Voor stages binnen Europa bestaan er twee beurzenprogramma’s: 

 • Opteer je voor een stage in België (Brussel en Wallonië) kom je in aanmerking voor een Erasmus Belgica beurs;
 • Voor een stageperiode in een ander Europees land kan je een aanvraag doen voor een Erasmusbeurs;

De aanvraag voor je beurs loopt via je workflow in Mobility Online.

Erasmus Mobiliteitstoelage

De Erasmus toelage is bedoeld als een tegemoetkoming voor de meeruitgaven van een buitenlands verblijf. Indien je een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, mag je dit met een Erasmusbeurs combineren.
Je komt enkel in aanmerking voor een mobiliteitstoelage indien je voltijds in het gastland verblijft.

De hoogte van de beurs is afhankelijke van 2 factoren:

 1. de categorie waartoe je behoort (2 categorieën)
 2. het land van bestemming (3 landengroepen)

1.  Categorieën

In Vlaanderen zijn er twee categorieën van studenten gebaseerd op het inkomen:

Categorie 1:  Indien je aan de universiteit het verminderd inschrijvingsgeld betaalt;  dit is het geval voor: 

 • De ‘beursstudent’:   een student die beantwoordt aan de financiële criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.
 • De 'werkstudent': student moet voldoen aan de volgende voorwaarden ->
 1. in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk
 2. nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;
 3. ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister.

Categorie 2:  Alle andere studenten 

2. Bestemingen

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Denemarken
Cyprus
Bulgarije
Finland
Duitsland
Estland
Ierland
Frankrijk
Hongarije
Ijsland
Griekenland
Kroatië
Liechtenstein
Italië
Letland
Luxemburg
Nederland
Litouwen
Noorwegen
Malta
Polen

Verenigd Koninkrijk

Oostenrijk
Roemenië
Zweden
Portugal
Servië
(Zwitserland)
Spanje
Slovenië


Slowakije


Tsjechië


Turkije


Noord-Macedonië

 

De beurzen voor Erasmus studentenmobiliteiten voor het academiejaar 2022/2023 zijn als volgt bepaald:

 

Bestemming
Categorie 1

Categorie 2
Groep 1
€ 779 per maand

€ 529 per maand
Groep 2
€ 729 per maand

€ 479 per maand
Groep 3
€ 679 per maand

€ 429 per maand

 

Studenten met een functiebeperking

Erasmus + besteedt bijzondere aandacht aan begeleiding, opvang, fysieke toegankelijkheid, pedagogische en technische ondersteuningsdiensten, en in het bijzonder aan de financiering van de extra kosten voor studenten van wie de fysieke, mentale of gezondheidsgerelateerde omstandigheden van dien aard zijn dat hun deelname aan Erasmus + niet mogelijk is zonder extra financiële steun. Dit is om ervoor te zorgen dat studenten optimaal kunt profiteren van een Erasmus + mobiliteitservaring.

Additionele beurs

Voor je toegankelijksbehoeften tijdens je mobiliteit, kan je een Erasmus+ -beurs aanvragen voor studenten met lichamelijke, mentale of gezondheidsgerelateerde aandoeningen, naast de reguliere Erasmus+ -studie of -stage beurs. Om te kunnen genieten van deze extra beurs moet je je behoeften en de extra kosten aangeven die je verblijf met zich zal meebrengen.

Welke kosten komen in aanmerking

Gebieden die in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van je Erasmus+ mobiliteit, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aangepaste accommodatie, reisbijstand, medische zorg, ondersteunende uitrusting, aanpassing van leermateriaal, een begeleidende persoon, enz...

Aanvraag

Je kan de documenten voor de aanvraag van de extra beurs opvragen bij de dienst internationale samenwerking van zodra er door je faculteit goedkeuring gegeven werd voor je Erasmus verblijf.

Neem zeker ook een kijkje op de Mapped website voor een overzicht van de toegankelijkheid bij de partner universiteiten van de UAntwerpen.

Erasmus Belgica

Voor een stage in een Franstalige universiteit, bedrijf of organisatie krijg je een éénmalige toelage van € 100 + €  100/ maand als je  ter plaatse een studentenkamer huurt (na voorlegging van de huurovereenkomst).

Internationale ervaring voor minvermogende studenten

Reguliere studenten met een diplomacontract in bachelor, master, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of specifieke lerarenopleiding, die door het Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten erkend zijn als minvermogend. (meer info op de website onder financiële bijstand).

De student met het statuut minderbegoede student kan voor uiteenlopende internationaliseringsactiviteiten extra financiering aanvragen.
Belangrijk voorwaarden zijn dat: 

 • een internationaliseringscomponent aan de activiteit verbonden is;
 • de activiteit erkend wordt in het curriculum van de student;
 • de motivatie om de specifieke activiteit te ondernemen duidelijk is; 
 • de meerwaarde aantoonbaar is; 
 • de economisch meest voordelige optie om de specifieke leerdoelen te bereiken gekozen wordt;
 • er geen andere financiering beschikbaar is. In het geval andere financiering beschikbaar is, dient deze eerst aangevraagd te worden. Bijkomende financiering kan onder deze oproep worden aangevraagd.

Alle info hierover vind je terug in het studentenportaal.