Side header image

Bachelor in de architectuur

BA Architectuur - Module architectuur en constructie

Casus 1: Het venster

Het venster heeft als bouwkundig en architecturaal element aan meerduidigheid ingeboet. Het moderne denken heeft er toe geleid dat het venster dikwijls enkel ingezet werd om te voldoen aan de behoefte aan onbegrensde zichtbaarheid en een zo direct mogelijke overgang tussen binnen en buiten. Het venster werd herleid tot een opening tussen binnen en buiten met in het beste geval een zicht op het landschap. Door recente normeringen o.a. met betrekking tot de luchtdichtheid van gebouwen wordt het venster als verbinding tussen de binnenruimte en “de natuur” verder afgebouwd. Het venster is echter meer dan een fysische verbinding tussen binnen en buiten. Het is ook een middel om sociale contacten op te bouwen of te onderhouden tussen bewoners, voorbijgangers, geburen, .... .Door het verlies aan meerduidigheid kan het venster steeds minder de eigenheid van een plaats bepalen. Het venster als wezenlijk deel van het beeld van de ruimte of het gebouw komt in het gedrang. 

Met deze opdracht willen we de fysische, sociale, constructieve en ruimtelijke kenmerken van het venster onderzoeken aan de hand van de ruimtelijke interpretatie van een schilderij.  De opdracht is om het in 2D geconstrueerde 3D beeld te interpreteren en als schaalmodel 1:10 te reconstrueren. We gaan na hoe het binnenvallende licht een plaats vorm geeft, wat de relatie is tussen de helderheid van een ruimte en het doorzicht door een venster, hoe de aanwezigheid van een borstwering en een raamtablet de overgang met buiten bemoeilijkt of juist versterkt,... We onderzoeken het venster als beeld en als plaats. Bij de studie wordt er ook aandacht besteed aan het verband tussen de gebruikte materialen, de bekomen textuur en de sfeer die wordt bekomen. 

Resultaten (groepswerk):

Casus 2: Reconstructie

In deze oefening worden opgegeven gebouwen geanalyseerd. De te analyseren gebouwen worden erkend als bijzondere gebouwen en worden benoemd als architectuur. Waarom zijn deze gebouwen echter zo bijzonder? Wat onderscheidt ze van een banaal bouwproject? Een doorgedreven ontleding van de opbouw van het gebouw geeft inzicht in het constructieve concept van het ontwerp van het gebouw. Het zal duidelijk worden dat deze concepten niet altijd even rigoureus zijn uitgewerkt. De projecten verbijzonderen zich omwille van sociale, economische, culturele, ....randvoorwaarden en overstijgen zo de banaliteit van een rigide constructie.

Resultaten (groepswerk):

Casus 3: Scenografie

Tijdens deze casus maken de studenten een scenografie voor een site. 

Deze analyse- en ontwerpmethode is ontwikkeld binnen de studio “International studies on territiories in transition” onder leiding van Johan De Walsche en Fille Hanjoul. 

De te bestuderen leefomgeving (territorium) wordt geïnventariseerd aan de hand van een analyse van beelden:

  • Stap 1: bepalen van belangrijke sites, plaatsen, ruimten op het terrein of selecteren van referentie gebouwen
  • Stap 2: fotograferen van deze plaatsen
  • Stap 3: op de foto’s de verschillende ruimtebepalende elementen afbakenen
  • Stap 4: de verschillende elementen benoemen en als beeld isoleren
  • Stap 5: de benoemde elementen ordenen volgens hun eigenheid (bouwmateriaal, bouwelement, begroeiing, inrichting, vervoersmiddel, ....)
  • Stap 6: in de te ontwerpen leefomgeving de verschillende zoneringen en belangrijke ontwerpdoelstellingen benoemen
  • Stap 7: de geïnventariseerde ruimtelijke elementen toewijzen aan een bepaalde te ontwerpen zone of ontwerpdoelstelling
  • Stap 8: het ontwerpen van en beslissen over alle onderdelen van de leefomgeving om een bepaalde sfeer te bekomen aan de hand van het samenbrengen van de geïnventariseerde ruimtelijke elementen

De studie wordt gepresenteerd op een poster. 

Resultaten (groepswerk):

Ontwerp