort
• Ontwerpbureaus die werken voor verschillende ondernemingen
• Onderzoeksgroepen of kenniscentra die basisonderzoek doen in functie van productinnovatie

Duur en periode

De stage duurt 10 weken van 5 werkdagen.
In een modeltraject valt de stage in het tweede semester van het 1ste masterjaar, doorgaans vanaf de tweede helft van maart tot en met eind mei.
De stage loopt over de paasvakantie heen. 
In regel is de stageperiode aaneensluitend en bij één onderneming. Uitzonderingen zijn bespreekbaar.

Inhoud van de stage: welke specialisaties?

De stage moet rechtstreeks deel uitmaken van één of meerdere projecten met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe producten, product-service combinaties of onderzoek dat verband houdt met productontwikkeling en innovatie.

De studenten productontwikkeling maken in het eerste masterjaar een keuze uit drie verschillende specialisaties. De stage wordt in de mate van het mogelijke uitgevoerd binnen één van deze specialisaties. We zijn ons er van bewust dat er veel overlap is tussen de verschillende domeinen en dat behaalde stageprojecten perfect binnen meerdere specialisaties kunnen passen. Het is belangrijk dat de focus die de student nastreeft aan bod komt binnen de stageprojecten.

Verschillende specialisaties

 • Strategisch design
  Strategisch design focust op de vroege fasen van innovatieprojecten. Het gaat over het kunnen definiëren van toekomstige producten, diensten en innovatieprogramma’s binnen de strategische context van bedrijven of organisaties. Binnen strategisch design is er ruimte voor het faciliteren van innovatieworkshops, het begeleiden van innovatietrajecten, het genereren van ideeën het opstellen van productdefinities en systemic design. Strategisch design kan uitlopen tot het ontwerpen van de product- of diensten zelf.
   
 • Ontwerpen voor interacties
  Hier ligt de focus op de interacties tussen gebruiker en product of dienst. Het gaat om het kunnen ontwikkelen van de geschikte producten en interacties vanuit een visie over en begrip van de gebruiker, zijn behoeften en zijn context. Binnen ontwerpen voor interacties is er o.a. ruimte voor taakgerichte en contextgerichte analyse, ontwikkeling, vormgeving en verificatie. Dit is zowel van toepassing op fysieke als scherm-interacties.
   
 • Technologie-gedreven ontwerpen
  Binnen deze specialisatie ligt de focus op de integratie van werkingsprincipes en technologieën binnen het ontwikkelingstraject van producten. De principiële manier waarop een toekomstig product kan werken en de manier waarop de haalbaarheid daarvan kan aangetoond worden, komen aan bod. Technologie-gedreven ontwerpen is vooral van toepassing op producten met een hogere techniciteit of meer complexe werkingsprincipes.

Opvolging en beoordeling van de stagiair

Beoordeling door de stagementor
Binnen de onderneming wordt een stagementor aangeduid. Van de stagementor wordt op het einde van de stage een beoordeling verwacht via een beknopt schriftelijk invulblad. Afhankelijk van de nood wordt er voorafgaand aan de stage een gesprek ingepland (ter plaatse, telefoon of skype) tussen de onderneming en de stagebegeleider van de opleiding. Tijdens de stage wordt de student hetzij telefonisch opgevolgd, hetzij door een stagebezoek. Een eventuele laatste debriefing met de stagebegeleider kan telefonisch of via een extra bespreking.

Stageverslag door de student
De student moet een verslag indienen bij de stagebegeleider van de opleiding dat een duidelijk beeld geeft van de activiteiten, de taakbelasting en de verworven kennis en vaardigheden. De student moet hiervoor tijdens de stage informatie kunnen verzamelen. Indien het vertrouwelijke informatie betreft moet dit duidelijk worden vermeld zodat de stagebegeleider dit weet bij nazicht van de verslagen. Dit valt dan onder het beroepsgeheim van de stagebegeleider. De stagementor van de onderneming kan het stageverslag vooraf ter goedkeuring opvragen bij de student indien de onderneming dat wenst.

Stageplaatsen en solliciteren

Een lijst van mogelijke stageplaatsen wordt aangeboden aan de studenten. De studenten kunnen hierop solliciteren bij de onderneming of, indien de stagegever het verkiest, via de opleiding productontwikkeling.
De student kan buiten die lijst ook zelf ondernemingen benaderen die voldoen aan de stagevoorwaarden. De stagebegeleider moet de plaats wel goedkeuren. 
Buitenlandse stages komen in aanmerking als voldoende informatie over de stagegever kan worden voorgelegd en als voldoende communicatie tussen de ondernemibng en de stagebegeleider mogelijk is.

Wettelijk kader

Verzekering en arbeidsrisico's
Stage valt binnen het curriculum van de opleiding onder een wettelijke regeling qua verzekering en arbeidsrisico van UAntwerpen. Hiervoor zal een stagecontract worden opgesteld tussen de student, de universiteit en de stagegever. De student zal dit t.o.v. de onderneming praktisch regelen.

Er zal ook een risicoanalyse worden opgemaakt. Voor beeldschermwerkposten, administratieve functies en gebruik van lichte gereedschappen voor o.a. model en prototypebouw volstaat een vereenvoudigde risicoanalyse die geen tussenkomst van een arbeidsgeneesheer vereist. Voor stages in ziekenhuizen, biologische labo's, chemische industrie of andere werkposten waar arbeidsrisico's aan verbonden zijn moet afgesproken worden via welke arbeidsgeneeskundige dienst de risicoanalyse en eventueel geneeskundig onderzoek geregeld wordt.

Werkregeling
Stagiairs worden verondersteld een werkpost te krijgen op de onderneming en hoofdzakelijk dagelijks in de onderneming te werken in contact met andere werknemers.
Epidemiën kunnen aanleiding geven tot afstandswerk.
Als de werkuren varieren moet een dag- en uurrooster ingevuld worden.

Vergoedingen
De stage is onbezoldigd. Een betaalde studentenjob kan niet als stage worden erkend. £
Kosten eigen aan de werkgever mogen uiteraard wel gvergoed worden.

Intellectueel Eigendom
I.E. en geheimhouding wordt behandeld zoals in een werkgevers-werknemersrelatie.

Gebruik van computer en software
Als de stage computerwerk inhoudt moet de onderneming gelicentieerde software voorzien. Softwarefabrikanten laten niet toe dat studentenlicenties gebruikt worden om aan projecten in de industrie te werken. Er wordt niet uitgesloten dat de student zijn/haar eigen laptop gebruikt op de stage. Er moet dan wel een geldige (tijdelijke) licentie voorzien worden door de onderneming of toegang tot die software op de server van de onderneming.