Algemeen

Wat zijn de principes van een uitwisseling?

Alle uitwisselingsprogramma’s zijn gebaseerd op dezelfde principes:

 • uitsluitend met partneruniversiteiten, d.w.z. waarmee de universiteit Antwerpen of je faculteit een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten (in het geval van stage is dit geen verplichting);
 • geïntegreerd in je universitaire opleiding, dus (in principe) geen studieduurverlenging;
 • academische erkenning van de buitenlandse studieperiode voor je diploma aan de thuisuniversiteit; dit impliceert dat je op voorhand een studieprogramma aan de buitenlandse universiteit opmaakt en hiervoor goedkeuring vraagt aan onderwijscommissie of faculteit.
 • inschrijving voor een diploma- of creditcontract aan de Universiteit Antwerpen, d.i.  voor een studieprogramma, dat leidt tot een getuigschrift of diploma
 • het betreft een voltijdse studie, met integratie in de gastuniversiteit
 • organisatorische en materiële ondersteuning door de thuis- en gastuniversiteit
 • min. 2 maanden max. 12 maanden duurtijd binnen één academiejaar

Aanbod

Welke uitwisselingsmogelijkheden bestaan er?

Er bestaan verschillende programma’s:

Binnen Europa

 • Erasmus study (studie)
 • Erasmus placement (stage)

De uitwisselingen binnen Europa vinden plaats in het kader van het Erasmusprogramma. 
Dit gebeurt onder de noemer ‘Erasmus study’ of ‘Erasmus placement’.

Hiervoor komen volgende landen in aanmerking:

 •   De landen van de Europese Unie (28)
 •   IJsland, Noorwegen, Liechtenstein
 •   Turkije*, Macedonië

*het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor Turkije!

Binnen België

Erasmus Belgica is een samenwerking tussen de Vlaamse, Franse en de Duitse Gemeenschappen van België met de bedoeling de mobiliteit tussen de Gemeenschappen en de kennis van de andere landstalen te bevor­deren. Het studieprogramma moet in hoofdzaak in het Frans of Duits worden gevolgd.

Aanvraag- en selectieprocedures zijn aan de Universiteit Antwerpen dezelfde als voor het Erasmusprogramma.

Buiten Europa

 • Faculty agreement (studie)
 • Institutional agreement (studie)
 • Other work placement (stage)

De uitwisselingen buiten Europa (alle niet-Erasmus landen. Ook Zwitserland valt hieronder) vinden plaats in het kader van een bilateraal akkoord met één universiteit of in het kader van internationale universitaire netwerken en verlopen grotendeels volgens de principes van het Erasmusprogramma.

Akkoorden werden afgesloten door één bepaalde faculteit of op het niveau van de universiteit.

Voor de facultaire akkoorden (‘faculty agreement’) komen alleen studenten van de betrokken faculteit in aanmerking. Voor de institutionele akkoorden (‘institutional agreement’) komen in principe alle studenten van de Universiteit Antwerpen in aanmerking.

Ga je voor stage of onderzoek naar een bestemming buiten Europa dan moet je zelf op zoek naar een geschikte bestemming. De aanvraag gebeurt dan via ‘other work placement’

Je vindt een overzicht van de beschikbare bestemmingen op de website.

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over een uitwisseling?

Met algemene vragen over een deelname aan een uitwisselingsprogramma (aanvraagprocedure, beurzen,… kan je terecht bij de dienst Internationale Samenwerking.

Met academische vragen (mogelijkheden, vakken, punten,…)  kan je terecht bij de internationale coördinator van je opleiding.

Aanvraag- en selectieprocedure

Hoe kies ik mijn bestemming?

Er is een voldoende groot aanbod binnen en buiten Europa voor een evenwichtige spreiding van alle kandidaten over de beschikbare bestemmingen. 

Uit het beschikbare aanbod mag je zelf een bestemming kiezen, weliswaar in functie van het studieprogramma dat je aan de Universiteit Antwerpen volgt, eventueel in samenspraak met de internationale coördinator. Hij/zij is een essentiële schakel in de voorbereiding van je verblijf in het buitenland. Aarzel niet om hem/haar te contacteren.

