Er bestaan verschillende beurzenprogramma’s:

 • Voor een studieperiode in Europa kan je een aanvraag doen voor een Erasmusbeurs
 • Opteer je voor uitwisseling binnen België (Brussel en Wallonië) dan kom je in aanmerking voor een Erasmus Belgica beurs;
 • Voor de bestemmingen buiten Europa, is er een reisbeurs van de Universiteit Antwerpen beschikbaar; een beurs via het Priority Country Programme, een ASEM-DUO beurs, een generieke beurs of een beurs voor het Washington Center;

De aanvraag voor je Erasmus beurs loopt via je workflow in Mobility Online. De documenten voor de aanvraag van alle andere beurzen worden je per mail bezorgd van zodra je een bestemming werd toegewezen door je faculteit na een correcte aanvraag van je bestemming in Mobility Online.

Voor de aanvraag van een VLIR-UOS reisbeurs (voor een ontwikkelingsrelevant studie/stage verblijf) en voor de beurs "Internationale ervaring van korte duur voor minvermogende studenten" bestaat er een aparte aanvraagprocedure.

Binnen + Buiten Europa

Internationale ervaring voor minvermogende studenten

Reguliere studenten met een diplomacontract in bachelor, master, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of specifieke lerarenopleiding, die door het Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten erkend zijn als minvermogend. (meer info op de website onder financiële bijstand).

De student met het statuut minderbegoede student kan voor uiteenlopende internationaliseringsactiviteiten extra financiering aanvragen.
Belangrijk voorwaarden zijn dat: 

 • een internationaliseringscomponent aan de activiteit verbonden is;
 • de activiteit erkend wordt in het curriculum van de student;
 • de motivatie om de specifieke activiteit te ondernemen duidelijk is; 
 • de meerwaarde aantoonbaar is; 
 • de economisch meest voordelige optie om de specifieke leerdoelen te bereiken gekozen wordt;
 • er geen andere financiering beschikbaar is. In het geval andere financiering beschikbaar is, dient deze eerst aangevraagd te worden. Bijkomende financiering kan onder deze oproep worden aangevraagd.

Alle info hierover vind je terug op Blackboard.

Binnen Europa

Erasmus

Enkel met partneruniversiteiten in de Europese landen die aan het Erasmusprogramma deelnemen: Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Kroatië. Zowel de thuis- als de gastuniversiteit moeten over een Erasmus University Charter beschikken.

De Erasmus mobiliteitstoelage is bedoeld als een financiële tegemoetkoming voor de meeruitgaven van een buitenlands studieverblijf. Je komt enkel in aanmerking voor een mobiliteitstoelage indien je voltijds in het gastland verblijft. Indien je een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, mag je dit met een Erasmusbeurs combineren.

De hoogte van de beurs is afhankelijke van 2 factoren:

 1. de categorie waartoe je behoort (2 categorieën)
 2. het land van bestemming (3 landengroepen)

1.  Categorieën

In Vlaanderen zijn er twee categorieën van studenten gebaseerd op het inkomen:

Categorie 1:  Indien je aan de universiteit het verminderd inschrijvingsgeld betaalt;  dit is het geval voor: 

 • De ‘beursstudent’:   een student die beantwoordt aan de financiële criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap.
 • De 'werkstudent': student moet voldoen aan de volgende voorwaarden ->
 1. in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk
 2. nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;
 3. ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister.

Categorie 2:  Alle andere studenten 

2. Bestemmingen

De landen van bestemming zijn onderverdeeld in drie groepen:

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Denemarken
Cyprus
Bulgarije
Finland
Duitsland
Estland
Ierland
Frankrijk
Hongarije
Ijsland
Griekenland
Kroatië
Liechtenstein
Italië
Letland
Luxemburg
Nederland
Litouwen
Noorwegen
Malta
Polen
Verenigd Koninkrijk
Oostenrijk
Roemenië
Zweden
Portugal
Servië

Spanje
Slovenië


Slowakije


Tsjechië


Turkije


Noord-Macedonië

 

De beurzen voor Erasmus studentenmobiliteiten voor het academiejaar 2021/2022 zijn als volgt bepaald:

Bestemming
Categorie 1
Categorie 2
Groep 1
€ 629 per maand
€ 379 per maand
Groep 2
€ 579 per maand
€ 329 per maand
Groep 3
€ 529 per maand
€ 279 per maand

 

Studenten met een functiebeperking

Erasmus + besteedt bijzondere aandacht aan begeleiding, opvang, fysieke toegankelijkheid, pedagogische en technische ondersteuningsdiensten, en in het bijzonder aan de financiering van de extra kosten voor studenten van wie de fysieke, mentale of gezondheidsgerelateerde omstandigheden van dien aard zijn dat hun deelname aan Erasmus + niet mogelijk is zonder extra financiële steun. Dit is om ervoor te zorgen dat studenten optimaal kunt profiteren van een Erasmus + mobiliteitservaring.