Laat je bij je keuze leiden door de onderwijstaal, het academische niveau, de levensduurte van het gastland, de cultuur … In sommige landen of steden kan de huisvesting erg duur zijn en kan de zoektocht naar huisvesting erg moeizaam verlopen. Parijs, Londen en de Scandinavische landen zijn zonder twijfel de duurste bestemmingen. Informeer je dus tijdig. Nuttig hierbij is om de studentenverslagen op het studentenportaal (internationale ervaring - verhalen van studenten) te raadplegen.

Kan ik zelf een bestemming voordragen?

Studeren

Zelf een bestemming voordragen kan niet. Je bent gebonden aan de lijst die per opleiding beschikbaar is. Alle bestemmingen worden immers vastgelegd in bilaterale akkoorden, contracten tussen de opleiding aan UAntwerpen en die bepaalde opleiding in het buitenland. Bovendien bieden vrijwel alle opleidingen voldoende bestemmingen aan om uit te kiezen en zijn alle bestemmingen het resultaat van weloverwogen keuzes (zijn de aangeboden vakken kwalitatief hoogstaand,…) van de coördinatoren. Je kan ook geen plaats innemen van een andere opleiding.

Stage

Je krijgt meestal de vrijheid om zelf een stageplaats aan te brengen. In sommige faculteiten/opleidingen worden wel stageplaatsen aangeboden. Deze vloeien voort uit gevestigde contacten met het buitenland of in het kader van lopend wetenschappelijk onderzoek.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Nadat je een bestemming of meerdere bestemmingen hebt gekozen kan je de aanvraag starten vanuit de self-service dienst in SiSA (> Studieprogramma > aanvragen > mobiliteit)

Bekijk ook zeker het stappenplan op de website.

Opgepast! Voor stage kan je geen aanvraag starten via SiSA! De aanvraag start via een link op het studentenportaal (internationale ervaring).

Wat is de deadline om een aanvraag in te dienen?

De deadlines vallen altijd in de maand februari voorafgaand het academiejaar dat je op uitwisseling wil gaan. De exacte data zijn echter elk jaar anders. Een overzicht kan je terugvinden op de website.

Hoe gebeurt de selectie?

De selectie gebeurt door je faculteit/opleiding op basis van eigen selectiecriteria. Criteria zijn: behaalde studieresultaten, motivatie, talenkennis, coherentie van het voorgestelde studieprogramma, belang van het verblijf in het kader van de thesis. Raadpleeg hiervoor het huishoudelijk reglement of vraag na bij de internationale coördinator.

Hoe gebeurt de toewijzing van de studieplaats?

De faculteit/opleiding wijst de studieplaatsen toe. Het aantal studieplaatsen werd met elke gastuniversiteit onderhandeld en ligt contractueel vast. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen, wordt er een rangorde opgesteld.

Na de deadline wordt je aanvraagdossier onderzocht en worden twee beslissingen genomen:

 • Mag je al dan niet naar het buitenland via dit mobiliteitsprogramma (voorlopige goedkeuring)?
 • Zo ja, naar welke bestemming?

Deze twee beslissingen vind je terug in je workflow in Mobility Online. Je wordt hiervan ook op de hoogte gebracht via mail.

Binnen de 14 kalenderdagen na deze beslissingen moet je in Mobility-Online de toegewezen bestemming aanvaarden Na aanvaarding verschijnt hiervan het bewijs in je workflow.   Een bestemming afwijzen, betekent niet dat je automatisch een andere bestemming krijgt toegewezen. Overweeg dit dus grondig en neem hiervoor contact op met de internationale coördinator van je faculteit/opleiding.

Opgelet : De voorlopige goedkeuring om op uitwisseling te gaan wordt pas een definitieve goedkeuring, wanneer aan alle voorwaarden van je faculteit/opleiding om op uitwisseling te gaan, werd voldaan. Deze beslissing wordt genomen na de eerste of tweede zittijd.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om op uitwisseling te gaan?

Elke faculteit/opleiding heeft eigen voorwaarden, raadpleeg hiervoor het huishoudelijk reglement van de opleiding/faculteit of contacteer jouw internationale coördinator.

Hoe lang duurt een uitwisseling?

Doorgaans duurt een uitwisseling 1 semester. Indien de opleiding en gastinstelling akkoord gaan is een uitwisseling van 1 academiejaar ook mogelijk.