Additionele beurs

Voor je toegankelijksbehoeften tijdens je mobiliteit, kan je een Erasmus+ -beurs aanvragen voor studenten met lichamelijke, mentale of gezondheidsgerelateerde aandoeningen, naast de reguliere Erasmus+ -studie of -stage beurs. Om te kunnen genieten van deze extra beurs moet je je behoeften en de extra kosten aangeven die je verblijf met zich zal meebrengen.

Welke kosten komen in aanmerking

Gebieden die in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van je Erasmus+ mobiliteit, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aangepaste accommodatie, reisbijstand, medische zorg, ondersteunende uitrusting, aanpassing van leermateriaal, een begeleidende persoon, enz...

Aanvraag

Je kan de documenten voor de aanvraag van de extra beurs opvragen bij de dienst internationale samenwerking van zodra er door je faculteit goedkeuring gegeven werd voor je Erasmus verblijf.

Neem zeker ook een kijkje op de Mapped website voor een overzicht van de toegankelijkheid bij de partner universiteiten van de UAntwerpen.

Erasmus Belgica

De bedoeling van Erasmus Belgica is de kennis van het Frans als tweede landstaal en de samenwerking tussen de verschillende taalgemeenschappen te bevorderen. Deze binnenlandse variant op het Erasmusprogramma verloopt volgens dezelfde voorwaarden

Voor een uitwisseling met een Franstalige universiteit in België krijg je een éénmalige toelage  van € 100 .

Als je  ter plaatse een studentenkamer huurt (na voorlegging van de huurovereenkomst) ontvang je daarnaast nog een extra vergoeding van € 100 per maand.

Buiten Europa

Reisbeurzen Universiteit Antwerpen

Er zijn verschillende types reisbeurzen: studieverblijf buiten Europa (minimum 3 maanden), stageverblijf buiten Europa (minimum 2 maanden). 

Deze reisbeurs is enkel beschikbaar voor één categorie van studenten:

 • studenten met een bruto belastbaar gezinsinkomen van maximum €80.000 komen in aanmerking voor éénmalig beursbedrag van 1000 €. Vanaf het tweede kind ten laste wordt de inkomensgrens met 5.000 € per kind verhoogd.

Kandideren voor een UAntwerpen reisbeurs kan enkel na selectie en het bekomen van een studie/stageplaats buiten Europa. Studenten komen enkel in aanmerking voor een UAntwerpen reisbeurs indien ze niet geselecteerd zijn voor een ander beursprogramma.

Priority Country Programme

Het doel van het Priority Country Programme is de promotie van studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en de volgende prioritaire landen: Brazilië, Chili, Japan, Mexico, Marokko, Rusland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

 • De preselectie van de studenten gebeurt door de Universiteit Antwerpen, de uiteindelijke selectie gebeurt op Vlaams niveau

Minimum duur van je verblijf: studieverblijf buiten Europa (minimum 3 maanden), stageverblijf buiten Europa (minimum 2 maanden). 

Het bedrag van de beurs bedraagt 700 Euro / maand, met een maximum van 4 maanden beurs. De maximale duur van de uitwisseling is 1 jaar.

Daarnaast worden de reiskosten vergoed op basis van forfetaire bedragen:

 • Marokko, Rusland: 320 euro
 • Brazilië, Chili, Japan, Mexcio, Verenigde Staten en Zuid-Afrika: 1500 euro

Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen hebben recht op 200 euro extra per maand:

 • studenten met een beurs van de Vlaamse Gemeenschap
 • werkstudenten
 • studenten met een functiebeperking(erkend door VAPH)

Generieke beurzen

Voor alle landen buiten Europa (= alle niet-Erasmuslanden)

Limiet inkomensgrens om in aanmerking te komen :  bruto belastbaar gezinsinkomen < € 80.000 - Vanaf het tweede kind ten laste wordt de inkomensgrens met 5.000 € per kind verhoogd.

Minimum duur van je verblijf: studieverblijf buiten Europa (minimum 3 maanden), stageverblijf buiten Europa (minimum 2 maanden).

Het bedrag van de beurs bedraagt €700/maand plus een vergoeding voor de reiskosten (berekend volgens afstand), met een maximum van 3 maanden beurs.

Studenten die behoren tot ondervertegenwoordigde groepen ontvangen een beurs van € 900/maand:

 • studenten met een beurs van de Vlaamse Gemeenschap
 • werkstudenten
 • studenten met een functiebeperking(erkend door VAPH)

 

The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen. De Vlaamse overheid biedt 12 beurzen van 9000,- € aan voor Vlaamse studenten die een semester in Washington stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven. Bijzondere aandacht gaat uit naar kansen voor beursstudenten (beurs van 12000,- €). De universiteit organiseert de preselectie van de kandidaten. De uiteindelijke selectie gebeurt op Vlaams niveau. Meer info vind je op de website van Flanders Knowledge Area