Indien de gastinstelling een trimestersysteem hanteert duurt een uitwisseling 3 maanden.

Kan ik een aanvraag doen voor meerdere bestemmingen?

Ja dat kan. Sommige opleidingen verplichten de studenten zelf om voor 3 bestemmingen te kandideren.

Bestaat er een nationaliteitsbeperking?

Elke student van de universiteit Antwerpen kan een aanvraag indienen. Er kan echter geen beurs worden toegekend indien je naar het land van herkomst gaat. Bv. een Nederlandse student die naar Nederland gaat.

Voorbereiding

Wanneer weet ik of ik definitief kan vertrekken?

Na de deadline en na het toewijzen van een bestemming zal je worden genomineerd bij de partnerinstelling. Na nominatie zal je bij de gastinstelling ook nog een aanvraagprocedure moeten doorlopen.
Je weet pas zeker of je kan vertrekken als:

 • de partnerinstelling je heeft aanvaard d.m.v. een officiële aanvaardingsbrief
 • en je definitieve goedkeuring hebt gekregen van jouw internationale coördinator (na resultaten van 1e of 2e zittijd bekend zijn)

In welke taal studeer ik in het buitenland?

De taal is afhankelijk van de partnerinstelling. Meestal wordt er in de lokale taal of in het Engels lesgegeven. Sommige instellingen verwachten een bepaald niveau van de vreemde taal. Je start best zo vroeg mogelijk met de taalvoorbereiding.

Ik heb een functiebeperking, kan ik op uitwisseling?

Een internationale ervaring is ook mogelijk wanneer je een functiebeperking of chronische ziekte hebt of wanneer je leermoeilijkheden ondervindt. Laat de kans voor deze waardevolle ervaring dus zeker niet aan je voorbijgaan.

Een goede voorbereiding is belangrijk. Een beperking kan ervoor zorgen dat nog meer zaken moeten geregeld worden. Zeer tijdig starten met de voorbereiding is dus de boodschap.

Verzamel informatie over alle aspecten van je verblijf in het buitenland, zoals: de lessen, examens,…. Bevraag je ook over de woonmogelijkheden, sociale en vrijetijdsactiviteiten. Ga ook na hoe het zit met de toegankelijkheid van de omgeving en gebouwen, attitudes naar mensen met een beperking, erkenning van bepaalde functiebeperkingen, enz. Dat kan namelijk verschillen van land tot land. Je kan hiervoor terecht bij de gastinstelling. Vraag naar een specifieke contactpersoon bij wie je terecht kan met al je vragen.

Informeer je zeer tijdig bij de onderwijsinstelling waar je gaat studeren:

 • Hebben zij aanpassingen of ondersteuning voor personen met een beperking?
 • Zijn er kosten aan verbonden?
 • Tot wie moet je je wenden om je aanvraag te doen?
 • Is er een deadline aan deze aanvraag verbonden?
 • Welke documenten of attesten moeten je aanvraag staven?
 • Laat hen weten wanneer je de informatie nodig hebt in een toegankelijke, aangepaste versie. In hogeronderwijsinstellingen kan je hiervoor terecht bij Disability / Access Special Needs Office.

MapAbility brengt de mogelijke ondersteuning en de toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten in kaart.​

Wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning en aanpassingen ter plekke, is het belangrijk je noden goed uit te leggen en te staven. Door dit tijdig te laten weten aan de gastinstelling of is de kans groter dat ze de ondersteuning waar je recht op hebt tijdig kunnen voorzien. Mogelijks zijn er een aantal zaken die je zelf moet meenemen naar het gastland.

Studenten met een functiebeperking kunnen extra financiële middelen bekomen om het verblijf in het buitenland mogelijk te maken. Via het Erasmus + programma kan een bijkomende beurs aangevraagd worden voor studenten met specifieke noden voor de vergoeding van extra kosten die gemaakt worden (vb. huur, hulpmiddelen, duurdere kamer, aangepast vervoer, assistentie, …).

Een voorbereidend bezoek kan in sommige gevallen ook worden aangevraagd om een volledig beeld te krijgen van wat je kan verwachten tijdens je verblijf in het buitenland op het vlak van leren, stage lopen, wonen, vrije tijd, enz.

Informeer je tijdig bij de dienst Internationale Samenwerking.

Moet ik inschrijvingsgeld betalen aan de gastinstelling?

Uitwisselingsstudenten worden volledig vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld aan de gastuniversiteit. Je blijft dus wel het inschrijvingsgeld aan de Universiteit Antwerpen betalen. Aan bepaalde instellingen moet men soms een kleine administratieve bijdrage betalen los van het eigenlijke inschrijvingsgeld. In Duitsland wordt er in de meeste universiteiten een ‘semester fee’ gevraagd, wat in een extra kost resulteert. Dit bevat wel ineens een abonnement voor het openbaar vervoer!

De vrijstelling van inschrijvingsgeld geldt wel enkel in het kader van een uitwisseling die vastgelegd is binnen een bilaterale overeenkomst tussen twee onderwijsinstellingen. Indien je dus stage loopt in een bedrijf of een onderwijsinstelling waarmee geen akkoord afgesloten werd kan het zijn dat je bepaalde kosten zal moeten betalen.

Hoeveel gaat mijn uitwisseling kosten?

De reële kost van een buitenlands verblijf  hangt af van verschillende factoren. Het land en de stad waar je studeert heeft een grote invloed op de kost. Bepaalde steden zijn immers aanzienlijk duurder voor huisvesting dan andere steden (hoofdsteden, grootsteden, Scandinavische landen, ...). Ook het type accommodatie dat je kiest kan de kost al dan niet de hoogte in jagen. De reiskosten, alsook het aantal keren dat men reist, bepalen de meerkost. Verder is het zo dat als je als student in Antwerpen niet ‘op kot zit’ er automatisch een meerkost komt omdat de buitenlandse studieperiode wel ‘kotkosten’ oplevert.

Wij raden je aan om de studentenverslagen te raadplegen op het studentenportaal (internationale ervaring - verhalen van studenten) van ex-uitwisselingsstudenten. Onder het luik ‘kostprijs’ geeft de student aan hoeveel hij ongeveer spendeerde aan huisvesting, voeding en andere zaken.

Moet ik zelf een kot zoeken in het buitenland?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om huisvesting te zoeken in het buitenland. We hebben wel enkele tips verzameld op het studentenportaal (internationale ervaring - verhalen van studenten) die je verder helpen in je zoektocht.

Wat doe ik met mijn kot in Antwerpen als ik op uitwisseling ben?

Indien je één semester naar het buitenland gaat kan je jouw kot prioritair laten doorverhuren door onze ‘housing office’ aan een uitwisselingsstudent die hier in Antwerpen komt studeren. Je kunt de aanvraag doen in je persoonlijke workflow in Mobility Online.

Kan ik mijn aanvraag als uitwisselingsstudent intrekken?

Dat kan. We vragen echter wel om een aanvraag weloverwogen te starten. De toegekende plaats/bestemming kunnen we nadien niet meer toewijzen aan een andere student. Je moet dit ook steeds persoonlijk en/of schriftelijk motiveren bij de internationale coördinator van jouw opleiding en de dienst Internationale Samenwerking

Ben ik verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?

Het is zeer belangrijk dat je tijdens je verblijf in het buitenland goed verzekerd bent: tegen ziekte, ongevallen, mogelijke schade aan derden. Verschillende verzekeringen dekken verschillende risico's.

Lees alle info op het studentenportaal (internationale ervaring - bereid je voor) grondig na.

Hoe zit het met mijn studietoelage en kinderbijslag als ik op Erasmus ga?

Beursgerechtigde studenten die vermindering van inschrijvingsgeld genieten, behouden volledig dit recht tijdens hun buitenlands verblijf. Ook het kindergeld loopt gewoon door.

Heb ik een paspoort of visum nodig?

Voor elke reis naar het buitenland heb je geldige indentiteits- en reisdocumenten nodig. Voor een aantal landen en regio's volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum. Meer info op het studentenportaal (internationale ervaring - bereid je voor).

Eénmaal ter plaatse moet je vaak nog een verblijfskaart aanvragen. Soms heb je ook een verblijfskaart nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, ziekteverzekering in het gastland aan te vragen, studentenjob uit te oefenen. Vraag daarvoor even bij je gastinstelling na wat de vereisten zijn, welke documenten je nodig hebt en bekijk of je je reeds kan voorbereiden vóór je vertrek.

 

Wanneer ontvang ik mijn mobiliteitscontract?

Elke uitwisselingsstudent moet voor het vertrek naar het buitenland een mobiliteitscontract ondertekenen. In het mobiliteitscontract staan de noodzakelijke bepalingen (voorwaarden, rechten en plichten) van een uitwisselingsstudent geëxpliciteerd.

Nadat finale goedkeuring werd gegeven voor je verblijf in het buitenland krijg je het mobiliteitscontract en overige documenten elektronisch toegestuurd. Studenten die het eerste semester vertrekken ontvangen dit midden juli (met uitzondering van studenten met tweede zit), studenten die het tweede semester vertrekken ontvangen dit midden december.

Kan ik een beurs krijgen?

Uitwisseling binnen Europa

In principe proberen we elke Erasmusstudent te voorzien van een semesterbeurs. De aanvraag gebeurt automatisch en zit vervat in je workflow in Mobility Online.
De Erasmus beurs is geen allesomvattende beurs, en dekt enkel een deel van de meerkosten verbonden aan een buitenlands verblijf.

Uitwisseling binnen België

In principe proberen we elke student te voorzien van een semesterbeurs. De aanvraag gebeurt automatisch en zit vervat in je workflow in Mobility Online.

Uitwisseling buiten Europa

In tegenstelling tot mobiliteit binnen Europa zijn er voor mobiliteiten buiten Europa geen beurzen gegarandeerd! Er zijn verschillende beurzen beschikbaar waar je een aanvraagdossier voor moet indienen.
Hiervoor heeft de UAntwerpen alle beurzenprogramma’s in één centrale aanvraag- en  selectieprocedure gegoten. Volgens bekomen rangorde wordt bekeken voor welke beurs je in aanmerking komt. 
Studenten die een bestemming kregen toegewezen ontvangen via mail informatie over deze aanvraagprocedure.

Tijdens verblijf

Wanneer wordt mijn voorschot gestort?

Uitwisseling binnen Europa

Na ondertekenen van je mobiliteitscontract, afleggen van je taaltest en opladen van je aankomstverklaring ‘Certificate of attendance – arrival clause’ wordt 70% van het voorlopig totale beursbedrag als voorschot uitbetaald. Het beursbedrag wordt berekend op de periode die in Mobility Online is opgegeven. De dienst Internationale Samenwerking geeft de betalingsopdracht door aan de financiële dienst, die binnen 30 dagen betaalt.

Uitwisseling binnen België

 • Voor studenten die ter plaatse op kot gaan: na ondertekenen van je mobiliteitscontract en het opladen van je aankomstverklaring 'Certificate of attendance – arrival clause' en huurovereenkomst wordt de opdracht tot betaling gegeven van een voorschot van 400 euro.
 • Voor studenten die pendelen: er wordt geen voorschot uitbetaald. Je ontvangt het beursbedrag op het einde van je verblijf.

Uitwisseling buiten Europa

 • Studenten die een reisbeurs van de UAntwerpen ontvangen: na ondertekenen van je mobiliteitscontract en het opladen van je aankomstverklaring 'Certificate of attendance – arrival clause' wordt de opdracht tot betaling gegeven van een voorschot van 800 euro.
 • Studenten die een Generieke beurs ontvangen: na ondertekenen van je mobiliteitscontract en het opladen van je aankomstverklaring 'Certificate of attendance – arrival clause'  wordt 80% van het voorlopig totale beursbedrag als voorschot uitbetaald. 

Kan ik mijn verblijf verlengen?

Indien de gastinstelling en de opleiding aan de Universiteit Antwerpen akkoord gaan kan het verblijf verlengd worden. De deadline om de verlenging aan te vragen bij de dienst Internationale Samenwerking is 1 december.

We kunnen niet garanderen dat je ook een beurs krijgt voor die verlenging.

Wat als ik een ongeval heb?

Indien je een ongeval hebt breng je de internationale coördinator en dienst Internationale Samenwerking meteen op de hoogte.

Via Blackboard dien je een schadeaangifte te doen: A-Z gids –> ongeval -> aangifte student

Na verblijf

Wanneer wordt mijn beurssaldo gestort?

Uitwisseling binnen Europa

Het exacte beursbedrag wordt berekend aan de hand van de werkelijke verblijfsduur. Na terugkeer moet je hiervoor het volledig ingevulde aanwezigheidscertificaat (‘Certificate of attendance – departure clause’) in Mobility Online opladen. 

De berekening van het beurssaldo houdt ook rekening met je statuut als beursstudent. Indien van toepassing moet je een extra document opladen in Mobility-Online: attest van de Vlaamse studietoelage.
Indien je in het betreffende academiejaar een studietoelage hebt bekomen, krijg je een extra toelage van 100 € per maand (enkel voor Erasmus studie niet voor Erasmus stage). Deadline voor het indienen van dit attest is het einde van je verblijf in het buitenland. Vraag dus tijdig je studietoelage aan! Gelieve ons tijdig te verwittigen indien er bij de verwerking van je aanvraag problemen voordoen. Zorg dat je het juiste document oplaadt, enkel het attest kunnen we als bewijs aanvaarden. 

De betaling van je beurssaldo gebeurt van zodra je het certificate of attendance - departure clause hebt opgeladen, je het evaluatierapport van de UAntwerpen en de Europese Commissie hebt ingevuld en je Learning Agreement volledig in orde is.

Uitwisseling binnen België

 • Voor studenten die ter plaatse op kot gaan: de betaling van je beurssaldo gebeurt van zodra je het certificate of attendance - departure clause hebt opgeladen, je het evaluatierapport van de UAntwerpen en de Europese Commissie hebt ingevuld en je Learning Agreement volledig in orde is.
 • Voor studenten die pendelen: de betaling van je beurs (100 euro) gebeurt van zodra je het certificate of attendance - departure clause hebt opgeladen, je het evaluatierapport van de UAntwerpen en EPOS hebt ingevuld en je Learning Agreement volledig in orde is.

Uitwisseling buiten Europa

 • Studenten die een reisbeurs van de UAntwerpen ontvangen: de betaling van je beurssaldo (200 euro) gebeurt van zodra je het certificate of attendance - departure clause hebt opgeladen, je het evaluatierapport van de UAntwerpen hebt ingevuld en je Learning Agreement volledig in orde is.
 • Studenten die een Generieke beurs ontvangen: de betaling van je beurssaldo gebeurt van zodra je het certificate of attendance - departure clause hebt opgeladen, je het evaluatierapport van de UAntwerpen hebt ingevuld en je Learning Agreement volledig in orde is.

Hoe worden mijn behaalde studieresultaten in Antwerpen geïnterpreteerd?

Volledige academische erkenning is een conditio sine qua non voor studentenmobiliteit in het kader van een uitwisselingsprogramma. Dit betekent dat de studieperiode in het buitenland (inclusief examens of andere evaluaties) een vergelijkbare studieperiode aan de thuisinstelling vervangt (ook al kan de inhoud van de vakken licht verschillen). De meeste Europese landen hanteren een verschillend examen- en quoteringssysteem.

De evaluatie en quotering van uitwisselingsstudenten gebeuren in principe volgens het systeem van de gastuniversiteit, dat vaak afwijkt van het Antwerpse systeem. Daartoe werd binnen het ECTS-systeem een omrekeningssleutel vastgelegd opdat de behaalde buitenlandse studieresultaten door de examencommissie ingepast kunnen worden in het definitieve UAntwerpen-eindresultaat. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een standaard ECTS-formulier “Transcript of Records”. Aan het einde van je studieloopbaan ontvang je naast je diploma ook een diplomasupplement, waarop de gegevens met betrekking tot je buitenlandse studieperiode worden gespecificeerd. Dit is niet onbelangrijk met het oog op latere sollicitaties.

Wat als ik niet slaag voor een vak in het buitenland?

Herexamens worden in het buitenland afgelegd. In uitzonderlijke gevallen zal er gezocht worden naar een andere oplossing (te overleggen met de internationale coördinator van jouw opleiding)

Kan ik een tweede keer op Erasmus gaan?

In theorie kan je een tweede keer op uitwisseling op voorwaarde dat je opleiding dit toestaat.

Een student kan via het Erasmus+ programma per cyclus (bachelor, master, doctoraat) maximaal 12 maanden op uitwisseling mét of zonder beurs.